Załącznik Nr 2  do Uchwały Nr XX/87/04 Rady  Gminy Boćki z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu gminy na 2005 rok

 

 

PLAN  WYDATKÓW  BUDŻETU  GMINY

 NA  ROK  2005

 

                                                                                                                                 w złotych

Nazwa działu, rozdziału,

paragrafu

Rozdział

§

Kwota

4

2

3

5

 DZIAŁ 010 - ROLNICTWO  I  ŁOWIECTWO

 

 

1.215.414

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

01010

 

1.203.674

-          Wynagrodzenia bezosobowe

 

4170

8.000

-          Zakup materiałów i wyposażenia

 

4210

4.500

-          Zakup energii

 

4260

60.500

-          Zakup usług pozostałych

 

4300

25.000

-          Różne opłaty i składki

 

4430

2.000

-          Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

6058

773.600

-          Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

6059

330.074

Izby rolnicze

01030

 

11.740

-          Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

 

2850

11.740

 

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

 

 

1.697.469

Drogi publiczne gminne

60016

 

1.697.469

-          Składki na ubezpieczenia społeczne

 

4110

1.200

-          Składki na Fundusz Pracy

 

4120

170

-          Wynagrodzenia bezosobowe

 

4170

7.000

-          Zakup materiałów i wyposażenia

 

4210

1.000

-          Zakup usług remontowych

 

4270

163.000

-          Zakup usług pozostałych

 

4300

37.630

-          Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

6058

1.115.000

-          Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

6059

372.469

 

 DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

 

 

8.000

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

70005

 

8.000

-          Zakup energii

 

4260

1.500

-          Zakup usług pozostałych

 

4300

6.200

-          Różne opłaty i składki

 

4430

300

 

 DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

 

 

2.024.480

Urzędy wojewódzkie

75011

 

60.000

-          Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

4010

46.328

-          Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

4040

3.807

-          Składki na ubezpieczenia społeczne

 

4110

8.637

-          Składki na Fundusz Pracy

 

4120

1.228

Rady gmin

75022

 

48.000

-          Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

 

3030

46.500

-          Zakup materiałów i wyposażenia

 

4210

1.200

-          Zakup usług pozostałych

 

4300

300

Urzędy gmin

75023

 

1.896.480

-          Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

 

3020

3.500

-          Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

4010

511.000

-          Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

4040

34.000

-          Składki na ubezpieczenia społeczne

 

4110

92.400

-          Składki na Fundusz Pracy

 

4120

13.100

-          Wynagrodzenia bezosobowe

 

4170

30.000

-          Zakup materiałów i wyposażenia

 

4210

73.000

-          Zakup energii

 

4260

7.000

-          Zakup usług pozostałych

 

4300

98.670

-          Opłaty za usługi internetowe

 

4350

10.000

-          Podróże służbowe krajowe

 

4410

6.000

-          Różne opłaty i składki

 

4430

3.000

-          Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

4440

14.810

-          Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

6050

1.000.000

Pozostała działalność

75095

 

20.000

-          Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

 

3030

6.000

-          Zakup materiałów i wyposażenia

 

4210

1.800

-          Zakup usług pozostałych

 

4300

11.300

-          Różne opłaty i składki

 

4430

900

 

 DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

 

 

847

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

75101

 

847

-          Zakup usług pozostałych

 

4300

847

 

 DZIAŁ  754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

 

 

85.000

Ochotnicze Straże Pożarne

75412

 

85.000

-          Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

 

3020

3.000

-          Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

4010

32.800

-          Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

4040

2.200

-          Składki na ubezpieczenia społeczne

 

4110

6.820

-          Składki na Fundusz Pracy

 

4120

1.080

-          Wynagrodzenia bezosobowe

 

4170

9.000

-          Zakup materiałów i wyposażenia

 

4210

14.964

-          Zakup energii

 

4260

3.000

-          Zakup usług pozostałych

 

4300

4.000

-          Podróże służbowe krajowe

 

4410

300

-          Różne opłaty i składki

 

4430

7000

-          Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

4440

836

 

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

 

 

 

42.000

Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych

75647

 

42.000

-          Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

 

4100

32.000

-          Zakup materiałów i wyposażenia

 

4210

1.000

-          Zakup usług pozostałych

 

4300

9.000

 

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

 

 

85.000

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

75702

 

85.000

-          Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów

 

8070

85.000

 

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

 

 

50.000

Rezerwy ogólne i celowe

75818

 

50.000

-          Rezerwy

 

4810

50.000

 

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

 

 

2.861.400

Szkoły podstawowe

80101

 

1.553.100

-          Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

 

3020

60.000

-          Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

4010

932.200

-          Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

4040

80.500

-          Składki na ubezpieczenia społeczne

 

4110

188.400

-          Składki na Fundusz Pracy

 

4120

24.000

-          Wynagrodzenia bezosobowe

 

4170

2.000

-          Zakup materiałów i wyposażenia

 

4210

64.700

-          Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

 

4240

8.000

-          Zakup energii

 

4260

23.000

-          Zakup usług pozostałych

 

4300

88.000

-          Opłaty za usługi internetowe

 

4350

3.000

-          Podróże służbowe krajowe

 

4410

1.000

-          Różne opłaty i składki

 

4430

5.300

-          Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

4440

73.000

Przedszkola 

80104

 

95.600

-          Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

 

3020

5.200

-          Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

4010

63.600

-          Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

4040

7.100

-          Składki na ubezpieczenia społeczne

 

4110

12.200

-          Składki na Fundusz Pracy

 

4120

1.700

-          Zakup materiałów i wyposażenia

 

4210

1.700

-          Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

4440

4.100

Gimnazja

80110

 

749.700

-          Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

 

3020

30.000

-          Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

4010

448.700

-          Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

4040

38.000

-          Składki na ubezpieczenia społeczne

 

4110

87.500

-          Składki na Fundusz Pracy

 

4120

11.500

-          Wynagrodzenia bezosobowe

 

4170

1.000

-          Zakup materiałów i wyposażenia

 

4210

52.000

-          Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

 

4240

5.000

-          Zakup energii

 

4260

17.000

-          Zakup usług pozostałych

 

4300

20.000

-          Opłaty za usługi internetowe

 

4350

1.000

-          Podróże służbowe krajowe

 

4410

1.000

-          Różne opłaty i składki

 

4430

5.000

-          Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

4440

32.000

Dowożenie uczniów do szkół

80113

 

360.000

-          Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

 

3020

700

-          Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

4010

86.500

-          Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

4040

7.000

-          Składki na ubezpieczenia społeczne

 

4110

16.000

-          Składki na Fundusz Pracy

 

4120

2.100

-          Wynagrodzenia bezosobowe

 

4170

3.000

-          Zakup materiałów i wyposażenia

 

4210

144.398

-          Zakup usług remontowych

 

4270

60.000

-          Zakup usług pozostałych

 

4300

20.000

-          Podróże służbowe krajowe

 

4410

1.000

-          Różne opłaty i składki

 

4430

15.000

-          Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

4440

4.302

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół

80114

 

78.000

-          Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

 

3020

100

-          Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

4010

53.000

-          Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

4040

5.000

-          Składki na ubezpieczenia społeczne

 

4110

9.000

-          Składki na Fundusz Pracy

 

4120

1.500

-          Zakup materiałów i wyposażenia

 

4210

2.300

-          Zakup usług pozostałych

 

4300

4.000

-          Opłaty za usługi internetowe

 

4350

1.000

-          Podróże służbowe krajowe

 

4410

100

-          Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

4440

2.000

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

80146

 

6.000

-      Stypendia różne

 

3250

2.500

-          Zakup usług pozostałych

 

4300

3.500

Pozostała działalność

80195

 

19.000

-          Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

4440

19.000

 

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

 

 

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

85154

 

35.000

-          Składki na ubezpieczenia społeczne

 

4110

1.050

-          Składki na Fundusz Pracy

 

4120

150

-          Wynagrodzenia bezosobowe

 

4170

18.000

-          Zakup materiałów i wyposażenia

 

4210

10.000

-          Zakup usług pozostałych

 

4300

5.800

 

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

 

 

640.800

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

85212

 

371.000

-          Świadczenia społeczne

 

3110

371.000

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

85213

 

2.000

-         Składki na ubezpieczenie zdrowotne

 

4130

2.000

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

85214

 

144.800

-          Świadczenia społeczne

 

3110

144.800

Dodatki mieszkaniowe

85215

 

16.500

-          Świadczenia społeczne

 

3110

16.500

Ośrodki pomocy społecznej

85219

 

95.000

-          Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

 

3020

300

-          Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

4010

67.800

-          Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

4040

5.400

-          Składki na ubezpieczenia społeczne

 

4110

12.600

-          Składki na Fundusz Pracy

 

4120

1.800

-          Zakup materiałów i wyposażenia

 

4210

800

-          Zakup usług pozostałych

 

4300

1.500

-          Opłaty za usługi internetowe

 

4350

1.500

-          Podróże służbowe krajowe

 

4410

530

-          Różne opłaty i składki

 

4430

500

-          Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

4440

2.270

Pozostała działalność

85295

 

11.500

-          Świadczenia społeczne

 

3110

11.500

 

 DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

 

 

293.200

Świetlice szkolne

85401

 

293.200

-          Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

 

3020

10.600

-          Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

4010

198.100

-          Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

4040

15.800

-          Składki na ubezpieczenia społeczne

 

4110

35.900

-          Składki na Fundusz Pracy

 

4120

5.200

-          Zakup materiałów i wyposażenia

 

4210

11.500

-          Zakup usług pozostałych

 

4300

4.000

-          Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

4440

12.100

 

 

 

 

 

 

 DZIAŁ 900 -  GOSPODARKA KOMUNALNA

 I OCHRONA ŚRODOWISKA

 

 

151.000

Oczyszczanie miast i wsi

90003

 

10.000

-          Zakup usług pozostałych

 

4300

9.000

-          Różne opłaty i składki

 

4430

1.000

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

90004

 

1.000

-          Zakup materiałów i wyposażenia

 

4210

1.000

Oświetlenie ulic, placów i dróg

90015

 

120.000

-          Zakup energii

 

4260

90.000

-          Zakup usług remontowych

 

4270

30.000

Pozostałą działalność

90095

 

20.000

-          Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

 

3020

500

-          Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

4010

13.200

-          Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

4040

800

-          Składki na ubezpieczenia społeczne

 

4110

1.890

-          Składki na Fundusz Pracy

 

4120

270

-          Zakup materiałów i wyposażenia

 

4210

2.000

-          Zakup usług pozostałych

 

4300

385

-          Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

4440

955

 

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA  NARODOWEGO

 

 

190.000

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

92109

 

150.000

Dotacja podmiotowa z budżetu dla  samorządowej instytucji kultury

 

2480

150.000

Biblioteki

92116

 

40.000

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

 

2480

40.000

OGÓŁEM   WYDATKI

 

 

 

 

9.379.610

                                                                                                    

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY  GMINY

 

Józef  Bolesta

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Kordian Michalski

Wprowadzający: Kordian Michalski

Data wprowadzenia: 2005-06-02

Modyfikujący: Kordian Michalski

Data modyfikacji: 2005-06-02

Opublikował: Kordian Michalski

Data publikacji: 2005-06-02