UCHWAŁA NR XXV/139/02
RADY GMINY BOĆKI
z dnia 25 czerwca 2002 r.

w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Boćkach

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. O bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 539, z 1998 r Nr 106, poz. 668, z 2001 r Nr 129, poz. 1440), art. 18 ust. 2, pkt 9, lit. h, art. 40, ust. 2, pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r Nr 142, poz. 1591, z 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558) Rada Gminy Boćki uchwala, co następuje:

§ 1

Nadaje się Statut Gminnej Bibliotece Publicznej w Boćkach, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XVI/73/92 Rady Gminy w Boćkach z dnia 30 grudnia 1992 roku w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Boćkach.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Bolesta

 

 

Załącznik do Uchwały Nr XXV/139/02
Rady Gminy Boćki
Z dnia 25 czerwca 2002 r.

 

S T A T U T
Gminnej Biblioteki publicznej w Boćkach

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Gminna Biblioteka Publiczna w Boćkach zwana dalej "Biblioteką" działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.)
2. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz.123)
3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
4. Niniejszego statutu.

§ 2

1. Biblioteka posiada osobowość prawną.
2. Biblioteka jest gminną jednostką organizacyjną, wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, utworzonej do realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym z zakresu upowszechniania kultury i wiedzy ogólnej społeczeństwa.
3. Podstawowym celem statutowym Biblioteki - jako gminnej instytucji kultury jest prowadzenie działalności kulturalnej i popularyzatorskiej w zakresie posiadanych zbiorów bibliotecznych.

§ 3

Siedzibą biblioteki jest miejscowość Boćki, a obszarem jej działania jest gmina Boćki.

§ 4

1. Nadzór nad Biblioteką sprawuje Zarząd Gminy Boćki.
2. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje i pomocy fachowej udziela Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.

§ 5

Biblioteka używa do stemplowania książek pieczęci owalnej z napisem w otoku Gminna Biblioteka Publiczna w Boćkach i pieczęci podłużnej o tej samej treści.

II. CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI

§ 6

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechniania wiedzy i rozwoju kultury.

§ 7

Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki należy:

1. Gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.
2. Udostępnienie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.
3. Prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej.
4. Popularyzacja książki, informacji, wiedzy i czytelnictwa.
5. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.
6. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

§ 8

 

Biblioteka może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb środowiska.

III. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE BIBLIOTEKĄ.

§ 9

Na czele biblioteki stoi kierownik, który kieruje jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny. Kierownika powołuje i odwołuje Zarząd Gminy.

§ 10

W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej.

§ 11

1. Kierownik i pracownicy Biblioteki powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje, określone w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji (Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz. 419)
2. Wynagrodzenie pracowników Biblioteki ustalane są na podstawie odrębnych przepisów.

§ 12

Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa regulamin nadany przez kierownika.

§ 13

Przy Bibliotece może działać Koło Przyjaciół Biblioteki, powołane na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

IV. GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI

§ 14

Biblioteka jest finansowana ze środków przekazanych przez Zarząd Gminy z budżetu Gminy Boćki, wpływów otrzymanych od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł.

§ 15

Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury.

§ 16

Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy ustalony przez kierownika Biblioteki, zatwierdzony przez Zarząd Gminy.

§ 17

Obsługę finansowo - księgową Biblioteki zapewnia referent finansowy Urzędu Gminy w Boćkach.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18

Zmiany w statucie Biblioteki mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.

Przewodniczący Rady gminy
Józef Bolesta

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Jan Redaktor

Wprowadzający: Jan Redaktor

Data wprowadzenia: 2003-09-24

Modyfikujący: Jan Redaktor

Data modyfikacji: 2003-09-24

Opublikował: Jan Redaktor

Data publikacji: 2003-09-24