UCHWAŁA NR II/8/06

RADY GMINY BOĆKI

Z DNIA 6 GRUDNIA 2006 ROKU

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 Nr 45 poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381), uchwala się, co następuje:


§ 1.1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych w dz. 600 „ Transport i łączność”, rozdz. 60016 § 6610 o kwotę 83.262 zł

2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych w dz. 600 „ Transport i łączność , rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 83.262 zł

§ 2.1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdz. 70005 § 0870 o kwotę 50.000 zł

2. Zwiększyć plan dochodów budżetowych w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdz. 70005 § 0770 o kwotę 50.000 zł

 

§ 3.1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 21.197 w tym:

Dz. 758 – „Różne rozliczenia”, rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 9.497 zł

Dz. 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdz. 75618 § 0480 o kwotę 11.700 zł

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 21.197 zł w tym:

1) Dz. 801 – „Oświata i wychowanie”, rozdz. 80101 § 4210 o kwotę 2.397 zł

2) Dz. 801 – „Oświata i wychowanie”, rozdz. 80114 § 4010 o kwotę 4.100 zł

3) Dz. 801 – „Oświata i wychowanie”, rozdz. 80114 § 4110 o kwotę 1.100 zł

4) Dz. 801 – „Oświata i wychowanie”, rozdz. 80114 § 4120 o kwotę 100 zł

5) Dz. 801 – „Oświata i wychowanie”, rozdz. 80114 § 4210 o kwotę 1.000 zł

6) Dz. 801 – „Oświata i wychowanie”, rozdz. 80114 § 4300 o kwotę 600 zł

7) Dz. 801 – „Oświata i wychowanie”, rozdz. 80195 § 4170 o kwotę 200 zł

8) Dz. 851 – „Ochrona zdrowia”, rozdz. 85154 § 4170 o kwotę 7.700 zł

9) Dz. 851 – „Ochrona zdrowia”, rozdz. 85154 § 4300 o kwotę 4.000 zł.

§ 4.1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych w dz. 750 „Administracja publiczna”, rozdz. 75023 § 6050 o kwotę 10.000 zł.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych w dz. 600 „Transport i łączność”, rozdz. 60011 § 4270 o kwotę 10.000 zł.

§ 5. Załącznik Nr 1„ Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2006 roku” do Uchwały Nr XXXV/147/06 Rady Gminy Boćki z dnia 16 października 2006 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 2.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem: 8.387.767 zł

2) wydatki ogółem: 8.740.310 zł

3) deficyt budżetowy w kwocie 352.543 zł , pokryty: - wolnymi środkami w kwocie 352.543 zł

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄC  RADY GMINY

Krzysztof Bazylewski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Kordian Michalski

Wprowadzający: Kordian Michalski

Data wprowadzenia: 2007-01-08

Modyfikujący: Kordian Michalski

Data modyfikacji: 2007-01-08

Opublikował: Kordian Michalski

Data publikacji: 2007-01-08