ZARZĄDZENIE NR 10/03
WÓJTA GMINY BOCKI
z dnia 21 marca 2003 roku

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2002 rok

Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806), postanawiam, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2002 rok według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 5.634.234 zł
- wykonanie 5.675.430 zł
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 5.892.586 zł
- wykonanie 5.629.023 zł

zgodnie z załącznikami 1, 2, 3.

2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

- zgodnie z załącznikami Nr 4, 5.

3. Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków gminnych instytucji kultury.

- zgodnie z załącznikiem Nr 6.

4. Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków środków specjalnych.

- zgodnie z załącznikiem Nr 7.

5. Sprawozdania z wykonania przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 2

Sprawozdania, o których mowa w § 1, przekazuje się w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszego zarządzenia:

1. Radzie Gminy.
2. Regionalnej izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

WÓJT GMINY
mgr Stanisław Derehajło

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Jan Redaktor

Wprowadzający: Jan Redaktor

Data wprowadzenia: 2003-09-24

Modyfikujący: Jan Redaktor

Data modyfikacji: 2003-09-24

Opublikował: Jan Redaktor

Data publikacji: 2003-09-24