UCHWAŁA NR IX/32/07

 UCHWAŁA NR IX/32/07             
RADY GMINY BOĆKI
z dnia 29 listopada 2007 roku
 
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,  z 2005r. , Nr  172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art.6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U. z 2006r Nr 136, poz.969. Nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775; z 2007r. Nr 109, poz. 747)   uchwala  się, co następuje:
 
§ 1. Obniża się  cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2007 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 roku ( M.P. Nr 77, poz. 831) z kwoty 58,29 zł za 1q do kwoty 45 zł za 1q.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3. Traci Moc uchwała Nr II/9/06 Rady Gminy Boćki z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 roku przyjętej do wymiaru podatku rolnego (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 296, poz. 3031)
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dniu od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2008 roku.
 
 
 
 
PRZEWODNICZĄCY
    RADY GMINY
Krzysztof Bazylewski

Metryka strony

Udostępniający: UG Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Kordian Michalski

Wprowadzający: Kordian Michalski

Data wprowadzenia: 2007-12-03

Modyfikujący: Kordian Michalski

Data modyfikacji: 2007-12-03

Opublikował: Kordian Michalski

Data publikacji: 2007-12-03