XV Sesja

UCHWAŁA NR XV/ 86/16 RADY GMINY BOĆKI z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta.

UCHWAŁA NR XV/85/16 RADY GMINY BOĆKI z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia planów pracy na 2017 rok komisji stałych Rady Gminy

UCHWAŁA NR XV/84/16 RADY GMINY BOĆKI z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r.

UCHWAŁA XV/83/2016 RADY GMINY BOĆKI z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Boćki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok

UCHWAŁA NR XV/82/16 RADY GMINY BOĆKI z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017

UCHWAŁA NR XV/81/16 RADY GMINY BOĆKI Z DNIA 29 GRUDNIA 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boćki na lata 2017 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2022

XIV Sesja

UCHWAŁA NR XIV/80/16 RADY GMINY BOĆKI z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

UCHWAŁA NR XIV/79/16 RADY GMINY BOĆKI z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok

XIII Sesja

UCHWAŁA NR XIII/78/16 RADY GMINY BOĆKI z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

XII Sesja

UCHWAŁA NR XII/77/16 RADY GMINY BOĆKI z dnia 28 czerwca 2016 roku zmieniająca uchwałę nr X/63/16 z dnia 31marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Boćki do 2023 roku.

UCHWAŁA NR XII/76/2016 RADY GMINY BOĆKI z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu na dofinansowanie opracowania dokumentacji na przebudowę mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1751B w miejscowości Wylan przez rzekę Leśna wraz z rozbudową dojazdów

UCHWAŁA NR XII/75/2016 RADY GMINY BOĆKI z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu na dofinansowanie opracowania dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1691B odcinek Truski Olszewo

UCHWAŁA NR XII/74/2016 RADY GMINY BOĆKI z dnia 28 czerwca 2016 r w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Boćki z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok

UCHWAŁA NR XII/73/16 RADY GMINY BOĆKI Z DNIA 28 CZERWCA 2016 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Boćki za 2015 roku

UCHWAŁA Nr XII/72/2016 RADY GMINY BOĆKI z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych przez Gminę Boćki

UCHWAŁA NR XII/71/2016 RADY GMINY BOĆKI z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie opłaty targowej

UCHWAŁA Nr XII/70/16 RADY GMINY BOĆKI z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boćkach

UCHWAŁA NR XII/69/16 RADY GMINY BOĆKI Z DNIA 28 CZERWCA 2016 ROKU w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

XI Sesja

UCHWAŁA NR XI/68/16 RADY GMINY BOĆKI z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

UCHWAŁA NR X/67/16  z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2015 rok

UCHWAŁA NR X/68/16  z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

UCHWAŁA NR X/66/16)  z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę wodociągu „KOSZEWO”

UCHWAŁA NR X/65/16  z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę wodociągów „Boćki”, „Oleksze” i „Dołubowo”

X Sesja

UCHWAŁA NR X/64/16  z dnia 31 marca 2016 w sprawie cofnięcia upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boćkach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

UCHWAŁA NR X/63/16 z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Boćki do 2023 roku

UCHWAŁA NR X/62/16  z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

UCHWAŁA NR X/61/16  Z DNIA 31 MARCA 2016 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boćki na lata 2016 – 2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2022

UCHWAŁA NR X/60/16 z dnia 31 marca 2016 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Boćki w 2016 r.

UCHWAŁA NR X/59/16  z dnia 31 marca 2016 r w sprawie przyjęcia i realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

UCHWAŁA NR X/58/16  z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

UCHWAŁA NR X/57/16  z dnia 31 marca 2016 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Andryjankach

UCHWAŁA NR X/56/16  z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie opłaty targowej

Załączniki do treści

 • UCHWAŁA NR X/56/16 (PDF, 93,11 KB)

  z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie opłaty targowej

 • UCHWAŁA NR X/57/16 (PDF, 205,98 KB)

  z dnia 31 marca 2016 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Andryjankach

 • UCHWAŁA NR X/58/16 (PDF, 960,94 KB)

  z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

 • UCHWAŁA NR X/59/16 (ZIP, 55,87 KB)

  z dnia 31 marca 2016 r w sprawie przyjęcia i realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

 • UCHWAŁA NR X/60/16 (PDF, 334,78 KB)

  z dnia 31 marca 2016 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Boćki w 2016 r

 • UCHWAŁA NR X/61/16 (RAR, 115,16 KB)

  Z DNIA 31 MARCA 2016 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boćki na lata 2016 – 2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2022

 • UCHWAŁA NR X/62/16 (PDF, 1,41 MB)

  z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

 • UCHWAŁA NR X/63/16 (PDF, 1010,22 KB)

  z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Boćki do 2023 roku

 • UCHWAŁA NR X/64/16 (PDF, 204,98 KB)

  z dnia 31 marca 2016 w sprawie cofnięcia upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boćkach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

 • UCHWAŁA NR X/65/16 (PDF, 137,38 KB)

  z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę wodociągów „Boćki”, „Oleksze” i „Dołubowo”

 • UCHWAŁA NR X/66/16 (PDF, 137,57 KB)

  z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę wodociągu „KOSZEWO”

 • UCHWAŁA NR X/67/16 (PDF, 360,12 KB)

  z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2015 rok

 • UCHWAŁA NR X/68/16 (PDF, 357,29 KB)

  z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Metryka strony

Udostępniający: UG Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Mariusz Kurowicki

Data wytworzenia: 2016-06-29

Wprowadzający: Mariusz Kurowicki

Data wprowadzenia: 2016-03-31

Data modyfikacji: 2016-12-30

Opublikował: Mariusz Kurowicki

Data publikacji: 2016-03-31