Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/87/04  Rady  Gminy Boćki z dnia 29 grudnia 2004 rokuw sprawie  budżetu gminy na 2005 r.                                                                                                                  

 

PLAN  DOCHODÓW  BUDŻETU  GMINY 

NA  ROK  2005

 

                                  

                                                                                                                                      w złotych

Nazwa działu, rozdziału,

paragrafu

 

Rozdział

 

§

 

Kwota

1

2

3

4

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

 

 

893.870

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

01010

 

893.870

-          Wpływy z różnych opłat

 

0690

50

-          Wpływy z usług

 

0830

60.000

-          Pozostałe odsetki

 

0920

220

-          Wpływy z różnych dochodów

 

0970

60.000

-          Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

 

6298

773.600

 

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

 

 

3.500

Gospodarka leśna

02001

 

3.500

-          Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

 

0750

3.500

 

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

 

 

1.115.000

Drogi publiczne gminne

60016

 

1.115.000

-       środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków 

         gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw

         pozyskane z innych źródeł                         

 

6298

1.115.000

 

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

 

 

86.600

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

70005

 

86.600

-          Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

 

0470

1.600

-          Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,  jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

 

0750

35.000

-          Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

 

0870

50.000

 

 

 

 

 

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

 

 

63.000

Urzędy wojewódzkie

75011

 

60.000

-          Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

 

 

2010

60.000

Urzędy gmin

75023

 

3.000

-          Wpływy z różnych dochodów

 

0970

3.000

 

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

 

 

 

847

 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

75101

 

847

-          Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

 

2010

847

 

DZIAŁ  756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK

NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

 

 

 

1.568.117

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

75601

 

8.100

-          Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

 

0350

8.100

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

 

75615

 

 

314.000

-          Podatek od nieruchomości

 

0310

292.000

-          Podatek rolny

 

0320

7.000

-          Podatek leśny

 

0330

15.000

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych,   oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

 

75616

 

 

798.850

-          Podatek od nieruchomości

 

0310

110.000

-          Podatek rolny

 

0320

580.000

-          Podatek leśny

 

0330

57.000

-          Podatek od środków transportowych

 

0340

15.000

-          Podatek od spadków i darowizn

 

0360

2.600

-          Podatek od posiadania psów

 

0370

150

-          Wpływy z opłaty targowej

 

0430

3.600

-          Podatek od czynności cywilnoprawnych

 

0500

20.000

-          Wpływy z różnych opłat

 

0690

5.000

-          Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

 

0910

5.500

Wpłaty z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

75618

 

47.000

-          Wpływy z opłaty skarbowej

 

0410

12.000

-          Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

 

0480

35.000

 

 

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

75621

 

 

400.167

-          Podatek dochodowy od osób fizycznych

 

0010

396.167

-          Podatek dochodowy  od osób prawnych

 

0020

4.000

 

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

 

 

4.093.352

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

75801

 

2.205.424

-          Subwencje ogólne z budżetu państwa

 

2920

2.205.424

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

75807

 

1.887.928

-          Subwencje ogólne z budżetu państwa

 

2920

1.887.928

 

DZIAŁ  801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

 

 

7.500

Dowożenie uczniów do szkół

80113

 

7.500

-          Wpływy z usług

 

0830

7.500

 

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

 

 

566.000

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

85212

 

371.000

-          Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)  ustawami

 

2010

371.000

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

 

85213

 

 

2.000

-          Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)  ustawami

 

2010

2.000

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

85214

 

140.000

-          Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)  ustawami

 

2010

58.000

-          Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)

 

2030

82.000

Ośrodki pomocy społecznej

85219

 

53.000

-          Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

 

2030

53.000

 

 

DOCHODY  OGÓŁEM

 

 

 

 

8.397.786

 

                                                                                          

PRZEWODNICZĄCY  

RADY  GMINY

                                                                                   

Józef Bolesta

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Kordian Michalski

Wprowadzający: Kordian Michalski

Data wprowadzenia: 2005-06-02

Modyfikujący: Kordian Michalski

Data modyfikacji: 2005-06-02

Opublikował: Kordian Michalski

Data publikacji: 2005-06-02