UCHWAŁA NR X/39/07

Uchwała Nr X/39 /07
Rady Gminy Boćki
z dnia 28 grudnia 2007r.
                     w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii na 2008 r.                                                                                                                                                                                           

Na podstawie art. 4¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, Nr 115,.poz. 793, Nr 176, poz. 1238, ) oraz art.5 ust.1, art.10 i 11 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2005r. Nr 179, poz.1485, z 2006r. Nr 66,   poz. 469, Nr 120, poz.826, z 2007r. Nr 7 poz. 48, Nr 82, poz.558) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Boćki na 2008 r. stanowiący załącznik   do niniejszej uchwały.
§ 2. Zobowiązuje się Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do corocznego składania sprawozdania z realizacji programu.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą od 1 stycznia 2008 r.
 
Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Bazylewski 

 

 
                                                                                                                                                         Załącznik Nr 1
                                                                                                                                                         do Uchwały Nr X/39/07
                                                                                                                                                         z dn 28 grudnia 2007 r.
                                                                                                                                                         Rady Gminy w Boćkach
 
 
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2008.
 
 
 
Podstawowe cele programu:
1. Zapobieganie powstawaniu problemów związanych z nadużywaniem alkoholu                                                         
    oraz używaniem narkotyków zwłaszcza w środowisku dzieci i młodzieży.
2. Zmniejszenie rozmiarów aktualnie istniejących problemów uzależnień..
3. Rozszerzenie działalności profilaktycznej.
 
 
Lp.
Treść
Realizatorzy
Jednostki współpracujące
Termin realizacji
1.
 
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej          i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych poprzez:
a) współpracę z zakładami lecznictwa odwykowego – 
     opłacanie kosztów biegłych   powołanych              
     do orzekania o uzależnieniu i w razie potrzeby   
     dofinansowanie działań terapeutycznych            
     przez nie prowadzonych, 
b) zapobieganie powstawaniu problemów związanych 
    z nadużywaniem alkoholu oraz używaniem 
    narkotyków :
 - finansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych 
 dla członków GKRPA w celu podniesienia     
   ich kwalifikacji,
 - utworzenie i finansowanie punktu konsultacyjnego      
    (porady psychologiczne, diagnozowanie problemów  
    rodziny i inne)
 
 
 
 
Komisja
Urząd Gminy
Ośrodek Pomocy Społecznej
 
 
 
 
Placówki Lecznictwa Odwykowego
 
Policja
Służba Zdrowia
Psycholog
Kuratorzy sądowi
 
 
 
 
Działalność ciągła
 
 
 
 
W razie potrzeby
 
 
 
 
 
 
 
2.
 
Udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom , w których występują problemy alkoholowe,a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:
a) udzielenie rodzinom z problemami alkoholowymi
    pomocy psychologicznej, socjoterapeutycznej                  
    i prawnej w załatwianiu spraw lecznictwa oraz             
    w nawiązywaniu kontaktów z różnymi instytucjami,
b)objęcie dziecka z rodziny dysfunkcyjnej działaniami 
   wychowawczymi, opiekuńczymi, edukacyjnymi        
    i terapeutycznymi w ramach koła profilaktycznego:
 - wyposażenie w niezbędny sprzęt
 - zakup materiałów do prowadzenia zajęć
 - dofinansowanie rozwoju zainteresowań dzieci    
    z rodzin dysfunkcyjnych
 - finansowanie obozów terapeutycznych dla dzieci  
    i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem  
    alkoholowym,
 
 
c)współpraca z Komendą Powiatową Policji              
   oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej                                         
   w zakresie prowadzenia procedury „Niebieska           
   Karta – finansowanie szkoleń jako wspieranie 
   systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
d)kierowanie wniosków osób uzależnionych na  
   leczenie odwykowe (prowadzenie rozmów 
   indywidualnych, sporządzanie wywiadów, 
   kompletowanie dokumentów)
- opłata kosztów sądowych
 
 
 
 
Komisja
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 
 
 
 
Szkoły Podstawowe          i Gimnazjum
Kuratorzy sądowi
Policja
      
 
 
 
 
 
Na bieżąco
3.
 
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności        dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych:
a)koordynacja oraz wspieranie działań w zakresie
   realizacji szkolnych programów profilaktyki
 alkoholowej oraz profilaktyki w zakresie 
 narkomanii,
- organizowanie i prowadzenie na terenie szkół 
 programów profilaktycznych o tematyce alkoholowej,
 programów zapobiegających się szerzeniu 
 narkomanii, przemocy, agresji, używek,
b)zorganizowanie i prowadzenie zajęć z grupą 
   inicjatywną młodzieży z zakresu profilaktyki  
   promocji zdrowia w ramach Koła Profilaktycznego:
Przedsięwzięcie profilaktyczne pt.”Nałogi odrzucamy zdrowie zdobywamy” oraz Cykl zajęć pt. „Dobre maniery:
 - programy profilaktyczne,
 - promocja zdrowia poprzez racjonalne żywienie,
 - bezpieczeństwo i higiena w życiu codziennym,
 - organizowanie zajęć rozwijających nowe
    zainteresowania i umiejętności.
c)edukacja publiczna – zorganizowanie i prowadzenie 
   stałego systemu informacji na temat działań 
   podejmowanych na terenie gminy na rzecz 
   profilaktyki   na stronach internetowych UG              
   i GKRPA,
 -wydanie broszurek o tematyce uzależnień
   skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych,          d) organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych  
   o charakterze rozrywkowym, sportowym dla dzieci 
   i młodzieży służących propagowaniu zdrowego
   stylu życia i przeciwdziałaniu zjawiskom patologii 
   społecznych ( trzeźwa osiemnastka, konkursy          
   o tematyce uzależnień :np. plakat , hasło, list            
   do sprzedawcy napojów alkoholowych i inne)
e) prowadzenie pozalekcyjnych działań sportowych        
   ( w tym zawodów sportowych)
 
 
 
 
 
Komisja
Urząd Gminy
 
 
 
 
 
Szkoły Podstawowe              i Gimnazjum
 
Gminny Ośrodek Kultury
 
 
 
 
Na bieżąco
4.
Wspomaganie działań instytucji, stowarzyszeń             i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii:
a)wsparcie finansowe placówek lecznictwa
   odwykowego: remonty, adaptacje oraz doposażenie
    placówek
b)dofinansowanie wypoczynku letniego
c)dofinansowanie półkolonii prowadzonych       
   przez parafię
Komisja
Placówki lecznictwa Odwykowego
 
 
Caritas
Parafia
Prawosławna         
I Rzymsko-katolicka
W razie potrzeby
 
 
 
 
 
III kw.
5.
Podejmowanie   interwencji   w   związku                          z naruszeniem przepisów określonych w art.13[1]      i art. 15 ustawy:
a)kontrola przestrzegania zasad obrotu napojami  
   alkoholowymi,
 -rozpatrywanie skarg na działalność punktów 
   prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych,
b)zorganizowanie szkolenia sprzedawcom napojów
   alkoholowych z zakresu przestrzegania przepisów  
   ustawy o wychowaniu w trzeźwości                              
   i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
c)opiniowanie wniosków o uzyskanie zezwolenia    
   na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie                  
   z obowiązującymi Uchwałami Rady Gminy
 
 
 
Urząd Gminy
Komisja
 
 
 
Na bieżąco
 
 
 
W razie potrzeby
I kwartał
6.
 
Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
a)za udział w posiedzeniach GKRPA w wysokości
    7% minimalnego wynagrodzenia pracowników       
     (Dz.U Nr 121 poz. 1308 z 2000r.)
 b)w razie opuszczenia posiedzenia Komisji traci
    prawo do wynagrodzenia w całości.
 
 
 
Komisja
 
 
 
Na bieżąco
7.
 
Finansowanie pozostałych kosztów działania komisji:
a)wynagrodzenie pełnomocnika GKRPA
b)rozliczenie wyjazdów służbowych i kosztów
   szkolenia realizatorów Gminnego Programu oraz
   członków GKRPA
c)prenumerata czasopism oraz zakup innych
   wydawnictw fachowych
d)zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby
   Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów  
   Alkoholowych.
 
 
Komisja
 
 
Na bieżąco
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Bazylewski
 
 
 
 
 
 

Metryka strony

Udostępniający: UG Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Kordian Michalski

Wprowadzający: Kordian Michalski

Data wprowadzenia: 2008-01-03

Modyfikujący: Kordian Michalski

Data modyfikacji: 2008-01-03

Opublikował: Kordian Michalski

Data publikacji: 2008-01-03