UCHWAŁA Nr IV/19/03
RADY GMINY BOĆKI
z dnia 21 stycznia 2003 r

 

w sprawie nadania statutu dla Zespołu Szkół w Boćkach

Na podstawie art. 58 ust. 6 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz.449; z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943; z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1320; z 2001r Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615; z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185, Nr 200, poz. 1683) uchwala się, co następuje:

§ 1

Nadaje się statut Zespołowi Szkół w Boćkach stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Bolesta

 

 

Załącznik
do Uchwały Nr IV/19/03
Rady Gminy Boćki
z dnia 21 stycznia 2003 r

 

S T A T U T
Zespołu Szkół w Boćkach

 

Rozdział I
POSTANOWIENIE OGÓLNE

§ 1.

1. Zespół Szkół w Boćkach tworzą :

1) Szkoła Podstawowa w Boćkach wraz z podporządkowaną jej organizacyjnie Szkołą Filialną w Wojtkach,
2) Gimnazjum w Boćkach im. Jana Pawła II.

2. Nazwa Zespołu Szkół w Boćkach jest używana w pełnym brzmieniu.
3. Nazwy szkół wchodzących w skład zespołu składają się z nazwy zespołu i nazwy tych szkół.

§ 2.

Ilekroć w dalszej części statutu jest mowa o :

1) "zespole" - należy przez to rozumieć Zespół Szkół w Boćkach,
2) "szkole podstawowej" - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową w Boćkach wchodzącą w skład zespołu wraz z podporządkowaną jej organizacyjnie Szkołą Filialną w Wojtkach,
3) "gimnazjum"- należy przez to rozumieć Gimnazjum im. Jana Pawła II w Boćkach wchodzące w skład zespołu.

§ 3.

1. Siedzibą zespołu jest miejscowość Boćki, ul. Dubieńska 4.
2. Zespół realizuje zadania dydaktyczno - wychowawcze i opiekuńcze w toku sześcioletniego kształcenia w szkole podstawowej i trzyletniego w gimnazjum.
3. Organem prowadzącym zespół jest Gmina Boćki.
4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podlaski Kurator Oświaty.
5. Zespół jest jednostką budżetową.

§ 4.

Statut jest najważniejszym wewnętrznym aktem prawnym na terenie zespołu wszystkie przepisy prawa wewnętrznego muszą być z nim zgodne.

Rozdział II
CELE I ZADANIA ZESPOŁU

§ 5.

Zespół realizuje cele i zadania szkoły określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z póź. zm.), zwanej dalej ustawą, a w szczególności:

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do dalszego kształcenia się,
2) tworzy warunki uczniom do poznawania i rozwijania języka ojczystego,
3) umożliwia dokonanie świadomego wyboru kierunków dalszej nauki,
4) zapewnia uczniom rozwój talentów i zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych i sportowych,
5) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zadań,
6) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły,
7) organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi realizującymi obowiązek szkoły w zespole,
8) umożliwia uczniom wszechstronny rozwój intelektualny i fizyczny,
9) kształtuje poczucie odpowiedzialności i miłości ojczyzny,
10) kształtuje poszanowanie do polskiego i światowego dziedzictwa kulturowego oraz dziedzictwa kulturowego mniejszości zamieszkałych w regionie,
11) udziela uczniom porad psychologiczno - pedagogicznych poprzez kontakt wychowawców klasowych oraz współpracę z poradnią psychologiczno - pedagogiczną,
12) umożliwia realizację indywidualnych programów nauczania uczniom bardzo zdolnym oraz organizuje indywidualne nauczanie uczniom, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,
13) umożliwia pogłębianie wiedzy religijnej zgodnie z życzeniami rodziców wyrażonymi w formie pisemnych oświadczeń.

Cele i zadania zespołu uwzględniają Program Wychowawczy zespołu i Program Profilaktyki uchwalony przez radę pedagogiczną.

§ 6.

Cele o których mowa w § 5, realizowane są poprzez :

1) prowadzenie zajęć edukacyjnych w zakresie przedmiotów objętych planem nauczania,
2) organizowanie kół zainteresowań, zespołów artystycznych i zajęć rekreacyjno - sportowych,
3) współpracę z rodzicami, zakładami pracy i instytucjami, organizacjami działającymi w miejscowym środowisku,
4) zorganizowanie świetlicy z dożywianiem, poradnictwo pedagogiczne, zajęcia dydaktyczno - wychowawcze, logopedyczne oraz korekcyjno - kompensacyjne,
5) współdziałanie z samorządem lokalnym.

 

Rozdział III
ZASADY PROMOCJI I OCENIANIA

 

§ 7.

 

Zasady promocji i systemu oceniania opracowane są w wewnątrzszkolnym systemie oceniania stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego statutu.

Rozdział IV
ORGANY ZESPOŁU

 

§ 8.

 

Organami Zespołu są :

1) dyrektor,
2) rada pedagogiczna,
3) rada rodziców,
4) samorząd uczniowski.

§ 9.

 

1. Dyrektor kieruje zespołem oraz reprezentuje go na zewnątrz, jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników zespołu, przewodniczącym rady pedagogicznej. Dyrektor sprawuje opiekę nad młodzieżą uczącą się w zespole. Dyrektora zespołu powołuje i odwołuje organ prowadzący na zasadach określonych przepisami prawa.
2. Do zadań dyrektora zespołu należy :

1) sprawowanie nadzoru wewnątrzszkolnego wobec nauczycieli i pozostałych pracowników,
2) kształtowanie twórczej atmosfery pracy, właściwych warunków pracy i stosunków między pracownikami,
3) sprawowanie nadzoru pedagogicznego i dokonywanie oceny pracy nauczycieli,
4) zapewnienie prawidłowego przebiegu stażu ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego,
5) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego przez aktywne działania pro zdrowotne,
6) realizowanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących,
7) nadzorowanie prawidłowości prowadzenia dokumentacji szkolnej,
8) dysponowanie środkami finansowymi zespołu i ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe ich wykorzystanie,
9) współpraca z radą pedagogiczną, radą rodziców, samorządem uczniowskim oraz organizacjami i instytucjami środowiskowymi,
10) przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom zespołu,
11) występowanie do władz z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników zespołu,
12) kontrola spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci i młodzież zamieszkałą w obwodzie zespołu.

3. Dyrektor zespołu ma także prawo :

1) wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom zespołu,
2) zatrudniania i zwalniania pracowników zespołu,
3) decydowania o wewnętrznej organizacji pracy zespołu i jego bieżącym funkcjonowaniu,
4) wypożyczaniu za odpłatnością pomieszczeń zespołu na zasadach określonych w pełnomocnictwie wójta ,
5) wypożyczania sprzętu i wyposażenia zespołu na zasadach określonych w pełnomocnictwie wójta.

4. Dyrektor zespołu odpowiada za :

1) poziom uzyskiwanych wyników nauczania i wychowania,
2) zgodność funkcjonowania zespołu z przepisami prawa oświatowego i statutem zespołu,
3) bezpieczeństwo osób znajdujących się w budynku zespołu i podczas zajęć organizowanych przez zespół,
4) celowe wykorzystywanie środków finansowych przeznaczonych na działalność zespołu,
5) zgodnie z przepisami prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej.

§ 10.

1. W zespole działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem zespołu w zakresie realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. Radę pedagogiczną tworzą wszyscy pracownicy pedagogiczni zespołu bez względu na wymiar zatrudnienia.
3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor zespołu.
4. W zebraniu rady pedagogicznej mogą także brać udział osoby zaproszone przez jej przewodniczącego.
5. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy :

- zatwierdzenie planów pracy zespołu, zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
- podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
- podejmowanie uchwał w sprawie programu wychowawczego i programu profilaktyki,
- nowelizacja statutu zespołu, gdy nie utworzono w zespole rady szkoły.

6. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności :

1) organizację pracy zespołu, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
2) projekt planu finansowego zespołu,
3) wnioski dyrektora w sprawie przyznania nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień,
4) przydział nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

7. Dyrektor zespołu wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
8. Tryb zwoływania, zasady działania i inne sprawy związane z funkcjonowaniem rady pedagogicznej określa regulamin działania rady pedagogicznej opracowany i przyjęty przez tę radę.
9. Nauczyciele wchodzący w skład rady pedagogicznej są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej.
10. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

§ 11.

 

1. W zespole działa rada rodziców.
2. Rada rodziców uchwala regulamin swej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem zespołu.
3. Rada rodziców może występować do organów szkoły z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach zespołu.
4. Rada rodziców może gromadzić środki finansowe z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
5. Rodzice mają prawo do:

1) uzyskania od dyrektora zespołu i wychowawcy klasy informacji o zadaniach zespołu oraz zamierzeniach dydaktyczno - wychowawczych w zespole i klasie podczas zebrań ogólnoszkolnych i klasowych,
2) zapoznania się z zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz sposobu i zasad przeprowadzania egzaminów sprawdzających, klasyfikacyjnych i poprawkowych,
3) informacji na temat zasad i sposobu przeprowadzania sprawdzianu zewnętrznego po VI klasie szkoły podstawowej i egzaminu gimnazjalnego,
4) rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,
5) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania dziecka i dalszego kształcenia.

§ 12.

1. W zespole działa samorząd uczniowski, zwany dalej "samorządem".
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie zespołu, a uczniowie poszczególnych klas - samorządy klasowe.
3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów.
4. Samorząd uczniowski jest uprawniony do:

1) przedstawiania dyrektorowi zespołu oraz radzie pedagogicznej wniosków i opinii we wszystkich sprawach zespołu w szczególności dotyczących praw uczniów,
2) przedstawiania propozycji do programu wychowawczego i programu profilaktyki zespołu,
3) wyrażania opinii dotyczących problemów młodzieży,
4) udziału w formułowaniu przepisów wewnątrzszkolnych regulujących życie uczniów,
5) wydawania gazetek, prowadzenia kroniki i radiowęzła,
6) współdecydowania o przyznawaniu uczniom prawa do korzystania z różnych form pomocy materialnej,
7) zgłaszania kandydatur uczniów do wyróżnień i nagród,
8) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego,
9) dysponowania, w porozumieniu z opiekunem funduszami będącymi w posiadaniu samorządu,
10) wydawania opinii w sprawie pracy nauczyciela na wniosek dyrektora zespołu.

5. Przedstawiciele samorządu uczniowskiego mogą uczestniczyć z głosem doradczym na zaproszenie dyrektora w posiedzeniach rady pedagogicznej dotyczących spraw wychowawczych i opiekuńczych.

§ 13.

 

1. W zespole może być utworzona rada zespołu, której zasady działania i zadania określi regulamin.
2. Powstanie rady zespołu organizuje dyrektor zespołu na wniosek rady rodziców lub na łączny wniosek samorządu uczniowskiego i rady rodziców.

§ 14.

 

1. Wszystkie organy zespołu w sprawach kształcenia i wychowywania młodzieży oraz rozwiązywania istotnych problemów zespołu współdziałają ze sobą.
2. Koordynatorem współdziałania organów zespołu jest dyrektor zespołu.
3. W przypadku wytworzenia się sytuacji konfliktowej miedzy organami zespołu dyrektor zespołu jest zobowiązany do:

1) zbadania przyczyn konfliktu,
2) wydania w ciągu 14-tu dni decyzji rozwiązujących konflikt i powiadomienie o niej przewodniczących organów będących stronami.

Rozdział V
ORGANIZACJA ZESPOŁU

 

§ 15.

1. Zespół posiada następującą bazę lokalową :

- izby lekcyjne,
- bibliotekę z czytelnią,
- salę gimnastyczną,
- kuchnię i jadalnię,
- szatnie.

2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny zespołu, opracowywany przez dyrektora zespołu z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, do 30 kwietnia każdego roku i zatwierdzany przez organ prowadzący. Arkusz organizacyjny zawiera listę pracowników pedagogicznych, liczbę etatów administracji i obsługi, stanowisk kierowniczych, liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

§ 16.

1. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział. Optymalna liczba uczniów w oddziale powinna wynosić 26.
2. W szkołach działających w szczególnie trudnych warunkach demograficznych organizuje się nauczanie w klasach łączonych.

§ 17.

1. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut. Przerwy międzylekcyjne trwają od 5 do 15 minut, a przerwa na spożycie posiłku 20 minut.
2. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I - III szkoły podstawowej ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

§ 18.

1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na organizację dojazdu do szkoły, szkoła organizuje świetlicę.
2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.

§ 19.

1. Zespół tworzy bibliotekę szkolną.

1) biblioteka szkolna służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno - wychowawczych, doskonaleniu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie,
2) z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy zespołu, rodzice poprzez założenie karty bibliotecznej.

2. Do zadań bibliotekarza należy:

1) udostępnianie zbiorów,
2) udzielanie informacji bibliotecznych,
3) rozmowy z czytelnikami o książkach, prowadzenie poradnictwa w wyborze książek,
4) informowanie wychowawców o stanie czytelnictwa klasy.

§ 20.

W celu właściwego wykonania zadań opiekuńczych zespołu organizuje się je w sposób następujący :

1) opiekę nad uczniami przebywającymi w zespole podczas zajęć edukacyjnych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych pełni nauczyciel prowadzący zajęcia,
2) opiekę nad uczniami w czasie przerw sprawują dyżurujący nauczyciele zgodnie grafikiem dyżurów ustalonym przez dyrektora zespołu,
3) opiekę nad uczniami w trakcie wycieczek organizowanych przez zespół sprawuje nauczyciel zespołu z pomocą rodziców,
4) a właściwą organizację i przebieg wycieczki odpowiada nauczyciel organizujący wycieczkę,
5) zasady korzystania z pomieszczeń zespołu oraz sprzętu określają regulaminy zatwierdzone przez dyrektora. W pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadku (fizyki, chemii, techniki, informatyki, sala gimnastyczna) opiekun pracowni na początku każdego roku szkolnego zapoznaje uczniów z regulaminem pracowni,
6) w sali gimnastycznej i na boisku nauczyciel prowadzący zajęcia sprawdza sprawność sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć, dba o dobrą organizację zajęć i zdyscyplinowanie uczniów, dostosowuje wymagania i formę zajęć do możliwości fizycznych uczniów.

Rozdział VI
NAUCZYCIELE I PRACOWNICY ZESPOŁU

 

§ 21.

1. W zespole zatrudnia się nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.
2. Zasady zatrudniania pracowników regulują odrębne przepisy.
3. W zespole tworzy się stanowisko wicedyrektora przy liczbie 12 oddziałów.
4. Obowiązki i uprawnienia osób na stanowiskach kierowniczych i innych pracowników określa dyrektor zespołu.

§ 22.

Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

§ 23.

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest ustalanie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.
2. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo - zadaniowe.
3. Pracą zespołu kieruje lider powołany przez dyrektora na wniosek tego zespołu.

§ 24.

1. Oddziałem klasowym opiekuje się nauczyciel wychowawca.
2. Do zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wychowawca opiekuje się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
3. Wychowawca realizuje zadania przyjęte w "Programie Wychowawczym".

§ 25.

Do zadań i obowiązków nauczyciela należy w szczególności :

1) odpowiedzialność za prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego,
2) dbanie o pomoce dydaktyczno - wychowawcze i inny sprzęt szkolny,
3) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań,
4) bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów,
5) udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozeznanie potrzeb uczniów,
6) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej,
7) prowadzenie ustalonej odrębnymi przepisami dokumentacji związanej z realizacją zadań dydaktyczno - wychowawczych lub wychowawczo - opiekuńczych,
8) pełnienie dyżurów nauczycielskich w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów.

Rozdział VII
UCZNIOWIE ZESPOŁU

 

§ 26.

 

1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się:

1) z urzędu - dzieci i młodzież zamieszkałą w obwodzie zespołu,
2) na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) - dzieci i młodzież zamieszkałą poza obwodem zespołu, w przypadku dysponowania wolnymi miejscami.

W przypadku większej liczby kandydatów do klasy I gimnazjum spoza obwodu, listę przyjętych ustala się na podstawie kryteriów określonych przez zespół, uwzględniając oceny i inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. Kryteria podaje się do wiadomości kandydatom w terminie ustalonym przez dyrektora zespołu.

2. Do klasy programowo wyższej, w szkole podstawowej i gimnazjum, przyjmuje się ucznia w trybie określonym przepisami, jeśli w odpowiedniej klasie są wolne miejsca.

§ 27

1. Uczeń ma prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie zasadami higieny pracy umysłowej,
2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w zespole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wielkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,
3) przedstawienia wychowawcy klasy, dyrektorowi zespołu i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień,
4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym,
5) swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza tym dobra innych osób,
6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
7) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru bibliotecznego pod nadzorem uprawnionego nauczyciela,
8) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny,
9) pomocy w przypadku trudności w nauce,
10) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w zespole,
11) korzystania z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego,
12) korzystania z różnych form opieki materialnej, którymi dysponuje zespół i rada rodziców.

2. Uczeń ma obowiązek :

1) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,
2) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
3) szanować i chronić mienie szkolne,
4) przeciwstawiać się przejawom brutalności, wulgarności i wandalizmu,
5) szanować przekonania, poglądy i godność osobistą drugiego człowieka.

§ 28.

1. Uczeń może być nagradzany za wyróżniające wyniki w nauce, dobre lokaty w konkursach i olimpiadach, osiągnięcia sportowe i aktywną pracę społeczną na rzecz szkoły i środowiska.

Nagrody:
1) pochwała na forum klasy,
2) pochwała na forum szkoły,
3) list pochwalny skierowany do rodziców,
4) dyplom lub nagroda rzeczowa,
5) świadectwo z wyróżnieniem.

2. Za nieprzestrzeganie przez uczenia statutu zespołu i regulaminu samorządu uczniowskiego stosuje się kary.

Kary:
1) nagana na forum klasy,
2) nagana na forum szkoły,
3) pisemne powiadomienie rodziców,
4) dyscyplinarne przeniesienie do oddziału równoległego,
5) uczeń może być wyłączony z imprez klasowych i szkolnych organizowanych poza zajęciami obowiązkowymi,
6) przeniesienie ucznia do innej szkoły.

3. O stosowaniu nagród oraz kar określonych w pkt. 1, 3 ust. 2 decyduje wychowawca klasy, w razie potrzeby konsultując się z zespołem nauczycieli uczących w danej klasie.
4. Decyzję w sprawie kar określonych w pkt. 2, 4, i 5 ust 2 podejmuje dyrektor zespołu po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
5. Przeniesienia ucznia do innej szkoły może dokonać na wniosek dyrektora zespołu Podlaski Kurator Oświaty.
6. Przeniesienie ucznia do innej szkoły może nastąpić w sytuacjach:

- spożywanie alkoholu na terenie szkoły,
- zażywanie narkotyków na terenie szkoły,
- rozprowadzanie narkotyków na terenie szkoły.

7. Tryb odwołania od decyzji organów wymierzonych kar:

a) uczeń przed wymierzeniem kary powinien być wysłuchany
b) uczeń ma prawo do wniesienia odwołania od kary wymierzonej przez nauczyciela,
c) dyrektor zespołu może zawiesić wykonanie kary nałożonej na ucznia, jeżeli uzyska poręczenie Samorządu Uczniowskiego albo nauczyciela wychowawcy
d) uczeń ma prawo do wniesienia odwołania od kary wymierzonej przez dyrektora zespołu do Podlaskiego Kuratora Oświaty, za pośrednictwem dyrektora zespołu, w terminie 14 dni od daty jej wymierzenia,
e) prawo do odwołania od kar wymienionych ust.2 pkt. 1 - 5, przysługuje również rodzicom (prawnym opiekunom) ucznia.

8. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez ucznia.

Rozdział VIII
ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ I RACHUNKOWOŚCI

 

§ 29.

1. Zespół prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w przepisach szczególnych dla jednostek budżetowych.
2. Majątek zespołu stanowią środki trwałe, wyposażenie, pomoce naukowe i materiały znajdujące się na stanie szkoły podstawowej i gimnazjum.
3. Do realizacji zadań jednostki budżetowej w zespole:

1) prowadzi się jeden rachunek bankowy wydatków,
2) sporządza jeden plan finansowy i sprawozdania z jego realizacji według zasad i w terminach określonych w odrębnych przepisach, zgodnie z klasyfikacją szczegółową dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów,
3) sporządza jeden bilans zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości,
4) prowadzi jeden dziennik i konta księgi głównej "ewidencji syntetycznej" dla zespołu,
5) prowadzi według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej - ewidencje ksiąg pomocniczych (ewidencji analitycznej) i majątku trwałego, w tym wyposażenia i pomocy naukowych,
6) wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń dyrektora zespołu, do planowania i sprawozdawczości, ewidencjonuje w rozdziale klasyfikacji budżetowej szkoły podstawowej,
7) wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń pozostałych pracowników zespołu, tj. nauczycieli, administracji i obsługi przypisuje do rozdziału klasyfikacji budżetowej według zawartych umów o pracę,
8) planowanie budżetu w zakresie wydatków na bieżące funkcjonowanie, typu energia elektryczna i cieplna, woda, opał, remonty, zakup materiałów itp. będzie ustalone do całego obiektu, a następnie dzielone proporcjonalnie na rozdziały klasyfikacji budżetowej według ilości uczniów ustalonej na dzień 30 września poprzedzającego rok budżetowy.

4. W zakresie objętym w odrębnym porozumieniu zespół może przejąć obsługę administracyjno - finansową innej szkoły z terenu gminy.

Rozdział IX
POSTANOWIENIE KOŃCOWE

 

§ 30.

1. Zespół używa pieczęci urzędowej wspólnej dla wszystkich szkół wchodzących w jego skład, zawierających nazwę zespołu.
2. Tablice i stemple urzędowe szkół wchodzących w skład zespołu mają u góry nazwę zespołu, a u dołu nazwę szkoły.
3. W świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez szkoły wchodzące w skład zespołu podaje się nazwę szkoły. Świadectwa opatruje się pieczęcią urzędową zespołu.

§ 31.

Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 32.

Statut zespołu może być znowelizowany w trybie określonym ustawą o systemie oświaty.

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Bolesta

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Jan Redaktor

Wprowadzający: Jan Redaktor

Data wprowadzenia: 2003-09-24

Modyfikujący: Jan Redaktor

Data modyfikacji: 2003-09-24

Opublikował: Jan Redaktor

Data publikacji: 2003-09-24