ZARZĄDZENIE Nr 20 /2003
Wójta Gminy Boćki
z dnia 30 czerwca 2003 roku

w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Reagowania w gminie Boćki

Stosownie do art. 12 ust. l i 3 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 roku o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2002r. Nr 62, poz. 558 i Nr 74, poz. 676) oraz §3, §7 i §8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 roku w sprawie sposobu tworzenia gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania (Dz. U. z 2002r. Nr 215, poz. 1818) zarządza się co następuje:

§1.

1. W celu zapobiegania skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia tworzy się Gminny Zespół Reagowania, zwany dalej "gminnym zespołem".
2. Szefem gminnego zespołu jest Wójt Gminy Boćki, zastępcami Szefa gminnego zespołu są: Sekretarz Gminy i Inspektor prowadzący sprawy z zakresu planowania przestrzennego i gospodarki komunalnej.

§2.

Do zadań gminnego zespołu należy w szczególności:
- monitorowanie występujących klęsk żywiołowych i prognozowanie rozwoju sytuacji,
- realizowanie procedur i programów reagowania w czasie stanu klęski żywiołowej,
- wsparcia organów kierujących działaniami na niższym szczeblu, przygotowywanie
- warunków umożliwiających koordynację pomocy humanitarnej, realizowanie polityki
- informacyjnej związanej ze stanem klęski żywiołowej.

§3.

Gminny zespół składać się będzie z dwóch grup roboczych o stałym charakterze oraz z trzech grup roboczych o czasowym charakterze.

§4.

Grupami roboczymi gminnego zespołu o charakterze stałym są:
1. grupa planowania cywilnego;
2. grupa monitorowania, prognoz i analiz.

Stanowią one gminne centrum reagowania. W ich skład wchodzą osoby zatrudnione w Urzędzie Gminy oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych i jednostkach pomocniczych.

§5.

Gminne centrum reagowania (składające się z grup roboczych określonych w § 3) staje się komórką organizacyjną Urzędu Gminy Boćki.

§6.

Struktura oraz skład osobowy grupy planowania cywilnego oraz grupy monitorowania, prognoz i analiz - określone zostaną w załączniku nr l do zarządzenia.

§7.

Grupami roboczymi gminnego zespołu o charakterze czasowym są:
1. grupa operacji i organizacji działań;
2. grupa zabezpieczenia logistycznego;
3. grupa opieki zdrowotnej i pomocy socjalno-bytowej.

§8.

Struktura oraz skład osobowy grupy operacji i organizacji działań, grupy zabezpieczenia logistycznego oraz grupy opieki zdrowotnej i pomocy socjalno-bytowej - określone zostaną w załączniku nr 2 do zarządzenia.

§9.

Gminny zespół działa na podstawie rocznego planu pracy zatwierdzanego przez Wójta Gminy Boćki.

§10.

Posiedzenia gminnego zespołu zwołuje jego Szef w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

W przypadkach wymagających natychmiastowej analizy i oceny zagrożeń oraz koordynacji działań ratowniczych - Szef gminnego zespołu może zarządzić posiedzenie w trybie natychmiastowym.

§11.

Posiedzeniami oraz pracą gminnego zespołu kieruje jego Szef, a w razie jego nieobecności jego zastępca.

W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających Szefowi gminnego zespołu sprawowanie jego funkcji, powierza on kierowanie pracami swemu zastępcy.

Natomiast w przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających sprawowanie obowiązków przez zastępcę, Szef może wyznaczyć spośród członków gminnego zespołu osobę pełniącą obowiązki zastępcy.

§12.

Do zadań Szefa gminnego zespołu należy w szczególności: przygotowanie rocznego planu pracy gminnego zespołu, opracowanie regulaminu bieżących prac zespołu oraz działań w sytuacjach zagrożeń katastrofą naturalną lub awarią techniczna noszącą znamiona klęski żywiołowej, ustalanie przedmiotu i terminu posiedzeń, zawiadamianie o terminach posiedzeń, przewodniczenie posiedzeniom, zapraszanie na posiedzenia osób nie będących członkami gminnego zespołu, inicjowanie i organizowanie prac zespołu.

§13.

1. Siedzibą gminnego centrum reagowania jest Urząd Gminy w Boćkach przy ul. Plac Armii Krajowej 5.
2. Obsługę kancelaryjno-biurową gminnego zespołu zapewnia Urząd Gminy w Boćkach.

§14.

Grupy robocze zespołów o charakterze stałym pracują zgodnie z rozkładem pracy obowiązującym w Urzędzie, z zapewnieniem dobowych dyżurów.

§15.

W czasie obowiązywania stanu klęski żywiołowej gminny zespół pracuje w składzie grup roboczych o charakterze stałym i czasowym, w trybie ciągłym, z zapewnieniem zmianowej pracy osób wchodzących w ich skład.

§16.

Finansowanie działań oraz technicznych warunków pracy gminnego zespołu planuje się w ramach budżetu gminy Boćkioraz dodatkowo z dotacji z budżetu państwa i ze środków programów wieloletnich.

§17.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
mgr Stanisław Derehajło

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2003
Wójta Gminy Boćki
z dnia 30 czerwca 2003 r.

I. Struktura oraz skład osobowy Grupy Planowania Cywilnego Gminnego Zespołu Reagowania o charakterze stałym gminy Boćki

1 Kierownik Grupy - Inspektor prowadzący sprawy Gospodarki Komunalnej
2. Z-ca Kierownika - Inspektor prowadzący sprawy Obrony Cywilnej
3. Członek - Księgowa prowadząca sprawy płacowe
4. Członek - Podinspektor prowadzący sprawy promocji i planowania

II. Struktura oraz skład osobowy Grupy Monitorowania, Prognoz i Analiz Gminnego Zespołu Reagowania o charakterze stałym gminy Boćki

1. Kierownik Grupy - Z-ca Kierownika USC
2. Z-ca Kierownika - Inspektor prowadzący sprawy organizacyjne
3. Członek - Referent prowadzący kasę, dodatki mieszkaniowe, działalność gospodarczą, czynsz dzierżawny
4. Członek - Inspektor prowadzący sprawy księgowości budżetowej

WÓJT GMINY
mgr Stanisław Derehajło

 

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 20/2003
Wójta Gminy Boćki
z dnia 30 czerwca 2003 r.

I. Struktura oraz skład osobowy Grupy Operacji i Organizacji Działań Gminnego Zespołu Reagowania o charakterze czasowym gminy Boćki

1. Kierownik Grupy - Sekretarz Gminy Boćki
2. Z-ca Kierownika - Inspektor prowadzący sprawy inwestycji drogowych
3. Członek - przedstawiciel Komendanta Powiatowego Policji w Bielsku Podlaskim
4. Członek - Przedstawiciel Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim
5. Członek - Przedstawiciel Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bielsku Podlaskim

II. Struktura oraz skład osobowy Grupy Zabezpieczenia Logistycznego Gminnego Zespołu Reagowania o charakterze czasowym gminy Boćki

1. Kierownik Grupy- -Skarbnik Gminy Boćki
2. Z-ca Kierownika- - Prezes Zarządu Gminnego Związku OSP
3. Członek - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Andryjankach
4. Członek - Referent prowadzący sprawy oczyszczalni ścieków
5. Członek - Dyrektor Zespołu Szkół w Boćkach

III. Struktura oraz skład osobowy Grupy Opieki Zdrowotnej i Pomocy Socjalno - Bytowej Gminnego Zespołu Reagowania o charakterze czasowym gminy Boćki

1. Kierownik Grupy - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
2. Z-ca Kierownika - Pracownik socjalny GOPS
3. Członek - przedstawiciel Dyrektora Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim
4. Członek - przedstawiciel Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku Podlaskim
5. Członek - przedstawiciel Powiatowego Inspektora Weterynarii w Bielsku Podlaskim

WÓJT GMINY
mgr Stanisław Derehajło

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Jan Redaktor

Wprowadzający: Jan Redaktor

Data wprowadzenia: 2003-09-24

Modyfikujący: Jan Redaktor

Data modyfikacji: 2003-09-24

Opublikował: Jan Redaktor

Data publikacji: 2003-09-24