Uchwała Nr  V/19/07

Rady Gminy Boćki

       z dnia 11 kwietnia  2007 r

 

                                                          w sprawie przedłużenia obowiązujących taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

                                                                                                                                                                                            

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337) oraz  art. 24 ust.9a  ustawy z dnia 07 czerwca  2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przedłuża się obowiązujące taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Boćki z wodociągów „Boćki”, „Oleksze” i „Dołubowo” na okres od 01 maja 2007 roku do 30 kwietnia 2008 roku stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boćki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Bazylewski

Załączniki do treści

  • Zalacznik_V_19_07.rtf (RTF, 60,9 KB)

    TARYFY CEN I STAWEK OPŁAT DLA ODBIORCÓW WODY NA TERENIE GMINY BOĆKI Z WODOCIĄGÓW „BOĆKI”, „OLEKSZE” I „DOŁUBOWO”

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Kordian Michalski

Wprowadzający: Kordian Michalski

Data wprowadzenia: 2007-04-12

Modyfikujący: Kordian Michalski

Data modyfikacji: 2007-04-12

Opublikował: Kordian Michalski

Data publikacji: 2007-04-12