UCHWAŁA Nr VI/30/03
Rady Gminy Boćki
z dnia 14 kwietnia 2003 roku

 

w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Boćki"

Na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz. U. Nr 72, poz. 747 z póź. zm./ uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się "Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Boćki" stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Bolesta

 

 

Załącznik
do uchwały Rady Gminy Boćki
z dnia 2003.04.14 Nr VI/30/03

 

 

REGULAMIN
DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY BOĆKI

 

Rozdział I - Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

Celem niniejszego regulaminu jest:

1) określenie praw i obowiązków eksploatującego wodociągi oraz zbiorowe oczyszczalnie ścieków na terenie Gminy Boćki, zwanego dalej Przedsiębiorcą oraz odbiorców usług wodociągowych i zbiorowych oczyszczalni ścieków świadczonych przez Przedsiębiorcę, wynikających z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z póź. zm.) zwanej dalej "Ustawą", oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy,
2) ustanowienie warunków przyłączania do sieci, zgodnie z art.15 ust. 4 ustawy,
3) udostępnienie wszystkim potencjalnym odbiorcom usług informacji o możliwościach dostępu i warunkach przyłączenia do sieci,
4) udostępnienie istniejącym i przyszłym odbiorcom informacji na temat wzajemnych praw i obowiązków Przedsiębiorcy i odbiorców usług.

Rozdział II - Minimalny poziom usług świadczonych przez Przedsiębiorcę

 

§ 2

 

Przedsiębiorca, zgodnie z przepisami ustawy, ma obowiązek zapewnić:

1) zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych do realizacji dostaw wody w wymaganych ilościach oraz w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków,
2) prawidłową eksploatację posiadanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
3) spełnienie jakościowych wymagań wody przeznaczonej do spożycia, określonych w przepisach szczególnych.

§ 3

 

Odbiorcy usług zobowiązani są do korzystania z zaopatrzenia w wodę w sposób zgodny z przepisami ustawy i nie powodujący pogorszenia jakości świadczonych usług przez Przedsiębiorcę oraz nie utrudniający jego działalności, w szczególności do:

1) użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,
2) zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych do pomieszczenia, w którym zainstalowany jest wodomierz,
3) umożliwienia upoważnionym przedstawicielom Przedsiębiorcy wstępu na teren nieruchomości i do pomieszczeń w celach określonych przepisami ustawy oraz niniejszego regulaminu,
4) poinformowania Przedsiębiorcy o własnych ujęciach wody w celu prawidłowego ustalania opłat za odprowadzanie ścieków,
5) wykorzystywania wody z sieci wodociągowej wyłącznie w celach określonych w warunkach przyłączenia do sieci.

Rozdział III - Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług

 

§ 4

 

Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków określają przepisy art. 6 ustawy.

§ 5

Dostarczanie wody odbywa się na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków zawartej między Przedsiębiorcą o odbiorcą usług.

§ 6

Przedsiębiorca jest obowiązany do zawarcia umowy o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzenie ścieków z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.

§ 7

1. Umowa o której mowa w § 5 zawiera w szczególności postanowienia dotyczące:

1) ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych i urządzeń odprowadzania ścieków oraz warunków ich świadczenia,
2) sposobu i terminów wzajemnych rozliczeń,
3) praw i obowiązków stron umowy,
4) procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych i urządzeń zbiorowego odprowadzania ścieków,
5) dokumentów upoważniających do wstępu na teren nieruchomości i do pomieszczeń odbiorcy usług,
6) ustaleń zawartych w zezwoleniu, o których mowa w art. 18 ustawy,
7) okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia.

1. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 5 stanowią legitymacja służbowa i upoważnienie podpisane przez kierownika przedsiębiorcy określające czynności, których wykonanie wymaga wstępu na teren nieruchomości, w szczególności obejmujące: dokonanie odczytu i sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza głównego lub wodomierzy w lokalach, wykonanie prac konserwacyjno-remontowych oraz kontrolę korzystania z usług zgodnie z umową,

§ 8

Umowa, o której mowa w § 5 może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu budowlanego, do którego ma być dostarczana woda i z którego mają być odprowadzone ścieki albo z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

§ 9

Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi umowa, o której mowa w § 4, zawierana jest z właścicielem budynku lub zarządcą nieruchomości wspólnej.

§ 10

Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego, Przedsiębiorca zawiera umowy z korzystającymi z lokali osobami, o których mowa w § 8 i § 9, jeżeli:

1) we wszystkich lokalach zainstalowano wodomierze w sposób uzgodniony z Przedsiębiorcą,
2) zainstalowane wodomierze spełniają wymagania Polskich Norm oraz wymagania uzgodnione z Przedsiębiorcą odnośnie ich typu,
3) możliwy jest odczyt wskazań wodomierzy,
4) wnioskodawca i Przedsiębiorca ustalili sposób rozliczeń różnicy wskazań między wodomierzem głównym a wodomierzami zainstalowanymi w poszczególnych lokalach oraz zasady ich utrzymania,
5) możliwe jest przerwanie dostarczania wody do lokalu bez zakłóceń dostaw wody w pozostałych lokalach.

§ 11

 

Przedsiębiorca może wyrazić zgodę na zawarcie umów z korzystającymi z lokali osobami, o których mowa w § 8 i 9 również w przypadku, gdy nie są spełnione warunki , o których mowa w § 10.

§ 12

Umowa może być zawarta na czas nieokreślony lub określony. Umowa powinna określać możliwość jej rozwiązania za wypowiedzeniem lub za porozumieniem stron.

§ 13

Treść umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków nie może ograniczać praw i obowiązków stron, wynikających z przepisów ustawy, z przepisów wykonawczych do ustawy oraz z niniejszego regulaminu.

§ 14

W przypadku zmiany odbiorcy usług, następuje wygaśnięcie umowy zawartej z dotychczasowym odbiorcą.

§ 15

Taryfowe ceny i stawki opłat, jako określane, zgodnie z przepisami ustawy przez Przedsiębiorcę i zatwierdzane uchwałą Rady Gminy, nie podlegają ustalaniu w oparciu o umowę o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzenie ścieków.

§ 16

W umowach dotyczących odprowadzania ścieków Przedsiębiorstwo uwzględnia postanowienia wynikające z rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wydanego na podstawie art. 11 ustawy.

 

Rozdział IV - Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

 

§ 17

Podstawowe zasady rozliczeń za zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków określają przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków stanowią, że:

1) rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone przez Przedsiębiorcę z odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i ilości odprowadzonych ścieków,
2) ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego, a w przypadku jego braku w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, ustalany na podstawie rozporządzenia o którym mowa w art.27 ustawy,
3) ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie urządzeń pomiarowych,
4) w razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie umowy jako równą ilość wody pobranej lub określonej w umowie,
5) w rozliczeniach odprowadzanych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług,
6) jeżeli odprowadzającym ścieki jest zakład produkcyjny nie posiadający urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzonych ścieków z uwzględniemiem udokumentowanej ilości bezpowrotnie zużytej wody do celów produkcyjnych lub technologicznych.

§ 18

 

Zgodnie z przepisami rozporządzenia, o których mowa w art.27 ustawy:

1/ odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie 7 dni od daty dostarczenia rachunku,
2/ zgłoszenie przez odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości rachunku nie wstrzymuje jego zapłaty,
3/ w przypadku stwierdzenia nadpłaty, zostanie ona zaliczona na poczet przyszłych należności a na żądanie odbiorcy usług jej zwrot następuje w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku w tej sprawie.

Rozdział V - Warunki przyłączenia do sieci

 

§ 19

 

1. Budowę i rozbudowę urządzeń wodociągowych realizuje i finansuje Gmina we własnym zakresie zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunkami zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
2. Realizację budowy przyłączy do sieci wodociągowych oraz pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego lub studni wodomierzowej zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.

§ 20

 

1. W przypadkach, gdy plany inwestycyjne właścicieli lub zarządców nieruchomości wyprzedzają plan inwestycyjny Gminy, mogą oni wybudować na własny koszt, w porozumieniu z Gminą i Przedsiębiorcą urządzenia wodociągowe niezbędne do korzystania z usług.
2. Osoby które wybudowały z własnych środków urządzenia wodociągowe, mogą je przekazywać odpłatnie gminie na warunkach uzgodnionych w umowie.

§ 21

 

1.Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej powinna wystąpić do Przedsiębiorcy z wnioskiem o wydanie warunków technicznych przyłączenia.
2. Z wnioskiem o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej może występować osoba, posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci 3. Wzór wniosku, o którym mowa ustala Przedsiębiorca.

§ 22

 

1.Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej powinien w szczególności zawierać:

1) oznaczenie wnioskodawcy,
2) określenie:

a) rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,
b) charakterystyki zużycia wody,
c) przeznaczenia wody,
d) rodzaju i ilości, a w przypadku przemysłowych odbiorców usług również jakości odprowadzanych ścieków.

3) informacje określające charakterystykę techniczną obiektu, do którego będzie dostarczana woda, a w szczególności:

a) powierzchnię użytkową i rodzaj lokali ( mieszkaniowe, użytkowe) w budynkach zasilanych w wodę,
b) wyposażenie lokali i obiektów w urządzenia zużywające wodę i odprowadzające ścieki.

4) proponowany termin rozpoczęcia poboru wody

2. Przedsiębiorca może uprościć wzór wniosku.
3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci, powinna załączyć:

1) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek,
2) mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości, o której mowa w ust. 1, względem istniejących sieci wodociągowej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

§ 23

1. Warunki techniczne przyłączenia Przedsiębiorca określa w terminie 14 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie 30 dni od daty otrzymania wniosku.
2. Warunki techniczne przyłączenia są ważne 2 lata od dnia ich określenia.
3. Warunki techniczne przyłączenia powinny określać w szczególności:

1) miejsca i sposób przyłączenia do sieci wodociągowej z instalacjami odbiorcy,
2) miejsca zainstalowania wodomierza głównego,
3) termin ważności warunków technicznych przyłączenia,
4) miejsca zainstalowania urządzeń pomiarowych,
5) jakości odprowadzanych ścieków.

§ 24

Przedsiębiorca uzgadnia projekt budowlany dotyczący urządzeń zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków lub przyłączy wodociągowych w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku a w przypadku konieczności udzielenia przez projektanta dodatkowych wyjaśnień lub wprowadzenia poprawek, bieg terminu liczy się od dnia ostatniej konsultacji z projektantem.

§ 25

Przedsiębiorcy przysługuje prawo nadzoru wszelkich prac związanych z realizacją urządzeń zaopatrzenia w wodę lub przyłącza wodociągowego pod względem zgodności ich realizacji z wydanymi warunkami technicznymi i pod względem jakości wykonywanych robót oraz egzekwowanie wydanych zaleceń warunkujących ich prawidłowe funkcjonowanie i eksploatację.

§ 26

Przed włączeniem do sieci wodociągowej Inwestor zobowiązany jest do wystąpienia do Przedsiębiorcy o dokonanie odbiory technicznego przyłącza wodociągowego.

§ 27

Przedsiębiorcy przysługuje wyłączność wcięć wodociągowych na koszt Inwestora.

§ 28

Przedsiębiorca rozpoczyna dostawę wody i odprowadzanie ścieków bez zbędnej zwłoki lecz nie później niż w terminie 14 dni od daty podpisania umowy o dostawę wody.

Rozdział VI - Możliwość dostępu do usług wodociągowych

 

§ 29

Potencjalni odbiorcy usług wodociągowych mogą uzyskać informacje dotyczące dostępności tych usług w Urzędzie Gminy, który udostępnia nieodpłatnie wgląd:

a/ w regulamin świadczenia usług,
b/ w wieloletnie plany rozwoju i modernizacji wodociągów,
c/ plany inwestycyjne.

Rozdział VII - Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości i odpowiednich parametrów dostarczanej wody, a w szczególności sposób załatwiania reklamacji i wymiany informacji

 

§ 30

1. Przedsiębiorca zobowiązany jest do udzielania odbiorcom usług informacji dotyczących występujących zakłóceń zaopatrzenia w wodę oraz awarii urządzeń wodociągowych.
2. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę może nastąpić bez uprzedniego zawiadomienia odbiorców w przypadkach, gdy występują warunki stwarzające zagrożenie dla życia i środowiska lub uniemożliwiające świadczenia usług, w szczególności gdy:

1) z powodu awarii sieci nie ma możliwości prowadzenia zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków,
2) dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska,

3. O wstrzymaniu zaopatrzenia w wodę o którym umowa w ust. 2, Przedsiębiorca niezwłocznie informuje odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 31

Jeżeli strony nie ustaliły w umowie o zaopatrzenie w wodę inaczej, obowiązujące następujące wymagania w zakresie udzielania informacji i odpowiednich parametrów dostarczanej wody, udzielanie informacji na żądanie odbiorców następuje w ciągu:

1/ 12 godzin - na telefoniczne żądanie określenia przewidywanego terminu usunięcia przerw i zakłóceń w świadczeniu usług,
2/ 7 dni - na pisemne żądanie usunięcia przerw i zakłóceń, o których mowa w pkt 1/,
3/ 14 dni - na pisemne i telefoniczne skargi i zażalenia, wymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

§ 32

 

Przedsiębiorca zobowiązany jest do zawiadomienia odbiorców usług o planowanych zmianach warunków technicznych zaopatrzenia w wodę z wyprzedzeniem umożliwiającym dostosowanie instalacji do nowych warunków, na krótszym niż 12 miesięcy.

§ 33

1. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za usługi.
2. Reklamacje o których mowa w ust. 1 wnoszone są na piśmie osobiście przez zainteresowanego w siedzibie Przedsiębiorcy, są rozpatrywane przez kierownictwo Przedsiębiorcy .
3. Przedsiębiorca zobowiązany jest do powiadomienia zainteresowanego o sposobie załatwienia reklamacji w terminie 14 dni od daty wpływu.

Rozdział VIII - Postanowienia końcowe

 

§ 34

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz. U. Nr 72, poz. 747 z póź. zm./ oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Bolesta

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Jan Redaktor

Wprowadzający: Jan Redaktor

Data wprowadzenia: 2003-09-24

Modyfikujący: Jan Redaktor

Data modyfikacji: 2003-09-24

Opublikował: Jan Redaktor

Data publikacji: 2003-09-24