UCHWAŁA NR VIII/29/07

Uchwała nr VIII/29/07
Rady Gminy Boćki

z dnia  08 października 2007 roku

w sprawie powołania Skarbnika Gminy Boćki
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591; z 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974), art. 45 ust. 2 pkt 1-3, 4 lit. b ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104; z 2005 r Nr 169, poz. 1420; z 2006 r Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984)  na wniosek Wójta uchwala się, co następuje:
§ 1. Powołuje się Panią Mirosławę Andrzejuk na stanowisko Skarbnika Gminy Boćki z dniem 17 października 2007 roku.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 17 października 2007 roku.
 
Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Bazylewski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Kordian Michalski

Wprowadzający: Kordian Michalski

Data wprowadzenia: 2007-11-21

Modyfikujący: Kordian Michalski

Data modyfikacji: 2007-11-21

Opublikował: Kordian Michalski

Data publikacji: 2007-11-21