UCHWAŁA Nr II/12/02
RADY GMINY BOĆKI
z dnia 16 grudnia 2002

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 588, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz, 1271), art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200 poz. 1683) uchwala się, co następuje:

§ 1

Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy:

1/ od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu;

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 400 zł
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 600 zł
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 800 zł

2/ od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych , z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej;

o liczbie osi - dwie:

- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 15 ton - 520 zł
- równej lub wyższej niż 15 ton - 540 zł

o liczbie osi - trzy:

- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 15 ton - 500 zł
- równej lub wyższej niż 15 ton, a mniej niż 23 tony - 620 zł
- równej lub wyższej niż 23 ton, a mniej niż 25 ton - 990 zł
- równej lub wyższej niż 25 ton - 1050 zł

o liczbie osi - cztery i więcej;

- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 29 ton - 950 zł
- równej lub wyższej niż 29 ton - 1500 zł

3/ od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:

o liczbie osi - dwie:

- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 15 ton - 800 zł
- równej lub wyższej niż 15 ton - 1100 zł

o liczbie osi - trzy:

- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 15 ton - 700 zł
- równej lub wyższej niż 15 ton, a mniej niż 23 ton - 990 zł
- równej lub wyższej niż 23 ton a mniej niż 25 ton - 1420 zł
- równej lub wyższej niż 25 ton - 1700 zł

o liczbie osi - cztery i więcej:

- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 29 ton - 1480 zł
- równej lub wyższej niż 29 ton - 2178 zł

4/ od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: a) od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie - 700 zł

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 900 zł
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1000 zł

5/ od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

o liczbie osi - dwie:

- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton - 600 zł
- równej lub wyższej niż 18 ton, a mniej niż 36 ton - 900 zł
- równej lub wyższej niż 36 ton - 1300 zł

o liczbie osi - trzy:

- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 40 ton - 1120 zł
- równej lub wyższej niż 40 ton - 1540 zł

6/ od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

o liczbie osi - dwie:

- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton - 800 zł
- równej lub wyższej niż 18 ton, a mniej niż 36 ton - 1100 zł
- równej lub wyższej niż 36 ton - 1730 zł

o liczbie osi - trzy:

- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 40 ton - 1540 zł
- równej lub wyższej niż 40 ton - 2280 zł

7/ od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 250 zł
8/ od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów (z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego):

o liczbie osi - jedna:

- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton - 200 zł
- równej lub wyższej niż 18 ton, a mniej niż 25 ton - 350 zł
- równej lub wyższej niż 25 ton - 500 zł

o liczbie osi - dwie:

- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 28 ton - 250 zł
- równej lub wyższej niż 28 ton, a mniej niż 33 ton - 550 zł
- równej lub wyższej niż 33 ton, a mniej niż 38 ton - 760 zł
- równej lub wyższej niż 38 ton - 1030 zł

o liczbie osi - trzy:

- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 38 ton - 610 zł
- równej lub wyższej niż 38 ton - 840 zł

9/ od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego):

a) o liczbie osi - jedna:

- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton - 210 zł
- równej lub wyższej niż 18 ton, a mniej niż 25 ton - 400 zł
- równej lub wyższej niż 25 ton - 600 zł

b) o liczbie osi - dwie:

- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 28 ton - 400 zł
- równej lub wyższej niż 28 ton, a mniej niż 33 ton - 770 zł
- równej lub wyższej niż 33 ton, a mniej niż 38 ton - 1160 zł
- równej lub wyższej niż 38 ton - 1520 zł

c) o liczbie osi - trzy:

- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 38 ton - 840 zł
- równej lub wyższej niż 38 ton - 1150 zł

10/ od autobusów o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia:

a) mniej niż 30 miejsc - 614 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1023 zł

§ 2

Traci moc uchwała Nr XXI/118/01 Rady Gminy Boćki z dnia 29 listopada 2001 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i uchwała Nr XXI/119/01 Rady Gminy Boćki z dnia 29 listopada 2001 roku w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Bolesta Józef

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Jan Redaktor

Wprowadzający: Jan Redaktor

Data wprowadzenia: 2003-09-24

Modyfikujący: Jan Redaktor

Data modyfikacji: 2003-09-24

Opublikował: Jan Redaktor

Data publikacji: 2003-09-24