Uchwały 2020r.

Załączniki do treści

 • UCHWAŁA NR X/64/2020 (PDF, 113,63 KB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR X/64/2020 RADY GMINY BOĆKI z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu na przebudowę drogi powiatowej Nr 1740B Nurzec - Śnieżki od km 0+000 do km 0+568,7

 • UCHWAŁA NR X/65/2020 (PDF, 677,83 KB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR X/65/2020 RADY GMINY BOĆKI Z DNIA 31 MARCA 2020 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boćki na lata 2020 - 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2024

 • UCHWAŁA NR X/66/2020 (PDF, 1,09 MB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR X/66/2020 RADY GMINY BOĆKI z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

 • UCHWAŁA NR X/67/2020 (PDF, 280,91 KB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR X/67/2020 RADY GMINY BOĆKI z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Boćki w 2020 r.

 • UCHWAŁA NR X/68/2020 (PDF, 125,8 KB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR X/68/2020 RADY GMINY BOĆKI z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych

 • UCHWAŁA NR X/69/2020 (PDF, 284,99 KB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR X/69/2020 RADY GMINY BOĆKI z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia „ Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Boćki na lata 2020 - 2025”

 • UCHWAŁA NR X/70/2020 (PDF, 115,08 KB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR X/70/2020 RADY GMINY BOĆKI z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub "Senior+" w Dubnie

 • UCHWAŁA NR X/71/2020 (PDF, 130,72 KB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR X/71/2020 RADY GMINY BOĆKI z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior+” w Dubnie w zakresie zadań własnych

 • UCHWAŁA NR XI/72/2020 (PDF, 107,35 KB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR XI/72/2020 RADY GMINY BOĆKI z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie uczczenia 100 rocznicy urodzin Karola Wojtyły - Św. Jana Pawła II

 • UCHWAŁA NR XI/73/2020 (PDF, 117,19 KB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR XI/73/2020 RADY GMINY BOĆKI z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boćkach

 • UCHWAŁA NR XI/74/2020 (PDF, 111,57 KB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR XI/74/2020 RADY GMINY BOĆKI z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie jednostce organizacyjne nieruchomości w trwały zarząd na czas nieoznaczony

 • UCHWAŁA NR XI/75/2020 (PDF, 115,54 KB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR XI/75/2020 RADY GMINY BOĆKI z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu na przebudowę drogi powiatowej Nr 1740B Nurzec - Śnieżki od km 0+000 do km 0+568,7

 • UCHWAŁA NR XI/76/2020 (PDF, 1,57 MB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR XI/76/2020 RADY GMINY BOĆKI z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boćki na lata 2020 - 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2024

 • UCHWAŁA NR XI/77/2020 (PDF, 1 MB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR XI/77/2020 RADY GMINY BOĆKI z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

 • UCHWAŁA NR XI/78/2020 (PDF, 105,13 KB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR XI/78/2020 RADY GMINY BOĆKI z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Boćki

 • UCHWAŁA NR XI/79/2020 (PDF, 109,3 KB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR XI/79/2020 RADY GMINY BOĆKI z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Boćki za 2019 rok

 • UCHWAŁA NR XI/80/2020 (PDF, 109,53 KB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR XI/80/2020 RADY GMINY BOĆKI z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Boćki z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok

 • UCHWAŁA NR XII/81/2020 (PDF, 1,68 MB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR XII/81/2020 RADY GMINY BOĆKI Z DNIA 30 września 2020 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boćki na lata 2020 - 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2024

 • UCHWAŁA NR XII/82/2020 (PDF, 889,49 KB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR XII/82/2020 RADY GMINY BOĆKI z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

 • UCHWAŁA NR XII/83/2020 (PDF, 112,5 KB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR XII/83/2020 RADY GMINY BOĆKI z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zwiększenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

 • UCHWAŁA NR XIII/84/2020 (PDF, 516,83 KB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR XIII/84/2020 RADY GMINY BOĆKI z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

 • UCHWAŁA NR XIII/85/2020 (PDF, 295,91 KB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR XIII/85/2020 RADY GMINY BOĆKI z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • UCHWAŁA NR XIII/86/2020 (PDF, 670,87 KB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR XIII/86/2020 RADY GMINY BOĆKI z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • UCHWAŁA NR XIII/87/2020 (PDF, 248,17 KB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR XIII/87/2020 RADY GMINY BOĆKI z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Boćki na rok szkolny 2020/2021

 • UCHWAŁA NR XIII/88/20 (PDF, 450,36 KB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR XIII/88/20 RADY GMINY BOĆKI z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • UCHWAŁA NR XIII/89/2020 (PDF, 575,57 KB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR XIII/89/2020 RADY GMINY BOĆKI z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wymagań, jakie musi spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

 • UCHWAŁA NR XIII/90/2020 (PDF, 214,2 KB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR XIII/90/2020 RADY GMINY BOĆKI z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie skargi na niewłaściwe zachowanie Radnego Rady Gminy Boćki Adama Króla

 • UCHWAŁA NR XIV/91/2020 (PDF, 1,07 MB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR XIV/91/2020 RADY GMINY BOĆKI z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

 • UCHWAŁA NR XIV/92/2020 (PDF, 1,97 MB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR XIV/92/2020 RADY GMINY BOĆKI Z DNIA 28 GRUDNIA 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boćki na lata 2021 - 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2024

 • UCHWAŁA NR XIV/93/2020 (PDF, 2,66 MB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR XIV/93/2020 RADY GMINY BOĆKI z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Boćki na rok 2021

 • UCHWAŁA NR XIV/94/2020 (PDF, 596,04 KB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR XIV/94/2020 RADY GMINY BOĆKI z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.

 • UCHWAŁA NR XIV/95/2020 (PDF, 502,2 KB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR XIV/95/2020 RADY GMINY BOĆKI z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Boćki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.

 • UCHWAŁA NR XIV/96/2020 (PDF, 1,15 MB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR XIV/96/2020 RADY GMINY BOĆKI z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Boćki na 2021 rok

 • UCHWAŁA NR XIV/97/2020 (PDF, 530,61 KB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR XIV/97/2020 RADY GMINY BOĆKI z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Boćki

 • UCHWAŁA NR XIV/98/2020 (PDF, 330,56 KB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR XIV/98/2020 RADY GMINY BOĆKI z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

 • UCHWAŁA NR XIV/99/2020 (PDF, 350,51 KB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR XIV/99/2020 RADY GMINY BOĆKI z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie rozpoznania skargi Pana Adama Króla na niestosowne zachowanie pracownic Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach.

 • UCHWAŁA NR. XIV/100/2020 (PDF, 359,08 KB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR XIV/100/2020 RADY GMINY BOĆKI z dnia 28 grudnia 2020 r. uchylająca uchwałę w sprawie opłaty targowej.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Mariusz Kurowicki

Data wytworzenia: 2020-03-31

Wprowadzający: Mariusz Kurowicki

Modyfikujący: Mariusz Kurowicki

Data modyfikacji: 2020-12-30

Opublikował: Mariusz Kurowicki

Data publikacji: 2020-03-31