UCHWAŁA NR IX/34/07

UCHWAŁA Nr IX/34/07
RADY GMINY BOĆKI
z dnia 29 listopada 2007 roku
                                                                                                                                                                                            
w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218), art. 10 ust. 1 i 2   ustawy z dnia 12 stycznia  1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się następujące roczne stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy:
1)      od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie           400,00 zł;
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie              600,00 zł;
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton                 800,00 zł;
2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia, stawki podatku wynoszą  wg poniższej tabeli: 
 
 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita     (w tonach)
Stawka podatku (w złotych)
nie mniej niż
mniej niż
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
 
inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1
2
3
4
Dwie osie
12
13
52,00
143,00
13
14
143,00
393,00
14
15
393,00
554,00
15
 
554,00
1.252,00
Trzy osie
12
17
143,00
248,00
17
19
248,00
507,00
19
21
507,00
659,00
21
23
659,00
1.014,00
23
25
1.014,00
1.577,00
25
 
1.014,00
1.577,00
Cztery osie i więcej
12
25
659,00
668.00
25
27
668,00
1.042,00
27
29
1.042,00
1.654,00
29
31
1.654,00
2.452,00
31
 
1.654,00
2.452,00
 
3)      od ciągnika siodłowego lub balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 ton 5,5 ton włącznie                        700,00 zł
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie              900,00 zł
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton              1.000,00 zł

4) od ciągmika siodłowego lub balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej   i rodzaju zawieszenia, stawki podatku wynoszą wg poniższej tabeli:

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa ( w tonach)

Stawki podatku ( w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

 

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

18

20,00

39,00

18

25

266,00

481,00

25

31

561,00

920,00

31

 

1.413,00

1.930,00

Trzy osie i więcej

12

40

1.247,00

1.723,00

40

 

1.723,00

2.500,00

 
5) od przyczep lub naczep, o których mowa w art.8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego)            250,00 zł

6) od przyczep lub naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, w zależności od liczby  osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia, stawki podatku wynoszą wg poniższej tabeli:

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawki podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

 

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Jedna oś

12

18

12,00

26,00

18

25

178,00

320,00

25

 

320,00

562,00

Dwie osie

12

28

211,00

310,00

28

33

614,00

850,00

33

38

850,00

1.292,00

38

 

1.150,00

1.700,00

Trzy osie i więcej

12

38

677,00

943,00

38

 

943,00

1.281,00

 
7) od autobusów o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia:
    a) mniej niż 30 miejsc                                              614,00 zł
    b) równej lub wyższej niż 30 miejsc          1.023,00 zł
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXVI/118/05 Rady Gminy Boćki z dnia 22 listopada 2005 roku w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 267, poz. 3118).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2008r.

                                                                                             Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                              Krzysztof Bazylewski

Metryka strony

Udostępniający: UG Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Kordian Michalski

Wprowadzający: Kordian Michalski

Data wprowadzenia: 2007-12-03

Modyfikujący: Kordian Michalski

Data modyfikacji: 2007-12-03

Opublikował: Kordian Michalski

Data publikacji: 2007-12-03