UCHWAŁA NR VII/37/03
RADY GMINY BOĆKI
z dnia 27 czerwca 2003 roku

 

w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania, zamiany i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata oraz określania pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych ich najemcom lub dzierżawcom

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a), art.40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591;z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, w związku z art. 34 ust. 6, art. 37 ust. 3, art. 68 ust. 1 i 2, art. 70 poz. 1447, Nr 154 poz. 1800; z 2002r. Nr 25 poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1682, Nr 240 poz. 2058; z 2003r. Nr 1 poz. 15, Nr 80 poz. 717, Nr 80 poz. 720, Nr 80 poz. 721) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Uchwała określa zasady zbywania, nabywania, zamiany nieruchomości gruntowych, oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata oraz określenia pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych ich najemcom lub dzierżawcom.
2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1/ gminie- należy przez to rozumieć Gminę Boćki;
2/ Radzie- należy przez to rozumieć Radę Gminy Boćki;
3/ Wójcie- należy przez to rozumieć Wójta Gminy Boćki;
4/ ustawie- należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 129 poz. 1447, Nr 154 poz. 1800, z 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz.1112, Nr 153, poz. 1271);
5/ nieruchomości gruntowej- należy rozumieć przez to grunt wraz z częściami składowymi, z wyłączeniem budynków i lokali, jeżeli stanowią odrębny przedmiot własności.

§ 2

1. Podstawą do zbycia, nabycia i zamiany nieruchomości gruntowych, lokali mieszkalnych i użytkowych, ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata oraz obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi, jest Zarządzenie Wójta.
2. Załącznikiem do Zarządzenia Wójta jest wykaz sporządzony w trybie art. 35 ustawy, który wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu.

Zbywanie i zamiana nieruchomości gruntowych, lokali mieszkalnych i użytkowych

§ 3

1. Udziela się Wójtowi zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych i nieruchomości w trybie przetargowym z uwzględnieniem pierwszeństwa przysługującego z ustawy i z ust. 3.
2. Udziela się Wójtowi zgody na sprzedaż lokali użytkowych w trybie przetargowym.
3. Przyznaje się pierwszeństwo w nabyciu lokali mieszkalnych ich najemcom i dzierżawcom nie spełniającym warunków, o których mowa w art. 34 ust. I pkt. 3 ustawy, jeżeli umowa najmu na czas określony została zawarta na okres, co najmniej 3 lat lub trwała faktycznie nie krócej niż 1 rok.
4. Udziela się Wójtowi zgody na zamianę nieruchomości ze względu na:

1/ konieczność realizacji zadań własnych i zleconych;
2/ obowiązki gminy wynikające z przepisów szczególnych;
3/ scalenie nieruchomości i ich ponowny podział na działki budowlane;
4/ tworzenie gminnych zasobów nieruchomości na realizację budownictwa mieszkaniowego oraz związanych z tym budownictwem urządzeń infrastruktury technicznej;
5/ innych celów publicznych.

5. Zamiany nieruchomości dokonuje się po przeprowadzeniu rokowań z właścicielem zamienianej nieruchomości lub osobą upoważnioną, w których uzgadnia się istotne warunki umowy.
6. Dokonując zamiany należy brać pod uwagę wartość zamienianych nieruchomości lub lokali wg wyceny rzeczoznawcy majątkowego, z uwzględnieniem art. 14 ust. 3 ustawy.
7. Rozliczenie należności stron może obejmować oprócz wartości zamienianych nieruchomości również odszkodowania i inne wzajemne roszczenia.

§ 4

1. Nieruchomości lub lokale mieszkalne mogą być zbywane przez Wójta w trybie bezprzetargowym, jeżeli:

1/ nieruchomości gruntowe oddane w użytkowanie wieczyste są zbywalne ich dotychczasowym użytkownikom wieczystym;
2/ zbywane nieruchomości przeznaczone są pod budownictwo mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej lub innych celów publicznych, jeżeli cele te będą realizowane przez podmioty, dla których są celami statutowymi i których dochody przeznacza się w całości na działalność statutową;
3/ sprzedaż nieruchomości następuje na rzecz osoby, która dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy zawartej, co najmniej na 10 lat, jeżeli nieruchomość ta została zabudowana na podstawie pozwolenia na budowę oraz w wypadkach, o których mowa w art. 3.7 ustawy;
4/ lokal mieszkalny zbywany jest na rzecz jego najemcy, któremu zostało przyznane pierwszeństwo z mocy ustawy i § 3 ust. 3 niniejszej uchwały;

2. Udziela się Wójtowi zgody na rozkładanie ceny nieruchomości, lokali mieszkalnych i użytkowych na raty stosowanie umownych stawek oprocentowania drugiej i pozostałych rat ceny nieruchomości lub lokalu, sprzedawanych w drodze bezprzetargowej, z tym że stawka oprocentowania nie może być niższa niż 50% stopy redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

§ 5

1. Cenę zbycia lub wywoławczą Wójt określa w zarządzeniu o przeznaczeniu nieruchomości, lokalu mieszkalnego lub lokalu użytkowego do zbycia.
2. Wójt określa cenę w oparciu o wartość ustaloną przez rzeczoznawcę majątkowego po podjęciu uchwały o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości nie później jednak niż 3 miesiące przed podjęciem zarządzenia o zbyciu.
3. Ustalona zarządzeniem Wójta cena sprzedaży nieruchomości, lokalu mieszkalnego lub lokalu użytkowego obowiązuje w okresie 6 miesięcy od dnia podjęcia zarządzenia.
4. Na poczet ceny zalicza się uzgodnione w umowie najmu lub dzierżawy z wynajmującym lub dzierżawcą nakłady dokonane na przedmiocie podlegającym zbyciu, a poniesione przez niego i nie rozliczone uprzednio przez wynajmującego.

§ 6

1. Udziela się Wójtowi zgody na stosowanie bonifikat przy zbywaniu nieruchomości do następującej wysokości:

1/ poprzedniemu właścicielowi lub jego spadkobiercy, jeżeli nieruchomość została od niego przejęta przed dniem 5 grudnia 1990 roku - 20% ceny nieruchomości ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 2 ustawy;
2/ kościołom i związkom wyznaniowym mającym, uregulowane stosunki z państwem, na cele działalności sakralnej - 30% ceny nieruchomości;
3/ pod budownictwo mieszkaniowe lub na realizację urządzeń infrastruktury technicznej oraz innych celów publicznych - 15% ceny nieruchomości, jeżeli cele te będą realizowały podmioty dla których są to cele statutowe;
4/ przy sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność gminy:

a/ 30% wartości lokalu, w przypadku gdy nabywca wpłaca jednorazowo całą należność za lokal;
b/ 15% wartości lokalu, w przypadku rozłożenia należności na raty oprocentowane, przy czym okres spłaty nie może być dłuższy niż 5 lat;
c/ 10% wartości lokalu, w przypadku rozłożenia należności na raty, przy okresie spłaty do 10 lat;
d/ 75% wartości lokalu, jeżeli wniosek o sprzedaż złożą wszyscy najemcy lokali w danym budynku i w tym samym czasie przystąpią do notarialnej umowy kupna - sprzedaży oraz każdy nabywca wpłaci jednorazowo całą należność za lokal;
e/ 60% wartości lokali, jeżeli wniosek o sprzedaż złoży co najmniej 50% najemców lokali w danym budynku i w tym samym czasie przystąpią do notarialnej umowy kupna - sprzedaży oraz każdy nabywca wpłaci jednorazowo całą należność za lokal;
f/ punkt d i e mają zastosowanie, jeżeli w budynku wielolokalowym, w którym sprzedano część lokali mieszkalnych, pozostało do sprzedania co najmniej 4 lokale;

5/ 10% - jeżeli nabywcą lokalu mieszkalnego jest kombatant lub inna osoba o której mowa w art. 20 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami depresji wojennych i okresu powojennego /Dz. U. z 1997r. Nr 142, poz. 950 z póź. zm./
6/ Bonifikatę z punktu 5 stosuje się po zastosowaniu bonifikaty w punkcie 4;
7/ Kwota równa udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, podlega zwrotowi w przypadku zbycia nieruchomości przed upływem 10 lat, licząc od dnia jej nabycia, na rzecz osoby innej niż osoba bliska lub wykorzystania nieruchomości na inne cele niż wymienione w ust. 1 pkt 3 oraz w przypadku lokalu mieszkalnego, jeżeli nabywca zbył przed upływem 5 lat;
8/ Należność rozłożona na raty podlega oprocentowaniu, o którym mowa w § 4 ust. 2, w razie zbycia lokalu mieszkalnego przez nabywcę, raty stają się natychmiast wymagalne.

§ 7

1. W przypadku oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste stosuje się pierwszą opłatę w następującej wysokości:

1/ 15% ceny gruntu - dla nieruchomości przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo określone w art. 72 ust. 3 pkt 1 - 4 ustawy;
2/ 25% ceny gruntu - dla pozostałych nieruchomości.

Dzierżawa, najem nieruchomości i lokali użytkowych

§ 8

1. Udziela się Wójtowi zgody na wydzierżawienie nieruchomości i najem lokali użytkowych na okres dłuższy niż 3 lata z zastrzeżeniem § 1 ust 1, w trybie przetargowym.
2. Wójt każdorazowo określa zasady, warunki przetargu, cenę wywoławczą, wysokość wadium i postąpienia.
3. W przypadku nie wyłonienia dzierżawcy lub najemcy w pierwszym przetargu, przeprowadza się drugi przetarg, obniżając cenę wywoławczą nie więcej niż o 30% ceny z pierwszego przetargu.
4. W przypadku nie wyłonienia najemcy lub dzierżawcy po dwóch przetargach, nieruchomość można oddać w najem lub dzierżawę w trybie bezprzetargowym za cenę ustaloną w rokowaniach. Obniżenie ceny nie może przekroczyć 20% ceny wywoławczej z drugiego przetargu.
5. Przedmiotem przetargu na najem lub dzierżawę jest roczna lub miesięczna stawka czynszu za 1 m˛, ewentualnie stawka czynszu za 1m˛ i spełnienie dodatkowych wymogów określonych w warunkach przetargu.
6. Do przetargu stosuje się odpowiednio przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy /Dz. U. Nr 9 poz. 30/.

§ 9

Warunki oddania nieruchomości w dzierżawę lub najem, określa umowa.

§ 10

1. Dotychczasowemu dzierżawcy lub najemcy przysługuje pierwszeństwo do zawarcia umowy na kolejny okres, jeżeli wywiązywał się z postanowień umowy, złoży wniosek na 1 miesiąc przed jej wygaśnięciem a zawarcie umowy nie będzie sprzeczne z interesem gminy.
2. Pierwszeństwo, o którym mowa w ust. 1, przestaje obowiązywać w wypadku przeznaczenia nieruchomości do zbycia z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia umowy.

§ 11

1. Jeżeli najemca lub dzierżawca uzyskał uprzednio pisemną zgodę Wójta na ulepszenie rzeczy najętej lub dzierżawione, ma prawo alternatywnie do:

1/ zwrotu poniesionych nakładów w wysokości sumy odpowiadającej ich wartości w chwili rozliczenia;
2/ zwrotu w naturze;

2. Zgoda, o której mowa w ust. 1 winna być wyrażona na piśmie i obejmować zarówno rodzaj, maksymalną wysokość nakładów i sposób rozliczenia.
3. Umowa najmu i dzierżawy winna obejmować postanowienia przewidziane w ust. 1 i 2.

§ 12

1. Zmiana przeznaczenia przedmiotu umowy wymaga uprzedniego pisemnego uzyskania zgody Wójta i ustalenia jej nowych warunków, w tym ustalenia nowej wysokości czynszu.
2. Samowolna zmiana przeznaczenia przedmiotu umowy lub przekazanie uprawnień wynikających z umowy na osobę trzecią stanowi podstawę rozwiązania umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym.

§ 13

1. Zwrot przedmiotu umowy po jej wygaśnięciu, potwierdzony protokołem zdawczo - odbiorczym, skutkuje zobowiązaniem do rozliczenia nakładów dokonanych w okresie trwania umowy, na które wcześniej wyrażono pisemną zgodę, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Nakłady poczynione bez pisemnej zgody Wójta nie podlegają rozliczeniu i winne być odłączone od przedmiotu umowy, a przedmiot umowy przywrócony do stanu poprzedniego. Wynajmujący może zatrzymać ulepszenia bez zapłaty sumy odpowiadającej ich wartości w chwili zwrotu przedmiotu umowy.
3. Nakłady obciążające gminę, a dokonane przez najemcę lub dzierżawcę winne być rozliczone niezwłocznie po ich dokonaniu i komisyjnym odbiorze z udziałem stron umowy, lecz nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty przedłożenia prawidłowo sporządzonego rozliczenia.
4. Nabywanie nieruchomości i lokali i obciążenie nieruchomości gruntowych.

§ 14

1. Udziela się Wójtowi zgody na nabywanie nieruchomości i lokali oraz obciążanie nieruchomości służebnościami gruntowymi w wypadkach uzasadnionych interesami gminy.
2. Nabywa się nieruchomości i lokale oraz obciąża nieruchomości służebnościami gruntowymi w szczególności z uwagi na:

1/ potrzeby inwestycyjne;
2/ potrzeby realizacji zadań własnych i zleconych;
3/ postanowienia przepisów szczególnych;
4/ scalenia nieruchomości i ich ponowny podział na działki gruntu;
5/ tworzenie gminnych zasobów nieruchomości na cele rozwojowe gminy i zorganizowanej działalności inwestycyjnej;
6/ tworzenie gminnych zasobów nieruchomości na realizację budownictwa mieszkaniowego oraz związanych z tym budownictwem urządzeń infrastruktury technicznej;
7/ realizację innych celów publicznych.

§ 15

1. Zobowiązuje się Wójta Gminy do informowania mieszkańców o zamiarze zbycia, nabycia, zamiany i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata w sposób zwyczajowo przyjęty.
2. Przed podjęciem ostatecznej decyzji w sprawie zbycia, nabycia, zamiany i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata oraz określenia pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych ich najemcom lub dzierżawcom, Wójt Gminy powinien zasięgnąć opinii Komisji Rady Gminy d/s Finansów i Rozwoju Gospodarczego.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Bolesta

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Jan Redaktor

Wprowadzający: Jan Redaktor

Data wprowadzenia: 2003-09-24

Modyfikujący: Jan Redaktor

Data modyfikacji: 2003-09-24

Opublikował: Jan Redaktor

Data publikacji: 2003-09-24