UCHWAŁA NR IX/33/07

UCHWAŁA Nr IX/33/07

29 listopada 2007 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Boćki:
1)  od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,60 zł od 1 m2 powierzchni;
b) pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne, rekreacyjne lub elektrowni wodnych – 3,74 zł od 1 ha powierzchni;
c) pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,11 zł od 1 m2 powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,30 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
b) związanych z prowadzeniem działalnosci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalnosci gospodarczej - 18,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
c) zajetych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,86 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
d) zajętych na prowadzenie działalnosci gospodarczej z zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,84 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
e) od pozostałych, w tym zajetych na prowadzenie odplatnej statutowej działalnisci pozytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
3) od budowli – 2% ich wartości określonej pod podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.
§ 2.  Traci moc uchwała Nr XIX/84/04 Rady Gminy Boćki z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomosci (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 190, poz. 2549).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wojtowi Gminy Boćki
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogloszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2008 r.
 
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Bazylewski

Metryka strony

Udostępniający: UG Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Kordian Michalski

Wprowadzający: Kordian Michalski

Data wprowadzenia: 2007-12-03

Modyfikujący: Kordian Michalski

Data modyfikacji: 2007-12-03

Opublikował: Kordian Michalski

Data publikacji: 2007-12-03