U C H W A Ł A NR VI/23/07

RADY GMINY BOĆKI

Z  DNIA 27 KWIETNIA  2007 ROKU

 

 

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 

 Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 9 lit c i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 9 i art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 Nr 45 poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381),  uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 150.000 zł (sł. Sto pięćdziesiąt tysięcy) z przeznaczeniem na sfinansowanie remontu budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Andryjanki.

 

§ 2. Spłata kredytu nastąpi w latach 2008 – 2010 z dochodów własnych gminy.

 

§ 3. Do podpisania umowy upoważnia się Wójta Gminy Pana Stanisława Derehajło.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

   PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Krzysztof Bazylewski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Kordian Michalski

Wprowadzający: Kordian Michalski

Data wprowadzenia: 2007-05-04

Modyfikujący: Kordian Michalski

Data modyfikacji: 2007-05-04

Opublikował: Kordian Michalski

Data publikacji: 2007-05-04