UCHWAŁA NR X/43/07

Uchwała nr X/ 43/07
Rady Gminy Boćki
z dnia 28 grudnia 2006 roku 
w sprawie przyjęcia planów pracy na 2008 rok komisji stałych Rady Gminy
 
Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717 , Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337); z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz § 63 Uchwały NrVI/29/03 Rady Gminy Boćki z dnia 14 kwietnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Boćki (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 41, poz. 905, z 2005 r. Nr 229, poz. 2559) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się plany pracy na 2008 rok stałych Komisji Rady Gminy stanowiące załączniki od nr 1 do nr 3.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącym poszczególnych komisji.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Bazylewski
 
 
PLAN PRACY
KOMISJI REWIZYJNEJ na 2008 rok
 
 
termin
tematy
uwagi
I kwartał
 
 1. Analiza sprawozdania z realizacji budżetu gminy i zamierzeń gospodarczych za 2007 rok, wyrażenie opinii w tej sprawie, wystąpienie z wnioskiem o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy
 2. Zapoznanie się z materiałami na Sesję Rady
 3. Sprawozdanie z działalności Komisji w 2007 roku
 
 
 
II kwartał
 
 1. Kontrola prawidłowości wydatkowania środków finansowych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 2. Zapoznanie się z materiałami na Sesje Rady Gminy
 
III kwartał
 
 1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2008
 2. Kontrola wykonania uchwał Rady Gminy
 3. Zapoznanie się z materiałami na Sesję
 
 
 
IV kwartał
 
 1. Analiza projektu budżetu gminy i zamierzeń gospodarczych na 2009 rok
 2. Zapoznanie się z materiałami na Sesję Rady
 3. opracowanie planu pracy na 2009 rok
 
 
 
Niniejszy plan jest ramowy, dopuszcza się możliwość zwołania posiedzenia w miarę potrzeb wynikających z działalności organów gminy.
 
Przewodniczący Komisji
 
Tuszewicki Eugeniusz
 
PLAN PRACY
KOMISJI FINANSÓW I ROZWOJU GOSPODARCZEGO na 2008 rok
 
termin
tematy
uwagi
I kwartał
 
 1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok
 2. Analiza wykorzystania środków w 2007 r w jednostce organizacyjnej GOPS
 3. Podsumowanie pracy komisji w 2008r
     4. Opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy
       5. Sprawy bieżące
 
 
II kwartał
 
 1. Realizacja wykorzystania środków finansowych w GOPS w zakresie zadań własnych
 2. Wyjazd w teren - przegląd stanu technicznego dróg oraz nielegalnych wysypisk śmieci
 3. Sprawy bieżące
 4. Opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy
 
 
III kwartał
 
 1. Zapoznanie się z wykonaniem budżetu gminy za I półrocze
 2. Informacja Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej na temat postępu przygotowań do rozpoczęcia budowy składowiska odpadów stałych
 3. Opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy
 4. Sprawy bieżące
 5. Analiza realizacji planu rzeczowo-finansowego Gminnej Komisji Rozw. Probl. Alkohol.
 
 
IV kwartał
 
 1. Przyjęcie wytycznych do opracowania budżetu gminy na 2009 rok
 2. Zaopiniowanie projektów stawek podatkowych na 2009 rok
 3. Rozpatrzenie informacji Kierownika GOPS w zakresie potrzeb jednostki na 2009 rok
 4. Zapoznanie się z projektem budżetu gminy na 2009
 5. opracowanie planu pracy na 2009 rok
 6. Opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy
 
 
 
Niniejszy plan jest ramowy, dopuszcza się możliwość zwołania posiedzenia w miarę potrzeb wynikających z działalności organów gminy.
Przewodniczący Komisji
Piotrowska Krystyna
 
PLAN PRACY
KOMISJI PROMOCJI, KULTURY, OŚWIATY I SPRAW SOCJALNYCH   na 2008 rok
 
termin
tematy
uwagi
I kwartał
 
 1. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności GOPS
 2. Przyjęcie sprawozdania Gm.Kom.Rozw.Probl. Alkoholowych za 2007 rok
 3. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2007
 4. Opracowanie sprawozdania z działalności komisji w 2007r
 5. Opiniowanie projektów uchwał rady gminy
 
 
 
II kwartał
 
 1. Informacja GOPS w Boćkach o pomocy udzielonej rodzinom z problemem alkoholowym
 2. Informacja GKRPA na temat prowadzonej profilaktycznej działalności dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii
 3. Opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy
 
 
 
III kwartał
 
 1. Zapoznanie się z wykonaniem budżetu gminy za I półrocze w zakresie oświaty, GOPS, GOK i Biblioteki.
 2. Informacja na temat księgozbioru i czytelnictwa w Gminnej Bibliotece Publicznej
3. Opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy /wg potrzeb/
 
 
IV kwartał
 
 1. Zaopiniowanie stawek podatkowych na 2009 rok
 2. Zaopiniowanie Gminnego Programu GKRPA i preliminarza wydatków na 2009 rok
 3. Zapoznanie się z preliminarzem potrzeb na 2009 rok w zakresie Pomocy Społecznej
 4. Uzgodnienie projektu regulaminu wynagradzania nauczycieli
 5. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2009 rok
 6. Opracowanie planu pracy komisji na 2009 rok
 
 
 
Niniejszy plan jest ramowy, dopuszcza się możliwość zwołania posiedzenia w miarę potrzeb wynikających z działalności organów.
Przewodniczący Komisji
Wietoszko Wiesława

Metryka strony

Udostępniający: UG Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Kordian Michalski

Wprowadzający: Kordian Michalski

Data wprowadzenia: 2008-01-03

Modyfikujący: Kordian Michalski

Data modyfikacji: 2008-01-03

Opublikował: Kordian Michalski

Data publikacji: 2008-01-03