Uchwały 2017r

Numer uchwały Data podjęcia uchwały

Tytuł uchwały

XXIV Sesja Rady Gminy
XXIV/129/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Boćki w 2018 r.
XXIV/128/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia planów pracy na 2018 rok komisji stałych Rady Gminy
XXIV/127/2017 z dnia 28 grudnia 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji Gminy Boćki"
XXIV/126/2017 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych
XXIV/125/2017 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych
XXIV/124/2017 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r.
XXIV/123/2017 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie określenia jednostek budżetowych Gminy Boćki gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania
XXIV/122/2017 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie budżetu gminy na 2018 rok
XXIV/121/2017 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boćki na lata 2018 – 2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2024
XXIV/120/2017 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

XXIII Sesja Rady Gminy

XXIII/119/2017 z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie: zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Boćkach i Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach.
XXIII/118/2017 z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Boćki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok
XXIII/117/2017 z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach członków Ochotniczych Straży Pożarnych
XXIII/116/2017 z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
XXIII/115/2017 z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

XXII Sesja Rady Gminy

XXII/114/2017 z dnia 28 września 2017r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Boćki
XXII/113/2017 z dnia 28 września 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Andryjankach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Andryjankach
XXII/112/2017 z dnia 28 września 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Boćkach, w skład którego wchodziły dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa w Boćkach i dotychczasowe Gimnazjum im. Jana Pawła II w Boćkach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Boćkach
XXII/111/2017 z dnia 28 września 2017r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadający Gminie Boćki lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
XXII/110/2017 z dnia 28 września 2017r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Boćki
XXII/109/2017 z dnia 28 września 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
XXII/108/2017 z dnia 28 września 2017r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boćki na lata 2017 -2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2022
XXII/107/2017 z dnia 28 września 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/135/13 Rady Gminy Boćki z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie emisji obligacji

XXI Sesja Rady Gminy

XXI/105/2017 z dnia 31 sierpnia 2017r.  z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
XXI/104/2017 z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących etat łączony

XX Sesja Rady Gminy

XX/103/2017 z dnia 31 lipca 2017r.  w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych
XX/102/2017 z dnia 31 lipca 2017r.  w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta.

XIX Sesja Rady Gminy

XIX/101/2017 z dnia 26 czerwca 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
XIX/100/2017 z dnia 26 czerwca 2017r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Boćki z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok
XIX/99/2017 z dnia 26 czerwca 2017r. w sprawie zatwierdzenie sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Boćki za 2016 rok

XVIII Sesja Rady Gminy

XVIII/98/2017 z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
XVIII/97/2017 z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie ustalenia opłat za odprowadzanie i przyjmowanie ścieków na terenie Gminy Boćki
XVIII/96/2017 z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę wodociągu „KOSZEWO”
XVIII/95/2017 z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę wodociągów „Boćki”, „Oleksze” i „Dołubowo”
XVIII/94/2017 z dnia 27 kwietnia 2017r.  w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2016 rok

XVII Sesja Rady Gminy

XVII/93/2017 z dnia 29 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Boćki
XVII/92/2017 z dnia 29 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Boćki
 XVII/91/2017 z dnia 29 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
XVII/90/2017 z dnia 29 marca 2017r. z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
XVII/89/2017 z dnia 29 marca 2017r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boćki na lata 2017 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2022

XVI Sesja Rady Gminy

XVI/88/2017 z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Boćki w 2017r.
XVI/87/2017 z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Mariusz Kurowicki

Data wytworzenia: 2017-02-23

Wprowadzający: Mariusz Kurowicki

Modyfikujący: Mariusz Kurowicki

Data modyfikacji: 2018-02-21

Opublikował: Mariusz Kurowicki

Data publikacji: 2017-02-23