UCHWAŁA NR X/37/07 - BUDŻET

UCHWAŁA NR X/37/07

RADY GMINY BOćKI
Z DNIA 28 GRUDNIA 2007 ROKU  

w sprawie budżetu gminy na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d", „e" i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 Nr 45 poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) oraz art. 20 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 249, poz. 1832), uchwala się, co następuje:

§ §1. Dochody budżetu gminy w wysokości                                                               16.533.276 zł                w tym:

1)  dochody bieżące w wysokości                      9.344.534 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości                 7.188.742 zł.                                                                                     - zgodnie z zącznikiem nr 1.

§ §2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości                                                             16.644.534 zł
  
w tym:

1)  wydatki bieżące w wysokości                       8.319.534 zł,

2)  wydatki majątkowe w wysokości                8.325.000 zł.                                                                           - zgodnie z załącznikiem nr 2.

 2. Dochody budżetowe w kwocie 438.742 zł pochodzące ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich i przeznaczone na refundację wydatków poniesionych w 2007 roku na realizację zadania p.n. „ Przebudowa budynku po byłym Urzędzie Gminy na Centrum Kulturalno – Turystyczne miejscowości Boćki” – przeznacza się na spłatę pożyczki zaciągniętej na to zadanie, zgodnie z Umową.

3. Deficyt budżetowy w kwocie 550.000 zł, pokryty:                                                                  - kredytem długoterminowym.

4. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010.                      -            zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Zadania inwestycyjne w 2008 roku.                                                                                       - zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy

Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 7.500.000 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 5.

 

§ §3.  Przychody budżetu w wysokości 7.482.400 zł, rozchody w wysokości 7.371.142 zł                       - zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ §4.  W budżecie tworzy się rezerwę:

1)  ogólną w wysokości 30.000 zł,

2)  celową w wysokości 20.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ §5.  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami                                                                                                         - zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ §6.  Ustala się dochody w kwocie 41.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 41.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ §7.  Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 154.600 zł; wydatki - 154.600zł.                                                             - zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ §8.  Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 272.000 zł.                     - zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ §9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1)  przychody - 2.800 zł,

2)  wydatki     - 3.000 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 10.

 

§ §10. Limity zobowiązań z tytułu:

1)  kredytów i pożyczek na prefinansowanie w kwocie 6.750.000 zł,

2)  sfinansowanie deficytu budżetowego w kwocie 550.000 zł

§ §11. Upoważnia się Wójta do:

1)  zaciągania kredytów i pożyczek na prefinansowanie do wysokości 6.750.000 zł,

2)  zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 550.000 zł,

3) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 5,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku,

4) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ §12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ §13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY  RADY GMINY

Krzysztof Bazylewski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: UG Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Kordian Michalski

Wprowadzający: Kordian Michalski

Data wprowadzenia: 2008-01-03

Modyfikujący: Kordian Michalski

Data modyfikacji: 2008-01-03

Opublikował: Kordian Michalski

Data publikacji: 2008-01-03