Uchwała nr V/18/07

Rady Gminy Boćki

z dnia 11 kwietnia 2007 r.

 w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy o obowiązku przedłożenia Radzie Gminy Boćki oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1475 oraz z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337) oraz art. 56 ust. 1 i 2 i art. 57 ust. 1 w zwiazku z art. 4 pkt 32 i art. 8 pkt 31 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczenstwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 218, poz. 1592, Nr 249, poz. 1832 i z 2007 r. Nr 25, poz. 162) uchwala się, co następuje:

§ 1. Powiadomić Skarbnika Gminy – Panią Marię Zalewską o obowiązku przedłożenia Radzie Gminy Boćki oświadczenia lustracyjnego określonego w załączniku
Nr 1 do ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U.
Nr 218, poz. 1592 z późn. zm.) w terminie jednego miesiaca od dnia doręczenia niniejszego powiadomienia.

§ 2. Niezłożenie w terminie oświadczenia lustracyjnego będzie skutkowało pozbawieniem Pani Marii Zalewskiej  pełnionej funkcji.

§ 3. Uchwałę doręcza się Skarbnikowi Gminy – Pani Marii Zalewskiej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia.

Przewodniczący Rady Gminy

Bazylewski Krzysztof

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Kordian Michalski

Wprowadzający: Kordian Michalski

Data wprowadzenia: 2007-04-12

Modyfikujący: Kordian Michalski

Data modyfikacji: 2007-04-12

Opublikował: Kordian Michalski

Data publikacji: 2007-04-12