IX Sesja Rady Gminy Boćki

UCHWAŁA NR IX/64/11  z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia planów pracy na 2012 rok komisji stałych Rady Gminy

UCHWAŁA NR IX/63/11 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin

UCHWAŁA NR IX/62/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/94/05 Rady Gminy Boćki z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Boćki

UCHWAŁA NR IX/61/11  z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 r.

UCHWAŁA NR IX/60/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

UCHWAŁA NR IX/59/11 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/48/11 Rady Gminy Boćki z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR IX/58/11 Z DNIA 29 GRUDNIA 2011 ROKU w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012

UCHWAŁA NR IX/57/11 Z DNIA 29 GRUDNIA 2011 ROKU w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boćki na lata 2012 – 2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2018

UCHWAŁA NR IX/56/11  Z DNIA 29 GRUDNIA 2011 ROKU w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

UCHWAŁA NR IX/55/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boćki na lata 2011 – 2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2018


VIII Sesja Rady Gminy Boćki

UCHWAŁA Nr VIII/54/11 z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Boćki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok

UCHWAŁA Nr VIII/53/11 Z DNIA 24 LISTOPADA 2011 ROKU w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

UCHWAŁA Nr VIII/52/11 z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boćki na lata 2011 – 2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2018

UCHWAŁA Nr VIII/51/11 z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

UCHWAŁA Nr VIII/50/11 z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

UCHWAŁA Nr VIII/49/11 z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA Nr VIII/48/11 z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.


VII Sesja Rady Gminy Boćki

UCHWAŁA NR VII/47/2011  z dnia 30 września 2011 roku w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie gminy Boćki na rok 2013 na współfinansowanie projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cześć II, administracja samorządowa” realizowanego z (…)

UCHWAŁA NR VII/46/2011 z dnia 30 września 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

UCHWAŁA NR VII/45/2011 z dnia 30 września 2011r w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym kierownicze stanowiska w szkołach na terenie gminy Boćki

UCHWAŁA NR VII/44/2011 z dnia 30 września 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Boćki

UCHWAŁA NR VII/43/2011  Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2011 ROKU w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

UCHWAŁA NR VII/42/2011  z dnia 30 września 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boćki na lata 2011 – 2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2018

UCHWAŁA NR VII/41/2011 z dnia 30 września 2011 roku w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu na dofinansowanie projektu dotyczącego przebudowy drogi powiatowej Nr 1746B w miejscowości Krasna Wieś


VI Sesja Rady Gminy Boćki

UCHWAŁA NR VI/40/11  z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Starowieś

UCHWAŁA NR VI/39/11 z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Olszewo

UCHWAŁA NR VI/38/11 z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Krasna Wieś

UCHWAŁA NR VI/37/11  z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Boćki na lata 2011-2015

UCHWAŁA NR VI/36/11  z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

UCHWAŁA NR VI/35/11  Z DNIA 15 CZERWCA 2011 ROKU w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

UCHWAŁA NR VI/34/11 z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boćki na lata 2011 – 2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2018

UCHWAŁA NR VI/33/11 z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim

UCHWAŁA NR VI/32/11  z dnia 15 czerwca 2011 r w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Boćki z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok

UCHWAŁA NR VI/31/11 z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Boćki za 2010 rok


V Sesja Rady Gminy Boćki

UCHWAŁA NR V/30/2011  z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Boćki

UCHWAŁA NR V/29/2011 Z DNIA 29 MARCA 2011 ROKU w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

UCHWAŁA NR V/28/2011 z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boćki na lata 2011 – 2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2018

UCHWAŁA NR V/27/2011  z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku

UCHWAŁA NR V/26/2011 z dnia 29 marca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

UCHWAŁA NR V/25/2011 z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu na sporządzenie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1706B od drogi krajowej 19 – Piotrowo Trojany

UCHWAŁA NR V/24/2011 z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu na dofinansowanie projektu dotyczącego przebudowy układu komunikacyjnego – droga Nr 1697B Mień – Rudka – Boćki

UCHWAŁA NR V/23/2011 z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu na dofinansowanie projektu dotyczącego przebudowy drogi powiatowej Nr 1746B w miejscowości Krasna Wieś

UCHWAŁA NR V/22/2011 z dnia 29  marca 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko - Orlik 2012” należących do Gminy Boćki

UCHWAŁA NR V/21/2011  z dnia 29 marca 2011r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Boćkach.

UCHWAŁA NR V/20/2011  z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2010 rok


IV Sesja Rady Gminy Boćki

UCHWAŁA NR IV/19/2011 z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za odprowadzanie i przyjmowanie ścieków na terenie Gminy Boćki

UCHWAŁA NR IV/18/2011 z dnia 3 marca 2011r. W sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Piotrowo - Krzywokoły

UCHWAŁA NR IV/17/2011 z dnia 3 marca 2011r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Boćki

 

Załączniki do treści

 • UCHWAŁA NR V/20/2011 (PDF, 131,45 KB)

  z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2010 rok

 • UCHWAŁA NR V/21/2011 (PDF, 47,48 KB)

  z dnia 29 marca 2011r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Boćkach.

 • UCHWAŁA NR V/23/2011 (PDF, 27,85 KB)

  z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu na dofinansowanie projektu dotyczącego przebudowy drogi powiatowej Nr 1746B w miejscowości Krasna Wieś

 • UCHWAŁA NR V/24/2011 (PDF, 28,92 KB)

  z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu na dofinansowanie projektu dotyczącego przebudowy układu komunikacyjnego – droga Nr 1697B Mień – Rudka – Boćki

 • UCHWAŁA NR V/25/2011 (PDF, 27,78 KB)

  z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu na sporządzenie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1706B od drogi krajowej 19 – Piotrowo Trojany

 • UCHWAŁA NR V/26/2011 (PDF, 25,01 KB)

  z dnia 29 marca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

 • UCHWAŁA NR V/27/2011 (PDF, 24,09 KB)

  z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku

 • UCHWAŁA NR V/28/2011 (PDF, 118,12 KB)

  z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boćki na lata 2011 – 2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2018

 • UCHWAŁA NR V/29/2011 (PDF, 485,39 KB)

  Z DNIA 29 MARCA 2011 ROKU w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

 • UCHWAŁA NR V/30/2011 (PDF, 246,44 KB)

  z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Boćki

 • UCHWAŁA NR IV/17/2011 (PDF, 128,85 KB)

  z dnia 3 marca 2011r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Boćki

 • UCHWAŁA NR IV/18/2011 (PDF, 39,41 KB)

  z dnia 3 marca 2011r. W sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Piotrowo - Krzywokoły

 • UCHWAŁA NR IV/19/2011 (PDF, 26,95 KB)

  z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za odprowadzanie i przyjmowanie ścieków na terenie Gminy Boćki

 • UCHWAŁA NR IX/55/11 (PDF, 98,74 KB)

  z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boćki na lata 2011 – 2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2018

 • UCHWAŁA NR IX/56/11 (PDF, 143,67 KB)

  Z DNIA 29 GRUDNIA 2011 ROKU w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

 • UCHWAŁA NR IX/57/11 (PDF, 104,47 KB)

  Z DNIA 29 GRUDNIA 2011 ROKU w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boćki na lata 2012 – 2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2018

 • UCHWAŁA NR IX/58/11 (PDF, 344,39 KB)

  Z DNIA 29 GRUDNIA 2011 ROKU w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012

 • UCHWAŁA NR IX/59/11 (PDF, 36,69 KB)

  z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/48/11 Rady Gminy Boćki z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 • UCHWAŁA NR IX/60/11 (RAR, 50,54 KB)

  z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • UCHWAŁA NR IX/61/11 (PDF, 74,15 KB)

  z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 r.

 • UCHWAŁA NR IX/62/11 (PDF, 24,45 KB)

  z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/94/05 Rady Gminy Boćki z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Boćki

 • UCHWAŁA NR IX/63/11 (PDF, 24,5 KB)

  z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin

 • UCHWAŁA NR IX/64/11 (PDF, 38,69 KB)

  z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia planów pracy na 2012 rok komisji stałych Rady Gminy

 • UCHWAŁA NR V/22/2011 (PDF, 32,74 KB)

  z dnia 29 .marca 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko - Orlik 2012” należących do Gminy Boćki .

 • UCHWAŁA NR VI/31/11 (PDF, 25,07 KB)

  z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Boćki za 2010 rok

 • UCHWAŁA NR VI/32/11 (PDF, 24,38 KB)

  z dnia 15 czerwca 2011 r w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Boćki z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok

 • UCHWAŁA NR VI/33/11 (PDF, 27,36 KB)

  z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim

 • UCHWAŁA NR VI/34/11 (PDF, 113,1 KB)

  z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boćki na lata 2011 – 2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2018

 • UCHWAŁA NR VI/35/11 (PDF, 320,71 KB)

  Z DNIA 15 CZERWCA 2011 ROKU w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

 • UCHWAŁA NR VI/36/11 (PDF, 31,46 KB)

  z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

 • UCHWAŁA NR VI/37/11 (PDF, 97,54 KB)

  z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Boćki na lata 2011-2015

 • UCHWAŁA NR VI/38/11 (PDF, 724,59 KB)

  z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Krasna Wieś

 • UCHWAŁA NR VI/39/11 (PDF, 690,32 KB)

  z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Olszewo

 • UCHWAŁA NR VI/40/11 (PDF, 950,95 KB)

  z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Starowieś

 • UCHWAŁA NR VII/41/2011 (PDF, 33,94 KB)

  z dnia 30 września 2011 roku w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu na dofinansowanie projektu dotyczącego przebudowy drogi powiatowej Nr 1746B w miejscowości Krasna Wieś

 • UCHWAŁA NR VII/42/2011 (PDF, 113,35 KB)

  z dnia 30 września 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boćki na lata 2011 – 2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2018

 • UCHWAŁA NR VII/43/2011 (PDF, 473,74 KB)

  Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2011 ROKU w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

 • UCHWAŁA NR VII/44/2011 (PDF, 26,27 KB)

  z dnia 30 września 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Boćki

 • UCHWAŁA NR VII/45/2011 (PDF, 33,62 KB)

  z dnia 30 września 2011r w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym kierownicze stanowiska w szkołach na terenie gminy Boćki

 • UCHWAŁA NR VII/46/2011 (PDF, 25,58 KB)

  z dnia 30 września 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 • UCHWAŁA NR VII/47/2011 (PDF, 28,04 KB)

  z dnia 30 września 2011 roku w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie gminy Boćki na rok 2013 na współfinansowanie projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cześć II, administracja samorządowa” realizowanego z...

 • UCHWAŁA Nr VIII/48/11 (PDF, 48,65 KB)

  z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 • UCHWAŁA Nr VIII/49/11 (PDF, 29,3 KB)

  z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • UCHWAŁA Nr VIII/50/11 (RAR, 47,49 KB)

  z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • UCHWAŁA Nr VIII/51/11 (PDF, 25,07 KB)

  z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 • UCHWAŁA Nr VIII/52/11 (PDF, 93,26 KB)

  z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boćki na lata 2011 – 2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2018

 • UCHWAŁA Nr VIII/53/11 (PDF, 284,89 KB)

  Z DNIA 24 LISTOPADA 2011 ROKU w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

 • UCHWAŁA Nr VIII/54/11 (PDF, 50,5 KB)

  z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Boćki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok

Metryka strony

Udostępniający: UG Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Mariusz Kurowicki

Wprowadzający: Mariusz Kurowicki

Data wprowadzenia: 2011-03-04

Data modyfikacji: 2013-04-29

Opublikował: Mariusz Kurowicki

Data publikacji: 2011-03-04