UCHWAŁA Nr II/9/2002
RADY GMINY BOĆKI
z dnia 16 grudnia 2002 roku

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów

Na podstawie art. 18 ust, 2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271), art. 14 pkt 1 - 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683) uchwala się, co następuje:

§ 1

Stawkę roczną podatku od posiadania psów ustala się w wysokości 25 zł od jednego psa.

§ 2

1. Podatek od posiadania psów płatny jest bez wezwania do 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku podatkowego w ciągu roku w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego w ciągu roku podatek ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy w którym istniał obowiązek podatkowy.
2. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstają okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

§ 3

Podatek od posiadania psów jest płatny w kasie lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XXI/120/01 Rady Gminy Boćki z dnia 29 listopada 2001 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na 2002 rok.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Bolesta Józef

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Jan Redaktor

Wprowadzający: Jan Redaktor

Data wprowadzenia: 2003-09-24

Modyfikujący: Jan Redaktor

Data modyfikacji: 2003-09-24

Opublikował: Jan Redaktor

Data publikacji: 2003-09-24