UCHWAŁA Nr III/16/02
RADY GMINY BOĆKI
z dnia 30 grudnia 2002 roku

w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Boćkach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h), art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271), art. 46 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej ( Dz. U z 1998 r. Nr 64 poz. 414, Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756, Nr 162 poz. 1118 i poz. 1126; z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 19 poz. 238; z 2001 r. Nr 72 poz. 748, Nr 88 poz. 961, Nr 89 poz. 973, Nr 111 poz. 1194, Nr 122 poz. 1349 i Nr 154 poz. 1792 ) Rada Gminy Boćki uchwala, co następuje:

§ 1

Nadaje się Statut Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Boćkach, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Traci moc §5 Zarządzenia Nr 3/90 Naczelnika Gminy w Boćkach z dnia 14 maja 1990r w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boćkach.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Bolesta

 

 

Załącznik
do Uchwały Nr III/16/02
Rady Gminy Boćki
z dnia 30 grudnia 2002r

 

S T A T U T
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W BOĆKACH

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boćkach zwany dalej "Ośrodkiem" działa na podstawie:
1. ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
2. ustawy z dnia 29 listopada 1990r o pomocy społecznej ( Dz. U. z 1998r Nr 64 poz. 414 z późn. zm.),
3. niniejszego statutu.

§ 2

1. Ośrodek posiada osobowość prawną.
2. Ośrodek jest samodzielną gminną jednostką organizacyjną i budżetową podległą Wójtowi.
3. Terenem działania Ośrodka jest obszar Gminy Boćki.
4. Siedzibą Ośrodka jest Urząd Gminy w Boćkach.

II. Przedmiot działania i zadania Ośrodka

§ 3

Przedmiotem działania Ośrodka jest zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Pomoc społeczna powinna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Ośrodek realizuje zadania zlecone oraz własne wynikające z ustawy o pomocy społecznej oraz innych ustaw mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin.

Zadania Ośrodka w zakresie pomocy społecznej obejmują w szczególności:

1. analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
2. przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą o pomocy społecznej świadczeń o charakterze pieniężnym,
3. przyznawanie pomocy rzeczowej,
4. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
5. świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych opiekuńczych,
6. sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
7. udzielanie innych świadczeń wynikających z ustawy o pomocy społecznej,
8. pracę socjalną, rozumianą jako działalność zawodową, skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie,
9. realizowanie zadań wynikających z innych ustaw, z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków,
10. pobudzanie społecznej aktywności w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,
11. tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej,
12. utrzymanie Ośrodka i zabezpieczenie środków na wynagrodzenia dla pracowników Ośrodka.

Środki na realizację zadań zleconych zapewnia Wojewoda, na realizację zadań własnych Gmina.

III. Struktura organizacyjna i uprawnienia

§ 4

1. Ośrodek pomocy społecznej realizuje zadania zlecone gminie zgodnie z ustaleniami przekazanymi w tej sprawie przez Wojewodę.
2. Ośrodek pomocy społecznej realizuje również zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej zgodnie z ustaleniami Rady Gminy.
3. Ośrodek może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne.
4. Ośrodek może kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami.
5. W realizacji zadań Ośrodek współpracuje z Urzędem Gminy i innymi jednostkami organizacyjnymi Gminy, instytucjami funkcjonującymi na terenie działania, organizacjami społecznymi, kościołami, związkami wyznaniowymi i pracodawcami.

§ 5

1. Ośrodkiem zarządza Kierownik.
2. Kierownika powołuje i odwołuje Wójt.
3. Kierownik działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta.
4. Do wydawania decyzji administracyjnych upoważnienie wydaje Rada Gminy w zakresie zadań zleconych i własnych.
5. Kierownik składa Radzie Gminy roczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

§ 6

W skład Ośrodka wchodzą stanowiska pracy:
1) pracownicy socjalni w rejonach - rejon działania pracownika socjalnego obejmuje obszar zamieszkały przez około 2 tys. mieszkańców,
2) inni pracownicy w miarę potrzeb.

§ 7

Podstawowymi zadaniami Kierownika są:
1) przygotowanie prognoz dotyczących rozpoznania potrzeb pomocy społecznej,
2) sporządzanie rocznych planów finansowych,
3) podejmowanie decyzji o przyznaniu bądź odmowie przyznania świadczeń,
4) analiza i ocena realizacji planu zaspakajania niezbędnych potrzeb oraz skuteczności świadczonej pomocy,
5) kierowanie całokształtem działalności Ośrodka i reprezentowanie go na zewnątrz,
6) zapewnienie właściwej organizacji i prawidłowego funkcjonowania poszczególnych stanowisk.

IV. System kontroli, gospodarka finansowa

§ 8

1. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt.
2. Nadzór nad działalnością Ośrodka w zakresie zadań zleconych sprawuje Wydział Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.
3. Kontrolę wewnętrzną Ośrodka sprawuje Kierownik w zakresie całokształtu działalności.

§ 9

1. Na realizację zadań własnych środki finansowe w zakresie pomocy społecznej zabezpiecza Gmina.
2. Środki finansowe na realizację zadań zleconych zabezpiecza Wojewoda.
3. Obsługę finansowo-budżetową Ośrodka prowadzi Urząd Gminy.
4. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy ustalony przez Kierownika Ośrodka.

V. Postanowienia końcowe

§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.

Dokonywanie wszelkich zmian w statucie odbywa się w trybie właściwym dla jego nadania.

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Bolesta

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Jan Redaktor

Wprowadzający: Jan Redaktor

Data wprowadzenia: 2003-09-24

Modyfikujący: Jan Redaktor

Data modyfikacji: 2003-09-24

Opublikował: Jan Redaktor

Data publikacji: 2003-09-24