Uchwały 2018r

Numer uchwały Data podjęcia uchwały Tytuł uchwały
XXXI Sesja Rady Gminy
XXXI/166/2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
XXXI/165/2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
XXXI/164/2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie oraz ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie usług i zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie
XXXI/163/2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
XXXI/162/2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Boćkach ul. Plac Armii Krajowej 8
XXXI/161/2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Boćkach ul. Plac Armii Krajowej 8
XXXI/160/2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Boćki
XXX Sesja Rady Gminy
XXX/159/2018 z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Boćki w charakterze Partnera do realizacji projektu pn. „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII Poprawa Spójności Społecznej, Działania 7.1 Rozwój Działań Aktywnej Integracji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.
XXX/158/2018 z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
XXX/157/2018 z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych
XXX/156/2018 z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Boćki
XXX/155/2018 z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
XXX/154/2018 z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży
XXIX Sesja Rady Gminy
XXIX/153/2018 z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Boćki
XXIX/152/2018 z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Boćki
XXIX/151/2018 z dnia 16 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę NR XXVIII/147/18 Rady Gminy Boćki z dn. 5 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji spółce wodnej
XXIX/150/2018 z dnia 16 lipca 2018 r w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
XXIX/149/2018 z dnia 16 lipca 2018 r w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Nurzec Stacja o uznanie lasów za ochronne położonych na terenie gminy Boćki
XXVIII Sesja Rady Gminy
XXVIII/148/2018 z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
XXVIII/147/2018 z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji spółce wodnej
XXVIII/146/2018 z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Boćki w 2018 r.
XXVIII/145/2018 z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu na przebudowę drogi powiatowej Nr 1696B odcinek w miejscowości Torule do mostu na rzece Czarna km 0+0
XXVIII/144/2018 z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Boćki z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok
XXVIII/143/2018 z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Boćki za 2017 rok
XXVII Sesja Rady Gminy
XXVII/142/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018
XXVII/141/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Boćki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
XXVII/140/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2017 rok
XXVI Sesja Rady Gminy
XXVI/139/2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Boćki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
XXVI/138/2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
XXVI/137/2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boćki na lata 2018 - 2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2024
XXVI/136/2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie  udzielania Spółce Wodnej „Biele” dotacji celowej z budżetu Gminy i sposobu ich rozliczania
XXVI/135/2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1740B
XXVI/134/2018 z dnia 27 marca 2018 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu na przebudowę drogi powiatowej Nr 1696B odcinek w miejscowości Torule do mostu na rzece Czarna km 0+000 do 0+598
XXV Sesja Rady Gminy
XXV/133/2018 z dnia 26 stycznia 2018r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego.
XXV/132/2018 z dnia 26 stycznia 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na porozumienie międzygminne z gminą Orla
XXV/131/2018 z dnia 26 stycznia 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na porozumienie międzygminne z gminą Dziadkowice
XXV/130/2018 z dnia 26 stycznia 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na porozumienie międzygminne z Gminą Brańsk

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Mariusz Kurowicki

Data wytworzenia: 2018-01-30

Wprowadzający: Mariusz Kurowicki

Modyfikujący: Mariusz Kurowicki

Data modyfikacji: 2018-10-30

Opublikował: Mariusz Kurowicki

Data publikacji: 2018-01-30