Numer uchwały Data podjęcia uchwały Tytuł uchwały
XV Sesja
XV/86/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta.
XV/85/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia planów pracy na 2017 rok komisji stałych Rady Gminy
XV/84/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r.
XV/83/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Boćki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok
XV/82/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017
XV/81/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boćki na lata 2017 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2022
XIV Sesja
XIV/80/2016 z dnia 15 listopada 2016 r w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
XIV/79/2016 z dnia 15 listopada 2016 r sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
XIII Sesja
XIII/78/2016 z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
XII Sesja
XII/77/2016 z dnia 28 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę nr X/63/16 z dnia 31marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Boćki do 2023 roku
XII/76/2016 z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu na dofinansowanie opracowania dokumentacji na przebudowę mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1751B w miejscowości Wylan przez rzekę Leśna wraz z rozbudową dojazdów
XII/75/2016 z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu na dofinansowanie opracowania dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1691B odcinek Truski Olszewo
XII/74/2016 z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Boćki z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok
XII/73/2016 z dnia 28 czerwca 2016r. sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Boćki za 2015 roku
XII/72/2016 dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych przez Gminę Boćki
XII/71/2016 z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie opłaty targowej
XII/70/2016 z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boćkach
XII/69/2016 z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
XI Sesja
XI/68/2016 z dnia 20 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
XI/67/2016 z dnia 20 kwietnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2015 rok
XI/66/2016 z dnia 20 kwietnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę wodociągu „KOSZEWO”
XI/65/2016 z dnia 20 kwietnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę wodociągów „Boćki”, „Oleksze” i „Dołubowo”
X Sesja
X/64/2016 z dnia 31 marca 2016r. w sprawie cofnięcia upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boćkach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
X/63/2016 z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Boćki do 2023 roku
X/62/2016 z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
X/61/2016 z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boćki na lata 2016 – 2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2022
X/60/2016 z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Boćki w 2016 r.
X/59/2016 z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia i realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
X/58/2016 z dnia 31 marca 2016 r w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
X/57/2016 z dnia 31 marca 2016 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Andryjankach
X/56/2016 z dnia 31 marca 2016 r w sprawie opłaty targowej

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: UG Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Mariusz Kurowicki

Data wytworzenia: 2016-06-29

Wprowadzający: Mariusz Kurowicki

Data wprowadzenia: 2016-03-31

Modyfikujący: Mariusz Kurowicki

Data modyfikacji: 2017-11-07

Opublikował: Mariusz Kurowicki

Data publikacji: 2016-03-31