Uchwały 2019r.

Załączniki do treści

 • UCHWAŁA NR III/17/2019 (PDF, 1,8 MB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR III/17/2019 RADY GMINY BOĆKI Z DNIA 18 MARCA 2019 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boćki na lata 2019 - 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2024

 • UCHWAŁA NR III/18/2019 (PDF, 232,46 KB) Podgląd załącznika

  RADY GMINY BOĆKI z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji spółkom wodnym w roku 2019

 • UCHWAŁA NR III/19/2019 (PDF, 106 KB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR III/19/2019 RADY GMINY BOĆKI z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023

 • UCHWAŁA NR III/20/2019 (PDF, 203,26 KB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR III/20/2019 RADY GMINY BOĆKI z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Boćki w charakterze Partnera do realizacji projektu pn. „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII Poprawa Spójności Społecznej, Działania 7.1 Rozwój Działań Aktywnej Integracji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.

 • UCHWAŁA NR III/21/2019 (PDF, 6,2 MB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR III/21/2019 RADY GMINY BOĆKI z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Statutów Jednostek Pomocniczych Gminy Boćki

 • UCHWAŁA NR III/22/2019 (PDF, 566,48 KB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR III/22/2019 RADY GMINY BOĆKI z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia planów pracy na 2019 rok komisji stałych Rady Gminy

 • UCHWAŁA NR III/23/2019 (PDF, 858,4 KB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR III/23/2019 RADY GMINY BOĆKI z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

 • UCHWAŁA NR IV/24/2019 (PDF, 693,49 KB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR IV/24/2019 RADY GMINY BOĆKI z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Boćki na lata 2019 - 2021

 • UCHWAŁA NR IV/25/2019 (PDF, 307,42 KB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR IV/25/2019 RADY GMINY BOĆKI z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Boćki".

 • UCHWAŁA NR IV/26/2019 (PDF, 263,29 KB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR IV/26/2019 RADY GMINY BOĆKI z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki budżetowej pod nazwą „Centrum Integracji Społecznej w Boćkach”

 • UCHWAŁA NR IV/27/2019 (PDF, 1,02 MB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR IV/27/2019 RADY GMINY BOĆKI z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie przywrócenia historycznej nazwy „SKWER MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO” dla parków położonych na działkach o nr:1343, 1344, 1345, 1346, 1347.

 • UCHWAŁA NR IV/28/2019 (PDF, 621,95 KB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR IV/28/2019 RADY GMINY BOĆKI z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

 • UCHWAŁA NR V/29/2019 (PDF, 327,09 KB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR V/29/2019 RADY GMINY BOĆKI z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Boćki oraz określenie granic ich obwodów

 • UCHWAŁA NR V/30/2019 (PDF, 103,46 KB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR V/30/2019 RADY GMINY BOĆKI z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Boćki

 • UCHWAŁA NR V/31/2019 (PDF, 304,1 KB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR V/31/2019 RADY GMINY BOĆKI z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Boćki"

 • UCHWAŁA NR V/32/2019 (PDF, 104,89 KB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR V/32/2019 RADY GMINY BOĆKI z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

 • UCHWAŁA NR V/33/2019 (PDF, 95,35 KB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR V/33/2019 RADY GMINY BOĆKI z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu na przebudowę drogi powiatowej Nr 1751B Andryjanki -Wygonowo, Etap II

 • UCHWAŁA NR V/34/2019 (PDF, 959,07 KB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR V/34/2019 RADY GMINY BOĆKI z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

 • UCHWAŁA NR V/35/2019 (PDF, 186,65 KB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR V/35/2019 RADY GMINY BOĆKI z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Boćki wotum zaufania

 • UCHWAŁA NR V/36/2019 (PDF, 91,7 KB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR V/36/2019 RADY GMINY BOĆKI z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Boćki za 2018 rok

 • UCHWAŁA NR V/37/2019 (PDF, 101,7 KB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR V/37/2019 RADY GMINY BOĆKI z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Boćki z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok

 • UCHWAŁA NR VI/38/2019 (PDF, 1,53 MB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR VI/38/2019 RADY GMINY BOĆKI z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

 • UCHWAŁA NR VI/39/2019 (PDF, 229,07 KB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR VI/39/2019 RADY GMINY BOĆKI z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Boćki

 • UCHWAŁA NR VI/40/2019 (PDF, 206,91 KB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR VI/40/2019 RADY GMINY BOĆKI z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Strategii Rozwoju Gminy Boćki do 2023

 • UCHWAŁA NR VI/41/2019 (PDF, 103,16 KB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR VI/41/2019 RADY GMINY BOĆKI z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/18/2019 Rady Gminy Boćki z dnia 18 marca 2019 r., w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji spółkom wodnym w roku 2019

 • UCHWAŁA NR VI/42/2019 (PDF, 233,8 KB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR VI/42/2019 RADY GMINY BOĆKI z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Boćki.

 • UCHWAŁA NR VI/43/2019 (PDF, 98,53 KB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR VI/43/2019 RADY GMINY BOĆKI z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na porozumienie międzygminne z Gminą Bielsk Podlaski

 • UCHWAŁA NR VI/43/2019 - załącznik (PDF, 150,83 KB) Podgląd załącznika

  POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE WÓJTA GMINY PODLASKI z dnia 10.10.2019 r. w sprawie dostawy wody na teren gminy Boćki z ujęcia hydroforni "Bolesty"

 • UCHWAŁA NR VI/44/2019 (PDF, 102,29 KB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR VI/44/2019 RADY GMINY BOĆKI z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Boćki

 • UCHWAŁA NR VII/45/2019 (PDF, 1,35 MB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR VII/45/2019 RADY GMINY BOĆKI z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

 • UCHWAŁA NR VII/46/2019 (PDF, 2,07 MB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR VII/46/2019 RADY GMINY BOĆKI z dnia 29 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 • UCHWAŁA NR VII/47/2019 (PDF, 6,97 MB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR VII/47/2019 RADY GMINY BOĆKI z dnia 29 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji Gminy Boćki"

 • UCHWAŁA NR VII/48/2019 (PDF, 284,37 KB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR VII/48/2019 RADY GMINY BOĆKI z dnia 29 października 2019 r. zmieniająca uchwałę nr VI/42/2019 Rady Gminy Boćki z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Boćki

 • UCHWAŁA NR VII/49/2019 (PDF, 224,29 KB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR VII/49/2019 RADY GMINY BOĆKI z dnia 29 października 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów

 • UCHWAŁA NR VIII/50/2019 (PDF, 696,07 KB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR VIII/50/2019 RADY GMINY BOĆKI z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

 • UCHWAŁA NR VIII/51/2019 (PDF, 105,9 KB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR VIII/51/2019 RADY GMINY BOĆKI z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • UCHWAŁA NR VIII/52/2019 (PDF, 427,43 KB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR VIII/52/2019 RADY GMINY BOĆKI z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • UCHWAŁA NR VIII/53/2019 (PDF, 250,67 KB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR VIII/53/2019 RADY GMINY BOĆKI z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia „ Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Boćki na lata 2019 - 2020”

 • UCHWAŁA NR VIII/54/2019 (PDF, 105,11 KB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR VIII/54/2019 RADY GMINY BOĆKI z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Boćki

 • UCHWAŁA NR VIII/55/2019 (PDF, 108,66 KB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR VIII/55/2019 RADY GMINY BOĆKI z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/20/2019 Rady Gminy Boćki z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Boćki w charakterze Partnera do realizacji projektu pn. „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII Poprawa Spójności Społecznej, Działania 7.1 Rozwój Działań Aktywnej Integracji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.

 • UCHWAŁA NR.IX/56/2019 (PDF, 7,06 MB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR IX/56/2019 RADY GMINY BOĆKI Z DNIA 18 GRUDNIA 2019 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boćki na lata 2019 - 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2024

 • UCHWAŁA NR.IX/57/2019 (PDF, 705,01 KB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR IX/57/2019 RADY GMINY BOĆKI z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

 • UCHWAŁA NR.IX/58/2019 (PDF, 8,23 MB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR IX/58/2019 RADY GMINY BOĆKI Z DNIA 18 GRUDNIA 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boćki na lata 2020 - 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2024

 • UCHWAŁA NR.IX/59/2019 (PDF, 1,28 MB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR IX/59/2019 RADY GMINY BOĆKI z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenie budżetu gminy Boćki na rok 2020

 • UCHWAŁA NR.IX/60/2019 (PDF, 618,69 KB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR IX/60/2019 RADY GMINY BOĆKI z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.

 • UCHWAŁA NR.IX/60/2019 (PDF, 327,73 KB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR IX/60/2019 RADY GMINY BOĆKI z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.

 • UCHWAŁA NR.IX/61/2019 (PDF, 267,24 KB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR IX/61/2019 RADY GMINY BOĆKI z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Boćki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020r.

 • UCHWAŁA NR.IX/63/2019 (PDF, 107,42 KB) Podgląd załącznika

  UCHWAŁA NR IX/63/2019 RADY GMINY BOĆKI z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Mariusz Kurowicki

Data wytworzenia: 2019-03-19

Wprowadzający: Mariusz Kurowicki

Modyfikujący: Mariusz Kurowicki

Data modyfikacji: 2019-12-18

Opublikował: Mariusz Kurowicki

Data publikacji: 2019-03-19