XVII Sesja Rady Gminy Boćki

UCHWAŁA XVII/117/12  z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012

UCHWAŁA XVII/116/12  z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boćki na lata 2012 – 2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2018

UCHWAŁA XVII/115/12  z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie Statutu Gminy Boćki

UCHWAŁA XVII/114/12 z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boćkach

UCHWAŁA XVII/113/12 z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia planów pracy na 2013 rok komisji stałych Rady Gminy

UCHWAŁA XVII/112/12 z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 r.

UCHWAŁA XVII/111/12 z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług podstawowych w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

UCHWAŁA NR XVI/110/12 z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boćki

UCHWAŁA NR XVI/109/12 z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Boćki.

UCHWAŁA NR XVI/108/12  z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Boćki

UCHWAŁA NR XVI/107/12 z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

UCHWAŁA NR XVI/106/12  z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Boćki


XVI Sesja Rady Gminy Boćki

UCHWAŁA NR XVI/105/12 z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013

UCHWAŁA NR XVI/104/12 z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boćki na lata 2013 – 2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2018

UCHWAŁA NR XVI/103/12 z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012

UCHWAŁA NR XVI/102/12  z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boćki na lata 2012 – 2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2018


XV Sesja Rady Gminy Boćki

UCHWAŁA NR XV/101/12  z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych będących własnością lub zarządzanych przez Gminę Boćki , udostępnionych dla Operatorów i Przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

UCHWAŁA NR XV/100/12 z dnia 23 listopada2012 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Boćki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok

UCHWAŁA NR XV/99/12  z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

UCHWAŁA NR XV/98/12 z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR XV/97/12 z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

UCHWAŁA NR XV/96/12 z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012


XVI Sesja Rady Gminy Boćki

UCHWAŁA NR XIV/95/12 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Boćki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

UCHWAŁA NR XIV/94/12 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Boćki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym


XIII Sesja Rady Gminy Boćki

UCHWAŁA NR XIII/93/12 z dnia 26 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012

UCHWAŁA NR XIII/92/12 z dnia 26 września 2012 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boćki na lata 2012 – 2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2018

UCHWAŁA Nr XIII/ 91/12 z dnia 26 września 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Zespole Szkół w Boćkach

UCHWAŁA NR XII/90/12 z dnia 26 września 2012 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Boćki

UCHWAŁA NR XIII/89/12 z dnia 26 września 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Boćki

UCHWAŁA Nr XIII/ 88/12 z dnia 26 września 2012 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Boćki


XII Sesja Rady Gminy Boćki

UCHWAŁA NR XII/87/12 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie odpłatności za pobyt dzieci w Punkcie Przedszkolnym przy Zespole Szkół w Boćkach

UCHWAŁA NR XII/86/12 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Zespole Szkół w Boćkach

UCHWAŁA NR XII/85/12  z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012

UCHWAŁA NR XII/84/12 z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boćki na lata 2012 – 2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2018

UCHWAŁA NR XII/83/12  z dnia 30 sierpnia 2012 r. sprawie podziału Gminy Boćki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

UCHWAŁA NR XII/82/12 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Boćki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

UCHWAŁA NR XII/81/12 z dnia 30 sierpnia 2012 r w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przekazania prowadzenia zadania z zakresu oświaty polegającego na objęciu wychowaniem i nauczaniem dzieci niepełnosprawnych, będących mieszkańcami Gminy Boćki,(...)

UCHWAŁA NR XII/80/12 z dnia 30 sierpnia 2012 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Boćki


XI Sesja Rady Gminy Boćki

UCHWAŁA NR XI/79/12 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Boćki z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok

UCHWAŁA NR XI/78/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Boćki za 2011 rok

UCHWAŁA NR XI/77/12 z dnia 27 czerwca 2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012

UCHWAŁA NR XI/76/12 Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boćki na lata 2012 – 2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2018

UCHWAŁA NR XI/75/12 z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu na dofinansowanie projektu dotyczącego przebudowy układu komunikacyjnego – droga Nr 1697B Mień – Rudka – Boćki


X Sesja Rady Gminy Boćki

UCHWAŁA NR X/74/12 z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za odprowadzanie i przyjmowanie ścieków na terenie Gminy Boćki

UCHWAŁA NR X/73/12  z dnia 30 marca 2012r w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągów „Boćki”, „Oleksze” i „Dołubowo”

UCHWAŁA NR X/72/12 z dnia 30 marca 2012r w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągu „Koszewo”

UCHWAŁA NR X/71/12 z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku

UCHWAŁA NR X/70/12  z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielonego w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

UCHWAŁA NR X/69/12 z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Boćki w 2012 roku

UCHWAŁA NR X/68/12 z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2011 rok

UCHWAŁA NR X/67/12  Z DNIA 30 MARCA 2012 ROKU w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012

UCHWAŁA NR X/66/12  Z DNIA 30 MARCA 2012 ROKU w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boćki na lata 2012 – 2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2018

UCHWAŁA NR X/65/12  z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu na wypłatę odszkodowania z tytułu zajęcia gruntu pod pas drogowy na przebudowanej drodze w miejscowości Krasna Wieś

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: UG Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Mariusz Kurowicki

Wprowadzający: Mariusz Kurowicki

Data wprowadzenia: 2012-04-02

Modyfikujący: Mariusz Kurowicki

Data modyfikacji: 2013-04-26

Opublikował: Mariusz Kurowicki

Data publikacji: 2012-04-02