UCHWAŁA NR VII/26/07

Uchwała nr VII/26/07

Rady Gminy Boćki

z dnia 10 sierpnia 2007 roku

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz tryb ich pobierania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327), art.50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 179, poz. 1487, Nr 180, poz. 1493; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 186, poz. 1380, Nr 249, poz. 1831, Nr 251, poz. 1844; z 2007 r. Nr 35, poz. 219, Nr 36, poz. 226, Nr 48, poz. 320) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. W celu pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, zapewnienia opieki higienicznej, zaleconej przez lekarza pielęgnacji oraz, w miarę możliwości zapewnienia kontaktów z otoczeniem przyznaje się pomoc w formie usług opiekuńczych.
2. Przyznaje się specjalistyczne usługi opiekuńcze dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.
3. Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przyznaje się osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.
4. Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą im takiej pomocy zapewnić.
§ 2. 1. Usługi opiekuńcze są odpłatne, z zastrzeżeniem ust. 4.
2. Wysokość odpłatności za 1 godzinę określa w decyzji przyznającej usługi opiekuńcze Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boćkach na podstawie kosztów własnych.
3. Koszty własne, o których mowa w ust. 2 są ustalane w okresach kwartalnych i stosowane od drugiego miesiąca każdego następnego kwartału.
4. Usługobiorca nie ponosi odpłatności za przyznane usługi opiekuńcze, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
5. Ustala się następujące zasady odpłatności za usługi opiekuńcze:
1) dla osób samotnie gospodarujących:
 
Dochód na osobę w stosunku do dochodu określonego w art. 8 ust.1 ustawy wyrażony w %
Wysokość odpłatności liczona w stosunku do kosztów usługi wyrażona w %
101 – 130
5
131 – 150
10
151 – 200
15
201 – 250
20
251 – 300
30
301 – 350
50
351 i powyżej
100
 
2) dla osób zamieszkałych w rodzinach:
Dochód na osobę w stosunku do dochodu określonego w art. 8 ust. 1 ustawy wyrażony w %
Wysokość odpłatności liczona w stosunku do kosztu usługi wyrażona w %
101 – 150
15
151 – 200
30
201 – 250
50
251 – 300
80
301 i powyżej
100
 
§ 3. 1. Odpłatność za usługi opiekuńcze może być obniżona przez Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boćkach na wniosek usługobiorcy lub pracownika socjalnego, jeżeli:
1) usługobiorca poniósł wydatki związane z chorobą członków rodziny lub śmiercią w rodzinie;
2) usługobiorca poniósł straty materialne w wyniku klęsk żywiołowych lub innych wypadków losowych;
3) wystąpiły inne szczególnie uzasadnione okoliczności.
      2. Okres, za jaki odpłatność może być obniżona, nie może być dłuższy niż 6 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego.
§ 4. Usługobiorca może być zwolniony od ponoszenia opłat za usługi, w szczególności jeżeli:
1) poniesie znaczne wydatki związane z chorobą członków rodziny lub śmiercią w rodzinie;
2) poniesie znaczne straty materialne w wyniku zdarzenia losowego;
3) wystąpią inne szczególne okoliczności uzasadniające zwolnienie.
§ 5. Należność za świadczone usługi usługobiorca opłaca gotówką lub przelewem bezpośrednio na rzecz podmiotu świadczącego usługi w terminie określonym w decyzji.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boćki.
§ 7. Traci moc uchwała Nr XXII/117/97 Rady Gminy w Boćkach z dnia 10 kwietnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, zasad zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczacy Rady Gminy
 
Krzysztof Bazylewski
 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Kordian Michalski

Data wytworzenia: 2007-08-23

Wprowadzający: Kordian Michalski

Data wprowadzenia: 2007-11-21

Modyfikujący: Kordian Michalski

Data modyfikacji: 2007-11-21

Opublikował: Kordian Michalski

Data publikacji: 2007-11-21