UCHWAŁA NR X/42/07

UCHWAŁA NR X/ 42 /07
RADY GMINY BOĆKI
z dnia 28 grudnia 2007 r.


w sprawie ustalenia opłat za odprowadzanie i przyjmowanie ścieków na terenie Gminy Boćki

      Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218), art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43 i Nr 121 poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 679, z 1999r. Nr 106 poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 199, poz. 1937) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się opłatę za zbiorowe odprowadzanie i przyjmowanie ścieków do oczyszczalni ścieków w Boćkach w wysokości 2,35zł brutto za 1m3 ścieków.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XIX/108/2001 Rady Gminy Boćki z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia opłat za wprowadzanie ścieków do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.
Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Bazylewski

Metryka strony

Udostępniający: UG Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Kordian Michalski

Data wytworzenia: 2008-01-03

Wprowadzający: Kordian Michalski

Data wprowadzenia: 2008-01-03

Modyfikujący: Kordian Michalski

Data modyfikacji: 2008-01-03

Opublikował: Kordian Michalski

Data publikacji: 2008-01-03