UCHWAŁA NR X/38/07

Uchwała X/ 38 /07
Rady Gminy Boćki
z dnia 28 grudnia 2007 r
          w sprawie określenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Boćki.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2 i art. 54 ust. 3 i ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007r Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 158, poz. 1103, Nr 102, poz. 689, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się Regulamin w sprawie określenia wysokości stawek oraz szczegółowych zasad przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego a także wysokość i zasady przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Boćki, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1 obowiązuje od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.
§ 2. Traci moc uchwała Nr IV/16/07 Rady Gminy Boćki z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Boćki ( Dz.Urz.Woj. Podl. Nr 66, poz. 550 ).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boćki.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Bazylewski
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Załącznik 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         do uchwały Nr X/38/07
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Rady Gminy Boćki
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       z dnia 28 grudnia 2007 r.
 
 
regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę boćki
 
Rozdział I.  Przepisy  wstępne
§ 1. 1. Regulamin określa:
1) wysokości stawek oraz szczegółowe zasady przyznawania dodatków:
a) za wysługę lat,
b) motywacyjnego,
c) funkcyjnego,
d) za warunki pracy;
2) szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny zastępstw doraźnych;
3) wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz główne zasady jego przyznawania i wypłacania;
4) sposób oraz kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli.
2. Ustalone składniki uwzględniają w szczególności jakość świadczonej przez nauczyciela pracy.
§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1. Szkole – rozumie się przez to szkołę prowadzoną przez Gminę Boćki.
2. Pracodawcy – rozumie się przez to dyrektora szkoły w stosunku do zatrudnionych nauczy-cieli, a w stosunku do dyrektora szkoły – Wójta Gminy Boćki.
3. Nauczycielu – rozumie się przez to nauczycieli zatrudnionych przez danego pracodawcę.
ROZDZIAŁ II. DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT
§ 3. 1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.
2. Dodatek za wysługę lat przysługuje:
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;
2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.
3. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
4. Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
 
Rozdział III. Dodatek motywacyjny
§ 4. Dodatek motywacyjny.
1. Wysokość środków finansowych na dodatki motywacyjne dla nauczycieli szkół stanowi 3 % kwoty planowanej na wynagrodzenia zasadnicze.
2. Kwota dodatku motywacyjnego nie może przekroczyć 10 % wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.
3. Dodatek motywacyjny dla dyrektora szkoły nie może przekroczyć 40 % wynagrodzenia zasadniczego.
4. Dodatek motywacyjny w każdej placówce może być przyznawany dwa razy w roku na okresy styczeń-czerwiec i wrzesień-grudzień. Za lipiec i sierpień wynagrodzenia są wypłacane według średniej urlopowej.
5. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela ustala dyrektor.
6. Dyrektorowi szkoły wysokość dodatku motywacyjnego ustala organ prowadzący.
7. Nauczycielowi uzupełniającemu etat w innej szkole, dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoły macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły w której uzupełnia etat.
8. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:
1) uzyskiwanie szczególnych osiągnić dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:
a)  uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach, itp.,
b) umiejetne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,
c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki;
2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:
a) systematyczne i efektywne przygotowanie się do przydzielonych obowiązków i ich wykonywanie,
b) podnoszenie umiejetności zawodowych,
c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
d) dbałość o estetykę powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub urządzeń szkolnych,
e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,
f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z polecęń służbowych,
g) przestrzegania dyscypliny pracy,
h) posiadanie co najmniej dobrej oceny lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego;
3) zaangażowanie się w realizację czynności i zajęć, o których w art. 42 ust. 2 pkt 2-3 Karty Nauczyciela, a w szczególności:
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
b) udział w komisjach przedmiotowych i innych,
c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi na terenie szkoły,
d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.
9. Dodatek motywacyjny wypłacany jest z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
 
Rozdział IV. Dodatek funkcyjny
§ 5. 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole przysługuje dodatek funkcyjny.
2. Nauczycielowi któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości określonej poniżej:
1) dyrektorowi szkoły - do 70 % wynagrodzenia zasadniczego;
2) Wicedyrektorowi - do 25 % wynagrodzenia zasadniczego;
3) inne stanowiska kierownicze - do 15 % wynagrodzenia zasadniczego.
3. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielowi, któremu powierzono:
1) sprawowanie funkcji opiekuna stażu do 10 % średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty;
2) powierzenie wychowawstwa klasy 5 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela;
3) funkcje nauczyciela konsultanta do 4 % wynagrodzenia zasadniczego.
4. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie. Prawo do dodatku powstaje od 1 dnia miesiąca po upływie jednomiesięcznego okresu pełnienia obowiązków i wygasa z 1 dniem miesiąca następującego po zaprzestaniu pełnienia tych obowiązków.
5. Wysokość dodatku funkcyjnego w granicach określonych w ust. 1 ustala organ prowadzący.
6. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego bierze się pod uwagę liczbę dzieci, oddziałów, liczbę pracowników, warunki organizacyjne szkoły, stan techniczny i liczbę budynków itd.
7. W razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej dodatków funkcyjnych nauczycielowi przysługują wszystkie.
8. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, a jeżeli powierzenie nastąpiło od 1 dnia miesiąca, to od tego dnia.
9. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie:
1) nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy;
2) urlopu dla poratowania zdrowia;
3) zaprzestania pełnienia obowiązków z innych powodów.
10. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
 
Rozdział V. Dodatek za warunki pracy
§ 6. 1. Nauczycielom pracującym w trudnych lub uciążliwych warunkach przysługują z tego tytułu dodatki „za warunki pracy” określone w § 8 i § 9 rozporządzenia MEN z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za prace w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181).
2. Wysokość dodatku za warunki pracy, o których mowa w ust.1 wynosi do 20 % stawki godzinowej za każdą przepracowaną godzinę.
3. Wysokość dodatku dla nauczyciela ustala dyrektor szkoły a dla dyrektora wójt Gminy
4. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu.
 
Rozdział VI. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych
§ 7. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw.
1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych przez nauczyciela w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela.
2. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa ustala się w sposób określony w ust. 1
3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw wypłaca według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela.
4. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela o której mowa w ust.1 uzyskuje się mnożąc tygodniowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że część zajęć do 0,5 godziny pomija się a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę
5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich realizować z takich przyczyn, jak:
1) zawieszenia zajęć z powodu epidemii lub mrozów;
2) wyjazdu dzieci na wycieczki lub imprezy;
3) rekolekcji;
4) udziału nauczyciela w konferencji metodycznej;
5) dnia Edukacji Narodowej
6)  traktuje się jak godziny faktycznie przepracowane.
6. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa wypłaca się z dołu.
Rozdział VII. Nauczycielski  dodatek  mieszkaniowy
§ 8. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w szkołach prowadzonych przez Gminę Boćki i posiadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.
2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:
1) przy jednej osobie w rodzinie – 10 zł,
2) przy dwóch osobach w rodzinie – 15 zł,
3) przy trzech osobach w rodzinie – 20 zł,
4) przy czterch i więcej osobach w rodzinie - 25 zł.
3. Do członków rodziny, o której mowa w ust. 2, zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących, współmałżonka oraz dzieci i rodziców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.
4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem stale z nim zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości określonej w ust. 2. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał ten dodatek.
5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje na wniosek nauczyciela – dyrektor, a dyrektorowi – organ prowadzący.
6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:
1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego;
2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.
7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:
1) nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie;
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego;
3) korzystania z urlopu wychowawczego.
8. Nauczycielski dodatek wypłaca się z dołu.
 
Rozdział VIII. Kryteria  i  tryb  przyznawania nagród  nauczycielom
§ 9. 1. W budżecie Gminy Boćki tworzy się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, pracę opiekuńczo-wychowawczą oraz realizację innych zadań statutowych szkoły w wysokości co najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych z czego:
1) 70 % środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora szkoły;
2) 30 % środków funduszu przeznacza się na nagrody organu prowadzącego zwanych dalej nagrodami Wójta Gminy.
2. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy przyznawane są nauczycielom za szczególne oraz wybitne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w pracy zawodowej. Nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej 2 lat. Przyznawanie nagród jest jawne co do faktu przyznania.
3. Z wnioskiem o przyznanie nagrody dyrektora szkoły może wystąpić;
a) dyrektor,
b) organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
c) rada pedagogiczna,
d) rada rodziców,
e) działająca w szkole organizacja związkowa nauczycieli.
4. Nauczyciele nagrody otrzymują za szczególne osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze a w szczególności:
1) w zakresie pracy wychowawczej polegającej na:
a) integracji klasy, aktywności społecznej uczniów,
b) aktywnego udziału uczniów w pracy samorządu uczniowskiego,
c) udziale uczniów w zajęciach pozalekcyjnych,
d) zorganizowaniu imprez ogólnoszkolnych o znaczących walorach poznawczych i wychowawczych;
2) w zakresie pracy dydaktycznej polegającej na:
a) stwierdzonych bardzo dobrych i dobrych wynikach sprawdzianów, egzaminów zewnętrznych oraz wewnętrznych,
b) stwierdzenie bardzo dobrych wyników w nauczaniu danego przedmiotu,
c) zakwalifikowaniu uczniów do finałów konkursów przedmiotowych i zawodów sportowych co najmniej na szczeblu powiatu,
d) przygotowaniu uczniów do udziału w festiwalach, wystawach, przeglądach itp.,
e) stosowanie indywidualnego toku lub programu nauczania dla wybranych uczniów;
3) w zakresie pracy opiekuńczej za:
a) prowadzenie działalności profilaktyczej majacej na celu zwalczanie wśród młodzieży narkomanii, alkoholizmu i chuligaństwa,
b) pomoc i opiekę nad uczniami będącymi w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej,
c) organizowanie współpracy z GOK, kościołami, policją, radą rodziców,
d) przygotowanie i prowadzenie różnych form wypoczynku letniego i zimowego dzieci.
5. Z wnioskiem o nagrodę Wójta Gminy może wystąpić:
1) Wójt Gminy;
2) dyrektor;
3) organ sprawujący nadzór pedagogiczny;
4) zakładowa organizacja związkowa skupiająca nauczycieli.
6. Nagrody Wójta Gminy mogą być przyznane za osiągnięcia wymienione w § 9 oraz za efektywne zarządzanie szkołą w tym pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych na potrzeby szkół.
7. Wzór wniosku o nagrodę dyrektora i Wójta stanowi załącznik kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Załącznik 
                                                                                                                                                                                                                               do kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
 
wniosek o nagrodę /dyrektora szkoły/wójta/gminy boćki
1. Nazwisko i imię nauczyciela……………………………………………………………….
2. Data i miejsce urodzenia……………………………………………………………………
3. Liczba lat pracy pedagogicznej……………………………………………………………..
4. Wykształcenie……………………………………………………………………………….
5. Uzyskane dodatkowe kwalifikacje………………………………………………………….
6. Zajmowane stanowisko…………………………………………………………………….
7. Rok otrzymania poprzedniej nagrody i od kogo…………………………………...............
………………………………………………………………………………………………..
8. Uzasadnienie wniosku ……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
9. Opinia Rady Pedagogicznej………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
                                                                                podpis podmiotu składającego wniosek
 
Przepisy  końcowe
§ 10. 1. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin przysługuje wynagrodze-nie w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zajęć określonego w umowie o pracę.
2. Wynagrodzenie nauczyciela oprócz składników wymienionych w § 5 stanowią również:
1) nagrody jubileuszowe;
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne;
3) zasiłek na zagospodarowanie;
4) dotychczasowe dodatki specjalistyczne;
5) odprawy emerytalne, rentowe i odprawy wypłacane w związku z art. 20 Karty Nauczyciela.
3. Zasady wypłacania składników wymienionych w ust. 2 regulują odrębne przepisy.
4. W przypadku nie uzyskania średniego wynagrodzenia w poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli, o którym mowa w art. 30 ust. 3 i 4 Karty Nauczyciela minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego zostają zwiększone ponad poziom określony przez MENiS.
5. Procentowy poziom wzrostu stawek minimalnych dla poszczególnych stopni awansu zawodowego wynika z różnicy pomiędzy wysokością średniego wynagrodzenia określoną w art. 30 ust. 3 i 4 Karty Nauczyciela a wysokością średniego wynagrodzenia wypłacanego w gminie dla szczególnych stopni awansu zawodowego w skali roku budżetowego.
6. Procentowy poziom wzrostu stawek minimalnych określa Wójt Gminy Boćki.
7. Zmiana wynagrodzenia zasadniczego wynikająca ze zmiany poziomu wykształcenia następuje z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego następującego po powstaniu warunków uzasadniających tę zmianę, a jeżeli warunki te powstały pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.
§ 11. Zmiany do regulaminu wprowadza się w takim samym trybie, jak uchwalenie regulaminu.
Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Bazylewski

Metryka strony

Udostępniający: UG Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Kordian Michalski

Wprowadzający: Kordian Michalski

Data wprowadzenia: 2008-01-03

Modyfikujący: Kordian Michalski

Data modyfikacji: 2008-01-03

Opublikował: Kordian Michalski

Data publikacji: 2008-01-03