Zarządzenia Wójta Gminy Boćki w roku 2007

 

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 25/07

WÓJTA GMINY BOĆKI

Z DNIA 14 LISTOPADA 2007 ROKU

w sprawie projektu budżetu gminy na 2008 rok

Na podstawie art.52 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 179, art. 180 i art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 Nr 45 poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) zarządzam, co następuje:
§ 1. Ustala się:
1) projekt budżetu gminy na 2008 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy
wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1,
2)      objaśnienia do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
3)      informację o stanie mienia komunalnego gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4)      prognozę kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 2. Niniejsze Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt Gminy

Stanisław Derehajło

Załączniki do pobrania


Zarządzenie Nr 21/07
Wójta Gminy Boćki
z dnia 24 września 2007
 
w sprawie powołania składów osobowych
Obwodowych Komisji Wyborczych
 
 
        Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U . Nr 46 poz. 499 z póżn. zm.) zarządzam co następuje:
 
                                                 §1
 
Powołuje się składy osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych celem przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polski na terenie Gminy Boćki zgodnie z załącznikami od numeru 1 do numeru 5 niniejszego zarządzenia.
 
                                               §2
Zarządzenia podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty
 
                                               §3
 
Zarządzenie wchodzi w życiu z dniem podpisania. 

 

 


Zarządzenie nr 19/07

Wójta Gminy BOĆKI
z dnia   08 sierpnia 2007 r.
 
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Boćkach
                                                                                                                                                                                            
    Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku 142 poz.1591 z późn. zmianami ) oraz art. 36a ust. 1, 2 i 8   ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1. Powierza się Pani Hannie Puchalskiej stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Boćkach od dnia 1 wrzesnia 2007 roku do dnia 31 sierpnia 2012 roku
§ 2. Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Boćki

Stanisław Derehajło 

 

 


 

 
ZARZĄDZENIE NR 16/07
WÓJTA GMINY BOĆKI
z dnia 16 lipca  2007 r.
 
 
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury  w Boćkach  w zakresie zarządu mieniem komunalnym
Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 98 i 99 § 2 Kodeksu cywilnego oraz art. 86 i 87 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego i art. 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, postanawiam co następuje:
§1
Udzielam pełnomocnictwa Panu Kordianowi Michalskiemu – p.o. Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury  w Boćkach  do dokonywania czynności zarządu mieniem komunalnym w zakresie:
1. zawierania umów o dostawy wody, energii elektrycznej, gazu, opału oraz innych mediów ,
2. zawierania umów o ubezpieczeniu składników majątkowych, konserwacji i napraw urządzeń oraz innych umów związanych z bieżącą działalnością jednostki,
3. wynajmu pomieszczeń jednostki,
4. zakupu wyposażenia
5.   do reprezentowania Gminy przed sądami, organami administracji publicznej, organami egzekucyjnymi we wszystkich postępowaniach sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych związanych z działalnością Gminnego Ośrodka Kultury,
6.   pełnomocnictwo ważne jest do odwołania, nie dłużej niż przez czas pełnienia funkcji p.o. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury,
 
§ 2.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania


  Zarządzenie nr 17/07

Wójta Gminy BOĆKI
z dnia   02 sierpnia 2007 r.
 
 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły w Andryjankach
                                                                                                                                                                                            
    Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku 142 poz.1591 z późn. zmianami ) oraz art. 36a ust. 1, 2 i 9   ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1. Powierza się Pani Jolancie Małyszczuk stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Andryjankach od dnia 1 wrzesnia 2007 roku do dnia 31 sierpnia 2012 roku
§ 2. Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Boćki
Stanisław Derehajło

 

 

 

 

 zarządzenie nr 15/07

Wójta Gminy BOĆKI

z dnia 16 lipca  2007 r.

  w sprawie powołania komisji konkursowej celem wyłonienia  kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół  w Boćkach

            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 roku 142 poz.1591  z późn. zmianami ) oraz  art. 36a ust. 5 w związku z       art. 5c pkt.2  ustawy z dnia 7 września 1990 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 2 ust.1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. Nr 189, poz. 1855) zarządzam, co następuje:

§ 1. Celem wyłonienia kandydata  na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół  w Boćkach powołuje się komisję  konkursową w składzie:

1. Stanisław Derehajło  -  przedstawiciel organu prowadzącego szkołę

2. Teresa  Derehajło  - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę

3.  Wiesława Wietoszko - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę

4. Bożenna Krzesak-Mucha  -  przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny

5. Monika Rękawek - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny

6. Andrzej Korolczuk - przedstawiciel organu  sprawującego nadzór pedagogiczny

7.  Jolanta Łucjan   -  przedstawiciel Rady Pedagogicznej

8.  Jan Rzepniewski   -  przedstawiciel Rady Pedagogicznej

9. Barbara Rynans   -  przedstawiciel Rady Rodziców

10. Adam Zbucki  -  przedstawiciel Rady Rodziców

11.  Jerzy Bajena    -  przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego

§ 2. Na Przewodniczącego Komisji konkursowej wyznacza się Stanisława Derehajło Wójta Gminy Boćki.

§ 3. Komisja pracuje w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. Nr 189, poz. 1855)

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

zarządzenie nr 14/07

Wójta Gminy BOĆKI

z dnia  29 czerwca  2007 r.

 w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół  w Boćkach

                                                                                                                                                                                            

Na podstawie art. 5 c pkt 2 oraz 36a ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1990 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) zarządza się, co nastepuje:

§ 1. 1. Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Boćkach. 

2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik  do zarządzenia.

3. Ogłoszenie o którym mowa w ust. 2  zamieszcza się, dzienniku o zasięgu lokalnym Gazeta Współczesna /wydanie lokalne/  oraz dzienniku o zasięgu wojewódzkim „ Kurier Poranny”,  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Boćki, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Boćki i na tablicach ogłoszeń we wszystkich szkołach na terenie Gminy Boćki.

§ 2. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana odrębnym zarządzeniem Wójta Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 Wójt  Gminy

Stanisław Derehajło

 

Załącznik  do Zarządzenia Nr 11 /07 Wójta Gminy Boćki z dnia 06 czerwca 2007 r.

 

Wójt Gminy Boćki

ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Boćkach .

 

 

I. Do konkursu  może przystąpić  osoba, która spełnia następujące wymagania:

1. Jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, który:

a) ukończył studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w zespole;

b) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

d) w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu , szkole lub placówce , a w przypadku nauczyciela akademickiego- pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej , jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, albo w roku bezpośrednio przed przystąpieniem  do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego ;

e) posiada zaświadczenie lekarskie  o braku przeciwwskazań  zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym ;

f) nie był karany karą dyscyplinarną , o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –  Karta Nauczyciela ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr.97 poz. 674 ze zmianami) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne ;

g) nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

h) nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi , o których mowa w art. 32 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U z 2005r, Nr 14, poz. 114 ze zmianami).

II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać :

1. Uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły .

2. Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej zawierający w szczególności informacje o stażu pracy pedagogicznej -  w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego.

3. Akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia – w przypadku osoby będącej nauczycielem;

4. Dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego – w przypadku osoby nie będącej nauczycielem.

5. Dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą

6. Ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt. 4  Rozporządzenia Ministra  Edukacji  Narodowej   i Sportu z dnia 6 maja 2003r. w sprawie wymagań , jakim powinna  odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze , w poszczególnych typach szkół i placówek .

7. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym .

8. Oświadczenie że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela ( tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami ) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne.

9. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne .

10. Oświadczenie , że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 32 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 14 , poz.114 ze zmianami).

11. Oświadczenie że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r.  Nr .101 poz. 926 ze zmianami) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

12. Oświadczenie o złożeniu oświadczenia Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944r. do dnia 31 lipca 1990r. , o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 18 października  2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz. U. Nr 218 poz. 1592 ze zmianami ).

III. Oferty należy składać w sekretariacie  Urzędu Gminy  Boćki ul. Plac Armii Krajowej 3 w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „ Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Boćkach w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia lub przesłać pocztą  na adres : Urząd Gminy ul. Plac Armii Krajowej 3, 17-111 Boćki 

 Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Wójta Gminy Boćki .

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

 

Boćki 6 czerwiec 2007r.

 Wójt Gminy Boćki

 

Stanisław Derehajło

 

 

 

 

zarządzenie nr 13/07

Wójta Gminy BOĆKI

z dnia   26 czerwca   2007 r. 

  w sprawie powołania komisji konkursowej celem wyłonienia  kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół  w Boćkach

                                                                                                                                                                                            

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 roku 142 poz.1591  z późn. zmianami ) oraz  art. 36a ust. 5 w związku z       art. 5c pkt.2  ustawy z dnia 7 września 1990 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) zarządza się, co nastepuje:

§ 1. Celem wyłonienia kandydata  na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół  w Boćkach powołuje się komisję  konkursową w składzie:

1. Stanisław Derehajło  -  przedstawiciel organu prowadzącego szkołę

2. Teresa  Derehajło  - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę

3.  Wiesława Wietoszko - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę

4. Barbara Gradkowska  -  przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny

5. Bogumiła Koniszewska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny

6. Grażyna Wiktoria Citko - przedstawiciel organu  sprawującego nadzór pedagogiczny

7.  Jolanta Łucjan   -  przedstawiciel Rady Pedagogicznej

8.  Jan Rzepniewski   -  przedstawiciel Rady Pedagogicznej

9. Barbara Rynans   -  przedstawiciel Rady Rodziców

10. Adam Zbucki  -  przedstawiciel Rady Rodziców

11.  Jerzy Bajena    -  przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego

§ 2. Komisja pracuje w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. Nr 189, poz. 1855)

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                   Wójt  Gminy Boćki

 

                                                     mgr Stanisław Derehajło

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 12/07

WÓJTA GMINY BOĆKI

z dnia 26 czerwca 2007 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok  

 

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r Nr 249, poz. 2014 ze zm.) zarządzam, co następuje :

 

§ 1.1.  Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę                                              15.904 zł  

           w tym:                                                                                         

          1) dz. 801- „Oświata i wychowanie”, rozdz. 80195 § 2030 o kwotę 3.011 zł

          2) dz. 852-„Pomoc społeczna”, rozdz. 85214 § 2010 o kwotę 12.893 zł       

     

      2.  Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę                                              15.904 zł          

           w tym:    

           1) dz. 801- „Oświata i wychowanie”, rozdz. 80195 § 4300 o kwotę 3.011 zł

           2) dz. 852-„Pomoc społeczna”, rozdz. 85214 § 3110 o kwotę 12.893 zł       

          

§ 2. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załaczniku Nr 1.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem:                                                                                      9.839.082 zł

2) wydatki ogółem:                                                                                     10.344.960  

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

WÓJT  GMINY

   Stanisław  Derehajło

 

 

 

 

zarządzenie nr 11/07

Wójta Gminy BOĆKI

z dnia   06 czerwca 2007 r. 

         w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół  w Boćkach

                                                                                                                                                                                            

Na podstawie art. 5 c pkt 2 oraz 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1990 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) zarządza się, co nastepuje:

§ 1. 1. Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Boćkach. 

2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik  do zarządzenia.

3. Ogłoszenie o którym mowa w ust. 2  zamieszcza się,  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Boćki, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Boćki oraz na tablicach ogłoszeń we wszystkich szkołach na terenie Gminy Boćki.

§ 2. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana odrębnym zarządzeniem Wójta Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt  Gminy 

Stanisław Derehajło

 

 

 


ZARZĄDZENIE Nr 7/2007
Wójta Gminy Boćki
z dnia 30 marca 2007r.
w sprawie zmian na stanowisku Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
 
Działając na podstawie art.33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art.41 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982r. wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Z 2002r. Dz.U. Nr 147,poz.1231 z późn. zm.) - zarządzam co następuje:
§ 1.
1. Z dniem 31 marca 2007 roku odwołuję Panią Danutę Romaniuk ze stanowiska Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
2. Z dniem 1 kwietna 2007r.  powołuję Panią Urszulę Turkowicz na stanowisko Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


ZARZĄDZENIE Nr  05/07 wójta gminy boćki

z dnia 23 marca 2007 roku

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Boćkach

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz. U z 2001r Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ oraz art.15 ustawy z dnia 25 października 1991r o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz. U. z 2001r Nr 13, poz123 z póżn. zm./ zarządzam co następuje:

§ 1. Powierzam pełnienie obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Boćkach w wymiarze 1/2 etatu  Panu Kordianowi Michalskiemu od dnia 1 kwietnia 2007 roku do czasu powołania Dyrektora GOK w trybie określonym ustawą.

§ 2. Za pełnienie obowiązków przysługiwać będzie Panu dodatek funkcyjny, który zostanie określony odrębnie wraz z dodatkowym zakresem czynności.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

zarządzenie Nr 4/07

Wójta Gminy Boćki

z dnia 22 marca 2007 roku 

 w sprawie inwentaryzacji zdawczo- odbiorczej i przekazania stanowisk pracy w Gminnym Ośrodku Kultury

                                                                                                                                                                                            

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U z 2001r  Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 26 ustawy  z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości /Dz. U z 2002r Nr 76 poz. 694 z późn.  zm./ zarządzam co następuje:

§ 1. W zwiazku z rozwiązaniem umowy o pracę dotychczasowego kierownika GOK powołuję komisję zdawczo- odbiorczą w składzie

1. Pani  Tymińska Marta - przewodniczący

2. Pan Skomorowski Marek - członek

3. Pani Niechoda Alina - członek

Przekazujący - Danuta Romaniuk

Przyjmujący - Kordian Michalski

§ 2. Komisja dokona przekazania- przyjęcia wszystkich składników majątkowych znajdujących się na stanie Gminnego Ośrodka Kultury w Boćkach, dokumentów i dokumentacji oraz odrębnie wszystkich składników majątkowych wypożyczonych lub użyczonych i będących w depozycie. Inwentaryzację należy przeprowadzić w dniach 23- 27 marca 2007r wg stanu na dzień 23.03.2007r.

§ 3. Osoby powołane w skład komisji inwenatyzacyjnej ponoszą odpowiedzialność za właściwe oraz zgodne z przepisami przeprowadzenie inwentaryzacji.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

  załączniki do Zarządzenia Nr 25/07

 

 

 

 

 

 

 


 


 


 


 


 


 


 


 Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: UG Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Mariusz Kurowicki

Wprowadzający: Mariusz Kurowicki

Data wprowadzenia: 2007-07-05

Modyfikujący: Mariusz Kurowicki

Data modyfikacji: 2012-02-17

Opublikował: Mariusz Kurowicki

Data publikacji: 2007-07-05