UCHWAŁA  NR VI/22/07

RADY  GMINY  BOĆKI

      Z DNIA 27 KWIETNIA  2007 ROKU

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 Nr 45 poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832), uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Zwiększa się  plan dochodów  budżetowych o kwotę                                          206.592 zł

w tym:

1) dz. 758 -  „ Różne rozliczenia”, rozdz. 75801 § 2920 o kwotę  56.592 zł    

2) dz. 801 – „ Oświata i wychowanie”, rozdz. 80101 § 6330 o kwotę 150.000 zł

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę                                            712.470 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

 

§ 3.1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych w dz. 750 „ Administracja publiczna”, rozdz. 75023 § 2360 o kwotę                                 450 zł

       2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 750 „ Administracja publiczna”, rozdz. 75011 § 2360 o kwotę                                  450 zł

 

§ 4. Załącznik Nr 6 „ Plan przychodów i rozchodów na 2007 rok” do Uchwały Nr III/10/06 Rady Gminy Boćki z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu gminy na 2007 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2.

 

§ 5. Załącznik Nr 4 „ Zadania inwestycyjne na 2007 rok” do Uchwały Nr III/10/06 Rady Gminy Boćki z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu gminy na 2007 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3.

 

§ 6. Załącznik Nr 8 „ Plan dochodów i wydatków własnych dochodów jednostek budżetowych na 2007 rok” do Uchwały Nr III/10/06 Rady Gminy Boćki z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu gminy na 2007 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4.

 

§ 7. Załącznik Nr 10 „ Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na  2007 rok” do Uchwały Nr III/10/06 Rady Gminy Boćki z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu gminy na 2007 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5.

 

§ 8. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 6.

 

 

                                                          

§ 9. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1)  dochody ogółem:                                                                                        9.708.451 zł

2)  wydatki ogółem:                                                                                        10.214.329 zł

3)  deficyt budżetowy w kwocie 505.878 zł, pokryty:

 - wolnymi środkami w kwocie 355.878 zł,

- kredytem długoterminowym w kwocie 150.000 zl

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY  GMINY

 

Krzysztof  Bazylewski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Kordian Michalski

Wprowadzający: Kordian Michalski

Data wprowadzenia: 2007-05-04

Modyfikujący: Kordian Michalski

Data modyfikacji: 2007-05-04

Opublikował: Kordian Michalski

Data publikacji: 2007-05-04