IX SESJA

UCHWAŁA NR IX/55/15  30 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia planów pracy na 2016 rok komisji stałych Rady Gminy

UCHWAŁA NR IX/54/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Boćki na lata 2016 – 2020

UCHWAŁA NR IX/53/15  z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Boćki na lata 2016 - 2018

UCHWAŁA NR IX/52/15  z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

UCHWAŁA NR IX/51/15   z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Andryjankach

UCHWAŁA NR IX/50/15  z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r.

UCHWAŁA NR IX/49/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

UCHWAŁA NR IX/48/15  z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych

UCHWAŁA NR IX/47/15   z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie kontynuowania członkostwa Gminy Boćki w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”

UCHWAŁA NR IX/46/15  z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016

UCHWAŁA NR IX/45/15  Z DNIA 30 GRUDNIA 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boćki na lata 2016 – 2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2022

VIII SESJA

UCHWAŁA NR VIII/44/15   z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/37/03 Rady Gminy Boćki z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania, zamiany i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania (…)

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Boćki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok

UCHWAŁA NR VIII/42/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej

UCHWAŁA NR VIII/41/2015  z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

UCHWAŁA NR VIII/40/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

UCHWAŁA NR VIII/39/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR VIII/38/2015  z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

VII SESJA

UCHWAŁA NR VII/37/15 z dnia 23 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

UCHWAŁA NR VII/36/15  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boćki na lata 2015 – 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2022

UCHWAŁA NR VII/35/15 z dnia 23 października 2015r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Boćki”

VI SESJA

UCHWAŁA NR VI/34/15 z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

UCHWAŁA NR VI/33/15 z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie członkostwa Gminy Boćki w Lokalnej Grupie Działania Puszcza Białowieska

V SESJA

UCHWAŁA NR V/32/15 z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości

UCHWAŁA NR V/31/15   z dnia 23 czerwca 2015 r w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Boćki z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok

UCHWAŁA NR V/30/15   Z DNIA 23 CZERWCA 2015 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Boćki za 2014 rok

UCHWAŁA NR V/29/15   z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

UCHWAŁA NR V/28/15  Z DNIA 23 CZERWCA 2015 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boćki na lata 2015 – 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2022

UCHWAŁA NR V/27/15 z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu na przebudowę drogi powiatowej Nr 1751B odcinek od skrzyżowania z drogą w kierunku Wandalina do m. Wygonowo

UCHWAŁA NR V/26/15  z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu na przebudowę drogi powiatowej Nr 1679B Mokre – Knorydy – Starowieś - Boćki

IV SESJA

UCHWAŁA NR IV/25/15   z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

UCHWAŁA NR IV/24/15 z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2014 rok

UCHWAŁA NR IV/23/15  z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę wodociągu „KOSZEWO”

UCHWAŁA NR IV/22/15 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę wodociągów „Boćki”, „Oleksze” i „Dołubowo”

III Sesja

UCHWAŁA NR III/21/15  z dnia 31 marca 2015 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Boćki w 2015 r.

UCHWAŁA NR III/20/15  z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

UCHWAŁA NR III/19/15  z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

UCHWAŁA NR III/18/15  Z DNIA 31 MARCA 2015 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boćki na lata 2015 – 2018 wraz z prognozą

 UCHWAŁA NR III/17/15  z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu na wykonanie zadania (...)

UCHWAŁA NR III/16/15  z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu na przebudowę drogi powiatowej Nr 1679B Mokre – Knorydy – Starowieś - Boćki

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: UG Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Mariusz Kurowicki

Wprowadzający: Mariusz Kurowicki

Data wprowadzenia: 2015-04-02

Modyfikujący: Mariusz Kurowicki

Data modyfikacji: 2015-12-31

Opublikował: Mariusz Kurowicki

Data publikacji: 2015-04-02