Uchwała IV/16/07

Rady Gminy Boćki

z dnia 22 lutego 2007 r

          w sprawie określenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Boćki.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337), art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2 i art. 54 ust. 3 i ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się Regulamin w sprawie określenia wysokości stawek oraz szczegółowych zasad przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego a także wysokość i zasady przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Boćki, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1 obowiązuje od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXVIII/125/06 Rady Gminy Boćki z dnia 21 lutego  2006 r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Boćki ( Dz.Urz.Woj. Podl. Nr 64, poz.861 ).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boćki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 r.   

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Bazylewski

Załączniki do treści

  • zal_uchw_IV_16_07.rtf (RTF, 117,28 KB)

    Załącznik do uchwały Nr IV/16/07 Rady Gminy Boćki z dnia 22 lutego 2007 r - REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ BOĆKI

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Kordian Michalski

Wprowadzający: Kordian Michalski

Data wprowadzenia: 2007-02-23

Modyfikujący: Kordian Michalski

Data modyfikacji: 2007-02-23

Opublikował: Kordian Michalski

Data publikacji: 2007-02-23