UCHWAŁA Nr II/11/02
RADY GMINY BOĆKI
z dnia 16 grudnia 2002 r.

w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz .U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271) oraz art. 18 i 19 pkt 1 lit d ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683) uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się opłatę administracyjną w wysokości:
1/ za sporządzenie testamentu allograficznego w siedzibie Urzędu Gminy - 30,00 zł,
2/ za sporządzenie testamentu allograficznego poza siedzibą Urzędu Gminy - 60,00 zł,
3/ za wypisy i wyrysy (format A 4) z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - 30,00 zł,

§ 2

Opłata administracyjna płatna jest w kasie Urzędu Gminy przed wykonaniem czynności urzędowej, od której jest pobierana.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XVI/89/89/2000 Rady Gminy Boćki z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie opłaty administracyjnej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru.

§ 4

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Bolesta

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Jan Redaktor

Wprowadzający: Jan Redaktor

Data wprowadzenia: 2003-09-24

Modyfikujący: Jan Redaktor

Data modyfikacji: 2003-09-24

Opublikował: Jan Redaktor

Data publikacji: 2003-09-24