XXIV Sesja Rady Gminy Boćki

UCHWAŁA NR XXIV/164/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia planów pracy na 2014 rok komisji stałych Rady Gminy

UCHWAŁA NR XXIV/163/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 r.

UCHWAŁA NR XXIV/162/13  z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014

UCHWAŁA NR XXIV/161/13   Z DNIA 30 GRUDNIA 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boćki na lata 2014 – 2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2022

UCHWAŁA NR XXIV/160/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013


XXIII Sesja Rady Gminy Boćki

UCHWAŁA NR XXIII/159/13 z dnia 27 listopada 2013roku W sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Jakubowskie

UCHWAŁA NR XXIII/158/13 z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Boćkach

UCHWAŁA NR XXIII/157/13 z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w miejscowości Boćki

UCHWAŁA NR XXIII/156/13 z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Boćki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXIII/155/13 z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XXIII/154/13 z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR XXIII/153/13 z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013


XXII Sesja Rady Gminy Boćki

XXII/152/13  z dnia 29 lipca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części gminnej nieruchomości gruntowej na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

XXII/151/13  z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

XXII/150/13  z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Zespole Szkół w Boćkach

XXII/149/13  z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jakubowskie


XXI Sesja Rady Gminy Boćki

XXI/148/13  z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

XXI/147/13  z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boćki na lata 2013 – 2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2022

XXI/146/13  z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za odprowadzanie i przyjmowanie ścieków na terenie Gminy Boćki

XXI/145/13  z dnia 19 czerwca 2013 r w sprawie przyjęcia zmiany statutu Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej

XXI/144/13  z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie ustanowienia i określenia zasad przyznawania tytułów: Honorowy Obywatel Gminy Boćki i Zasłużony dla Gminy Boćki

XXI/143/13  z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części gminnej nieruchomości gruntowej na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

XXI/142/13   z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu wspierania rodziny w Gminie Boćki na lata 2013 - 2015

XXI/141/13  z dnia 19 czerwca 2013 r w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Boćki z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok

XXI/140/13 z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Boćki za 2012 rok


XX Sesja Rady Gminy Boćki

UCHWAŁA NR XX/139/13 z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

UCHWAŁA NR XX/138/13  z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boćki na lata 2013 – 2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2022

UCHWAŁA NR XX/137/13  z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu na modernizację drogi powiatowej Nr 1704B od granicy powiatu- Sielc

UCHWAŁA NR XX/136/13  z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu na modernizację drogi powiatowej Nr 1745B Nurzec - Szeszyły

UCHWAŁA NR XX/135/13 z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie emisji obligacji

UCHWAŁA NR XX/134/13  z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego wspólnej realizacji zadania polegającego na rekultywacji składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

XIX Sesja Rady Gminy Boćki

UCHWAŁA NR XIX/133/ 2013  z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Boćki położonego w obrębie gruntów wsi Boćki

UCHWAŁA NR XIX/132/ 2013 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Boćki położonego w obrębie gruntów wsi: Boćki, Olszewo, Wierceń, Hawryłki i Starowieś

UCHWAŁA NR XIX/131/ 2013  z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Boćki położonego w obrębie gruntów wsi: Boćki, Dziecinne, Dubno, Krasna Wieś i Nurzec

UCHWAŁA NR XIX/130/ 2013 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Boćki położonego w obrębie gruntów wsi: Boćki, Dziecinne i Dubno

UCHWAŁA NR XIX/129/13  z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku

UCHWAŁA NR XIX/128/ 2013 z dnia 26 marca 2013r w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągu "KOSZEWO"

UCHWAŁA NR XIX/127/13  z dnia 26 marca 2013r w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągów „Boćki”, „Oleksze” i „Dołubowo”

UCHWAŁA NR XIX/126/ 2013 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2012 rok

UCHWAŁA NR XIX/125/ 2013  z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

UCHWAŁA NR XIX/124/ 2013 Z DNIA 26 MARCA 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boćki na lata 2013 – 2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2018


XVIII Sesja Rady Gminy Boćki

UCHWAŁA NR XVIII/123/ 2013  z dnia 6 marca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

UCHWAŁA NR XVIII/122/ 2013   z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Boćki położonego w obrębie gruntów wsi: Boćki, Dziecinne i Dubno

UCHWAŁA NR XVIII/121/ 2013 z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Boćki położonego w obrębie gruntów wsi: Boćki, Olszewo i Wierceń

UCHWAŁA NR XVIII/120/ 2013 z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Boćki położonego w obrębie gruntów wsi: Dubno, Krasna Wieś i Nurzec

UCHWAŁA NR XVIII/119/ 2013z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Boćki położonego w obrębie gruntów wsi: Boćki, Dziecinne, Dubno i Krasna Wieś

UCHWAŁA NR XVIII/118/2013 z dnia 06 marca 2013 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Boćki w 2013 r.

 

Załączniki do treści

 • UCHWAŁA NR XIX/124/ 2013 (RAR, 30,17 KB)

  Z DNIA 26 MARCA 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boćki na lata 2013 – 2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2018

 • UCHWAŁA NR XIX/126/ 2013 (PDF, 299,26 KB) Podgląd załącznika

  z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2012 rok

 • UCHWAŁA NR XXIV/162/13 (PDF, 940,7 KB) Podgląd załącznika

  z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014

 • XXI/148/13 (PDF, 562,79 KB) Podgląd załącznika

  z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

 • UCHWAŁA NR XIX/125/ 2013 (PDF, 889,91 KB) Podgląd załącznika

  z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

 • UCHWAŁA NR XIX/127/13 (PDF, 93,01 KB) Podgląd załącznika

  z dnia 26 marca 2013r w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągów „Boćki”, „Oleksze” i „Dołubowo”

 • UCHWAŁA NR XIX/128/ 2013 (PDF, 96,78 KB) Podgląd załącznika

  z dnia 26 marca 2013r w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągu "KOSZEWO"

 • UCHWAŁA NR XIX/129/13 (PDF, 83,18 KB) Podgląd załącznika

  z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku

 • UCHWAŁA NR XIX/130/ 2013 (RAR, 634,98 KB)

  z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Boćki położonego w obrębie gruntów wsi: Boćki, Dziecinne i Dubno

 • UCHWAŁA NR XIX/130/ 2013 (RAR, 634,98 KB)

  z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Boćki położonego w obrębie gruntów wsi: Boćki, Dziecinne i Dubno

 • UCHWAŁA NR XIX/131/ 2013 (RAR, 893,26 KB)

  z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Boćki położonego w obrębie gruntów wsi: Boćki, Dziecinne, Dubno, Krasna Wieś i Nurzec

 • UCHWAŁA NR XIX/131/ 2013 (RAR, 893,26 KB)

  z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Boćki położonego w obrębie gruntów wsi: Boćki, Dziecinne, Dubno, Krasna Wieś i Nurzec

 • UCHWAŁA NR XIX/132/ 2013 (RAR, 794,67 KB)

  z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Boćki położonego w obrębie gruntów wsi: Boćki, Olszewo, Wierceń, Hawryłki i Starowieś

 • UCHWAŁA NR XIX/132/ 2013 (RAR, 794,67 KB)

  z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Boćki położonego w obrębie gruntów wsi: Boćki, Olszewo, Wierceń, Hawryłki i Starowieś

 • UCHWAŁA NR XIX/133/ 2013 (RAR, 686,92 KB)

  z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Boćki położonego w obrębie gruntów wsi Boćki

 • UCHWAŁA NR XIX/133/ 2013 (RAR, 686,92 KB)

  z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Boćki położonego w obrębie gruntów wsi Boćki

 • UCHWAŁA NR XVIII/118/2013 (PDF, 108,31 KB) Podgląd załącznika

  z dnia 06 marca 2013 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Boćki w 2013 r.

 • UCHWAŁA NR XVIII/119/ 2013 (RAR, 165,44 KB)

  z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Boćki położonego w obrębie gruntów wsi: Boćki, Dziecinne, Dubno i Krasna Wieś

 • UCHWAŁA NR XVIII/120/ 2013 (RAR, 134,72 KB)

  z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Boćki położonego w obrębie gruntów wsi: Dubno, Krasna Wieś i Nurzec

 • UCHWAŁA NR XVIII/121/ 2013 (RAR, 150,21 KB)

  z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Boćki położonego w obrębie gruntów wsi: Boćki, Olszewo i Wierceń

 • UCHWAŁA NR XVIII/122/ 2013 (RAR, 103,59 KB)

  z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Boćki położonego w obrębie gruntów wsi: Boćki, Dziecinne i Dubno

 • UCHWAŁA NR XVIII/123/ 2013 (PDF, 606,91 KB) Podgląd załącznika

  z dnia 6 marca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

 • UCHWAŁA NR XX/134/13 (PDF, 88,72 KB) Podgląd załącznika

  z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego wspólnej realizacji zadania polegającego na rekultywacji składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

 • UCHWAŁA NR XX/135/13 (PDF, 75,61 KB) Podgląd załącznika

  z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie emisji obligacji

 • UCHWAŁA NR XX/136/13 (PDF, 73,13 KB) Podgląd załącznika

  z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu na modernizację drogi powiatowej Nr 1745B Nurzec - Szeszyły

 • UCHWAŁA NR XX/137/13 (PDF, 70,96 KB) Podgląd załącznika

  z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu na modernizację drogi powiatowej Nr 1704B od granicy powiatu- Sielc

 • UCHWAŁA NR XX/138/13 (PDF, 458,04 KB) Podgląd załącznika

  z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boćki na lata 2013 – 2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2022

 • UCHWAŁA NR XX/139/13 (PDF, 752,33 KB) Podgląd załącznika

  z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

 • UCHWAŁA NR XXIII/153/13 (PDF, 603,93 KB) Podgląd załącznika

  z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

 • UCHWAŁA NR XXIII/154/13 (PDF, 92,69 KB) Podgląd załącznika

  z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • UCHWAŁA NR XXIII/155/13 (PDF, 313,6 KB) Podgląd załącznika

  z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 • UCHWAŁA NR XXIII/156/13 (PDF, 116,88 KB) Podgląd załącznika

  z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Boćki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok

 • UCHWAŁA NR XXIII/157/13 (PDF, 275,97 KB) Podgląd załącznika

  z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w miejscowości Boćki

 • UCHWAŁA NR XXIII/158/13 (PDF, 207,75 KB) Podgląd załącznika

  z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Boćkach

 • UCHWAŁA NR XXIII/159/13 (PDF, 92,69 KB) Podgląd załącznika

  z dnia 27 listopada 2013roku W sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Jakubowskie

 • UCHWAŁA NR XXIV/160/13 (PDF, 568,37 KB) Podgląd załącznika

  z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

 • UCHWAŁA NR XXIV/161/13 (RAR, 151,41 KB)

  Z DNIA 30 GRUDNIA 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boćki na lata 2014 – 2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2022

 • UCHWAŁA NR XXIV/163/13 (PDF, 682,91 KB) Podgląd załącznika

  z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 r.

 • UCHWAŁA NR XXIV/164/13 (PDF, 116,14 KB) Podgląd załącznika

  z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia planów pracy na 2014 rok komisji stałych Rady Gminy

 • XXI/140/13 (PDF, 69,29 KB) Podgląd załącznika

  z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Boćki za 2012 rok

 • XXI/141/13 (PDF, 83,43 KB) Podgląd załącznika

  z dnia 19 czerwca 2013 r w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Boćki z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok

 • XXI/142/13 (PDF, 505,08 KB) Podgląd załącznika

  z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu wspierania rodziny w Gminie Boćki na lata 2013 - 2015

 • XXI/143/13 (PDF, 87,35 KB) Podgląd załącznika

  z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części gminnej nieruchomości gruntowej na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

 • XXI/144/13 (PDF, 95,01 KB) Podgląd załącznika

  z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie ustanowienia i określenia zasad przyznawania tytułów: Honorowy Obywatel Gminy Boćki i Zasłużony dla Gminy Boćki

 • XXI/145/13 (PDF, 84,9 KB) Podgląd załącznika

  z dnia 19 czerwca 2013 r w sprawie przyjęcia zmiany statutu Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej

 • XXI/146/13 (PDF, 85,58 KB) Podgląd załącznika

  z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za odprowadzanie i przyjmowanie ścieków na terenie Gminy Boćki

 • XXI/147/13 (PDF, 342,33 KB) Podgląd załącznika

  z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boćki na lata 2013 – 2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2022

 • XXII/149/13 (PDF, 598,83 KB) Podgląd załącznika

  z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jakubowskie

 • XXII/150/13 (PDF, 207,55 KB) Podgląd załącznika

  z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Zespole Szkół w Boćkach

 • XXII/151/13 (PDF, 539,32 KB) Podgląd załącznika

  z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

 • XXII/152/13 (PDF, 122,33 KB) Podgląd załącznika

  z dnia 29 lipca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części gminnej nieruchomości gruntowej na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Metryka strony

Udostępniający: UG Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Mariusz Kurowicki

Wprowadzający: Mariusz Kurowicki

Data wprowadzenia: 2013-03-07

Modyfikujący: Mariusz Kurowicki

Data modyfikacji: 2013-12-30

Opublikował: Mariusz Kurowicki

Data publikacji: 2013-03-07