UCHWAŁA Nr IV/16/03
RADY GMINY BOĆKI
z dnia 21 stycznia 2003 roku

 

w sprawie zmiany wysokości stawki podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 588, Nr 113, poz. 984 , Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806), art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200 poz. 1683) uchwala się, co następuje:

§ 1

W § 1 pkt 6 lit. a) tiret drugie Uchwały Nr II/12/02 Rady Gminy Boćki z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych otrzymuje brzmienie:

" - równej lub wyższej niż 18 ton, a mniej niż 36 ton - 1.678 zł. "

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Bolesta Józef

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Jan Redaktor

Wprowadzający: Jan Redaktor

Data wprowadzenia: 2003-09-24

Modyfikujący: Jan Redaktor

Data modyfikacji: 2003-09-24

Opublikował: Jan Redaktor

Data publikacji: 2003-09-24