Załącznik Nr 3 do Uchwały

Nr XX/87/04 Rady Gminy Boćki

z dnia 29 grudnia 2004 roku

w sprawie budżetu gminy na 2005 rok

 

DOCHODY  I  WYDATKI  ZWIĄZANE

Z  REALIZACJĄ  ZADAŃ  ZLECONYCH NA  ROK  2005

 

Nazwa działu, rozdziału,

paragrafu

 

Rozdział

 

Paragraf

 

Kwota

1

2

3

4

D O C H O D Y

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA  PUBLICZNA

 

 

60.000

Urzędy wojewódzkie

75011

 

60.000

-          dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 

 

 

2010

 

60.000

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI  I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

 

 

 

847

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 

75101

 

847

-          dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 

 

 

2010

 

847

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

 

 

431.000

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 

85212

 

 

371.000

-          dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 

 

 

2010

 

371.000

Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

 

85213

 

 

2.000

-          dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 

 

 

2010

 

2.000

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

85214

 

58.000

-          dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 

 

 

2010

 

58.000

 

DOCHODY  OGÓŁEM

 

 

 

 

491.847

W Y D A T K I

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA  PUBLICZNA

 

 

 

Urzędy wojewódzkie

75011

 

60.000

-          wynagrodzenia osobowe pracowników

 

4010

46.328

-          dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

4040

3.807

-          składki na ubezpieczenia społeczne

 

4110

8.637

-          składki na Fundusz Pracy

 

4120

1.228

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI  I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

 

 

 

847

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 

75101

 

847

-          zakup usług pozostałych

 

4300

847

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

 

 

431.000

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

85212

 

371.000

         -     świadczenia społeczne

 

3110

371.000

Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

 

85213

 

 

2.000

-          składki na ubezpieczenie zdrowotne

 

4130

2.000

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

85214

 

58.000

-          świadczenia społeczne

 

3110

58.000

 

WYDATKI  OGÓŁEM

 

 

 

491.847

DOCHODY  PODLEGAJĄCE  PRZEKAZANIU

DO BUDŻETU PAŃSTWA DZ.750 ROZDZ. 75011

 

6.000

                                                                                                 

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY  GMINY

 

Józef  Bolesta

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Kordian Michalski

Wprowadzający: Kordian Michalski

Data wprowadzenia: 2005-06-02

Modyfikujący: Kordian Michalski

Data modyfikacji: 2005-06-02

Opublikował: Kordian Michalski

Data publikacji: 2005-06-02