Ochrona środowiska 2011

Boćki dn. 24.08.2011

Znak: BGK.6220.21.2011 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania w dniu 24.08.2011 na wniosek Inwestora Eugenii Orzełowskiej zam. Śnieżki 1 gmina Boćki, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego pn: „Budowa obory wolnostanowiskowej o obsadzie 120 DJP wraz ze zbiornikiem na gnojowice o pojemności 1400 m3, płytą gnojową o pow. 200 m2, zbiornikiem na ścieki o pojemności do 10.0 m3” na działkach oznaczonych nr geod. 82/5 i 82/6 położonych w obrębie gruntów wsi Śnieżki, gmina Boćki.

Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia, m.in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

Informuję Państwa o uprawnieniach strony tego postępowania, wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium, w tym o prawie do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków w postępowaniu dowodowym.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( DZ.U. Nr 213, poz. 1397) decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:

- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku,

- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Bielsku Podlaskim.

 Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii.

Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Na podstawie art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. 

Do wiadomości:

1. Inwestor

2. Strony postępowania wg rozdzielnika

3. Strona internetowa Urzędu Gminy Boćki

4. a/a


Boćki, dnia 17.08.2011r.

BGK.6220.20.2011

                                                     O B W I E S Z C Z E N I E

                 o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów

                                                       współdziałających

            Stosownie do art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

                                                           z a w i a d a m i a m

że na wniosek Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim w imieniu, którego występuje Leszek Aleksiejuk Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim z dniem 17 sierpnia 2011 zostało wszczęte postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1706B od drogi krajowej nr 19 do miejscowości Piotrowo – Trojany, dł. około 2,250 km”. Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) obwieszczenie   w powyższej sprawie zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w lokalu tutejszego urzędu, w miejscowości : Boćki oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Boćki www.gminabocki.pl

            Informuje się o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających  z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

            Strony mogą zapoznać się z aktami w/w przedsięwzięcia, składać wnioski i zastrzeżenia w terminie do 14 dni od ostatniego dnia podania do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy Boćki ul. Plac Armii Krajowej 3, (pokój nr 20). Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Boćki.

            Zgodnie z art. 63 ust. 1 i art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w związku z § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.) obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska                w Białymstoku oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku Podlaskim. 

            Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych i innych opracowań przewidzianych przepisami prawa.

            Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

            Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele  i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

O t r z y m u j ą:

            1. Gmina Boćki ul. Plac Armii Krajowej 3, 17-111 Boćki.

            2. Zainteresowani w trybie art. 49 Kpa.

            3. Sołtys wsi: Piotrowo Trojany

                (celem podania do publicznej wiadomości i wywieszenia na tablicy ogłoszeń).

4. Sołtys wsi: Piotrowo Krzywokoły

                (celem podania do publicznej wiadomości i wywieszenia na tablicy ogłoszeń).

            5. Referat Organizacyjny w/m

                (celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń w lokalu urzędu i zamieszczenia na stronie

                 internetowej).

Otrzymują do wiadomości:

  1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku

ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok.

  1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku Podlaskim,

ul. Białowieska 28, 17-100 Bielsk Podlaski.


O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięciapolegającego na remoncie drogi powiatowej Nr 1742B na odcinku Nurzec – Mołoczki


BODACZKI-KOLONIA BODACZKI droga nr geod. 125

DUBNO ulica równoległa do głównej

SIEDLECE odcinek od drogi powiatowej do wsi SIELC

SKALIMOWO droga we wsi


BGK-7624/ 12 / 2010 O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka drogi gminnej Siedlece, odcinek Nr 8749B (o nr geod. 52), odcinek (o nr geod. 355 i 350) od drogi powiatowej do wsi Sielc.

BGK-7624/ 12 /2010 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku Podlaskim. W związku ze złożonym wnioskiem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Siedlece, odcinek Nr 8749B (o nr geod. 52), odcinek (o nr geod. 355 i 350) od drogi powiatowej do wsi Sielc

BGK-7624/ 12 /2010 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w BiałymstokuW związku ze złożonym wnioskiem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Siedlece, odcinek Nr 8749B (o nr geod. 52), odcinek (o nr geod. 355 i 350) od drogi powiatowej do wsi Sielc


 

OBWIESZCZENIE że w dniu 27 października 2010 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: BGK-7624/09/2010, dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej we wsi Piotrowo Krzywokoły nr geod. 125/1,126, na terenie położonym w istniejącym przebiegu pasa drogowego.

OBWIESZCZENIE o decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej we wsi Piotrowo Krzywokoły (nr geod. 125/1, 126), na terenie położonym w istniejącym przebiegu
pasa drogowego

Postanowienie dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej we wsi Piotrowo Krzywokoły nr geod. 125/1, 126, na terenie położonym w istniejącym przebiegu pasa drogowego.


OBWIESZCZENIE

dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Śnieżki nr geod. 313/2.


OBWIESZCZENIE

dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg gminnych w Boćkach: ul. Akacjowa Nr 108769B o nr geod. 1471 i nr geod. 1526, ulicy Brzozowej Nr 108770B o nr geod. 1526, ulicy Świerkowej Nr 108771B o nr geod. 1526, ulicy Klonowej Nr 108772B nr geod. 1526


OBWIESZCZENIE

dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Siekluki (nr geod. 350, 351) –długości  909m, drogi dojazdowej (nr geod. 340) długości 183m i drogi (nr geod. 349) –długości (825 + 190) = 1015m.


 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO

o wydaniu decyzji znak: WI.II.UŁ.70454-8/2010 z dnia 16 września 2010 r. uchylającej zaskarżoną decyzję Starosty Bielskiego z dnia 02 sierpnia 2010 r. Nr 267/2010, znak: AŚ.7351-212/2010 udzielającej Zarządowi Powiatu Bielskiego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi powiatowej Nr 1746B - ulica w miejscowości Krasna Wieś


OBWIESZCZENIE STAROSTY BIELSKIEGO

decyzja Nr 267/2010 znak: AŚ: 7351-21272010 zezwalająca na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi powiatowej Nr 1746B - ulica w miejscowości Krasna Wieś w ciągu drogi 1740B - Krasna Wieś - Dydule - Gredele


 

Metryka strony

Udostępniający: UG Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Mariusz Kurowicki

Wprowadzający: Mariusz Kurowicki

Data wprowadzenia: 2012-11-14

Modyfikujący: Mariusz Kurowicki

Data modyfikacji: 2014-01-31

Opublikował: Mariusz Kurowicki

Data publikacji: 2012-11-14