UCHWAŁA NR IX/35/07

Uchwała IX/35 /07
Rady Gminy Boćki
z dnia 29 listopada  2007 r
 
    w sprawie uchylenia uchwały Nr XI/54/03 Rady Gminy Boćki z dnia 10 grudnia 2003 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
                                                                                                                                                                                            
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218)  uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XI/54/2003 Rady Gminy Boćki z dnia 10 grudnia 2003r w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości  (Dz.Urz.Woj. Podl. Nr 133, poz.2751 ).
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boćki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 01 stycznia  2008 r.
 
Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Bazylewski

Metryka strony

Udostępniający: UG Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Kordian Michalski

Data wytworzenia: 2007-12-03

Wprowadzający: Kordian Michalski

Data wprowadzenia: 2007-12-03

Modyfikujący: Kordian Michalski

Data modyfikacji: 2007-12-03

Opublikował: Kordian Michalski

Data publikacji: 2007-12-03