ZARZĄDZENIE Nr 6/03
WÓJTA GMINY BOĆKI
z dnia 9 stycznia 2003 roku

w sprawie określenia zasad organizowania konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy

Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)i art. 36a ust. 1, 3 i 5 w związku z art. 5c pkt 2 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r Nr 67, poz. 329 z póżn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Stanowiska dyrektorów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum powierza się kandydatom wyłonionym w drodze konkursu.

§ 2

Do przeprowadzenia konkursów, każdorazowo powołuje się komisję konkursową.

§ 3

1. Kryterium jakie powinien spełniać kandydat na stanowisko dyrektora oraz zasady konkursu określa załącznik Nr 1 do zarządzenia.
2. Regulamin pracy komisji konkursowej stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 4

Ogłoszenia o konkursach będą umieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i we wszystkich szkołach na terenie gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
mgr Stanisław Derehajło

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Jan Redaktor

Wprowadzający: Jan Redaktor

Data wprowadzenia: 2003-09-24

Modyfikujący: Jan Redaktor

Data modyfikacji: 2003-09-24

Opublikował: Jan Redaktor

Data publikacji: 2003-09-24