UCHWAŁA Nr II/8/02
RADY GMINY BOĆKI
z dnia 16 grudnia 2002 roku

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2003 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 588, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683) uchwala się, co następuje:

§ 1

Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości:

1/ od gruntów;

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,60 zł od 1 m2 powierzchni
- pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych -.3,38 zł od 1 ha powierzchni
- od pozostałych - 0,10 zł od 1 m2 powierzchni

2/ od budynków lub ich części

- mieszkalnych - 0,25 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej -15,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,06 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,46 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
- pozostałych - 4,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

3/ od budowli - 2 % wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.

§ 2

Traci moc uchwała Nr XXI/116/01 z dnia 29 listopada 2001 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2002 rok oraz uchwała Nr XXI/117/01 Rady Gminy Boćki z dnia 29 listopada 2001r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Bolesta

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Jan Redaktor

Wprowadzający: Jan Redaktor

Data wprowadzenia: 2003-09-24

Modyfikujący: Jan Redaktor

Data modyfikacji: 2003-09-24

Opublikował: Jan Redaktor

Data publikacji: 2003-09-24