UCHWAŁA NR X/40/07

Uchwała nr  X/40/07
Rady Gminy Boćki
z dnia   28 grudnia 2007 r
                            w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 ), art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 179, poz. 1487, Nr 180, poz. 1493; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 186, poz. 1380, Nr 249, poz. 1831, Nr 251, poz. 1844; z 2007 r. Nr 35, poz. 219, Nr 36, poz. 226, Nr 48, poz. 320, Nr 120, poz. 818, Nr 209, poz. 1519) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr VII/25/07 Rady Gminy Boćki z dnia 10 sierpnia 2007 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej ( Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 197, poz. 2011 ) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Określa się zasady zwrotu za świadczenia z pomocy społecznej: pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe, zwane wydatkami na świadczenia z pomocy społecznej, przyznanych w przypadku przekroczenia przez osobę lub rodzinę, na rzecz której zostało przyznane świadczenie kwoty kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boćki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
 
Krzysztof Bazylewski

Metryka strony

Udostępniający: UG Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Kordian Michalski

Wprowadzający: Kordian Michalski

Data wprowadzenia: 2008-01-03

Modyfikujący: Kordian Michalski

Data modyfikacji: 2008-01-03

Opublikował: Kordian Michalski

Data publikacji: 2008-01-03