UCHWAŁA NR XXV/138/02
RADY GMINY BOĆKI
z dnia 25 czerwca 2002 roku

w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Boćkach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558), art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123) Rada gminy Boćki uchwala, co następuje:

§ 1

Nadaje się Statut Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Boćkach, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XVI/72/92 Rady Gminy w Boćkach z dnia 30 grudnia 1992 roku w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi kultury w Boćkach.

§ 4

Uchwałą wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Bolesta

 

 

Załącznik do uchwały Nr XXV/138/02
Rady Gminy Boćki
z dnia 25 czerwca 2002 r.

 

S T A T U T
Gminnego Ośrodka Kultury w Boćkach

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach zwany dalej w skrócie GOK jest samorządową instytucją kultury działającą na podstawie:
- ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r., Nr 13, poz. 123)
- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
- ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1583)
- postanowień niniejszego statutu.

§ 2

Gminny Ośrodek Kultury posiada osobowość prawną.

§ 3

Terenem działania GOK jest obszar gminy Boćki.

§ 4

Siedziba GOK znajduje się w Boćkach przy ul. Dubieńskiej 11.

§ 5

Nadzór nad działalnością GOK sprawuje Zarząd Gminy Boćki w granicach określonych przez ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, wyżej powołaną.

§ 6

GOK korzysta z pomocy merytorycznej Wojewódzkiego Ośrodka Animacji i Kultury w Białymstoku.

II. CELE I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

 

§ 7

Podstawowe działania GOK:
- tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,
- edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
- rozpoznanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych społeczeństwa,
- prowadzenie, dokumentowanie, tworzenie, udostępnianie i ochrona dóbr kultury,
- prowadzenie zespołów i kół zainteresowań,
- promocja twórców i artystów regionu.

§ 8

GOK prowadzi w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury i współpracuje ze społecznym ruchem kulturalnym.

III. ORGANY ZARZĄDZAJĄCE, DORADCZE I NADZORCZE

 

§ 9

Dyrektor zarządza pracą i majątkiem GOK oraz reprezentuje go na zewnątrz.

§ 10

1. Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Gminy w Boćkach.
2. Powołanie dyrektora może nastąpić w wyniku konkursu przeprowadzonego przez Zarząd Gminy w Boćkach w oparciu o zasady określone w regulaminie konkursu uchwalonego przez Radę Gminy.
3. Pracowników GOK zatrudnia i zwalnia Dyrektor GOK.

§ 11

Organizacje wewnętrzną GOK ustala Dyrektor w regulaminie organizacyjnym.

§ 12

Dyrektor oraz pracownicy GOK powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk i instytucji kultury, dla których organizatorem jest administracja rządowa lub jednostka samorządu terytorialnego (Dz. U. z 1999 r., Nr 26, poz. 234).

§ 13

Rachunkowość według zasad określonych w ustawie o rachunkowości prowadzi referent finansowy w Urzędzie Gminy.

IV. SPOSÓB POSZUKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH

 

§ 14

Podstawą gospodarki finansowej GOK jest roczny plan finansowy ustalony przez Dyrektora GOK i zatwierdzony przez Zarząd Gminy.

§ 15

Działalność GOK finansowana jest ze środków przekazanych przez Zarząd Gminy z budżetu Gminy Boćki, z wpływów z prowadzonej działalności, w tym najmu, ze środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł.

§ 16

1. GOK może prowadzić działalność gospodarczą, z której przychody przeznaczone są na realizację celów statutowych i pokrywanie działalności bieżącej.
2. Działalność gospodarcza, o której mowa w ust. 1 prowadzona jest w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178, z późn. zm.).

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 17

GOK używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

§ 18

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustaw powołanych w § 1 oraz inne obowiązujące, które mogą znaleźć zastosowanie w niniejszej sprawie.

§ 19

Zmiany w statucie mogą być przeprowadzone w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

§ 20

Statut wchodzi w życie po upływie 14 - stu dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Bolesta

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Jan Redaktor

Wprowadzający: Jan Redaktor

Data wprowadzenia: 2003-09-24

Modyfikujący: Jan Redaktor

Data modyfikacji: 2003-09-24

Opublikował: Jan Redaktor

Data publikacji: 2003-09-24