UCHWAŁA NR VII/25/07

Uchwała Nr VII/25/07
rady gminy boćki

z dnia 10 sierpnia 2007 roku

w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327), art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 179, poz. 1487, Nr 180, poz. 1493; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 186, poz. 1380, Nr 249, poz. 1831, Nr 251, poz. 1844; z 2007 r. Nr 35, poz. 219, Nr 36, poz. 226, Nr 48, poz. 320) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się zasady zwrotu za świadczenia z pomocy społecznej: pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe, zwane wydatkami na świadczenia z pomocy społecznej, przyznanych w przypadku przekroczenia przez osobę lub rodzinę, na rzecz której zostało przyznane świadczenie kwoty kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
§ 2. 1. Wydatki na świadczenia z pomocy społecznej podlegają zwrotowi od świadczeniobiorców w całości, jeżeli dochód na osobę w rodzinie przekracza 200% dochodu określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

2. Wydatki na świadczenia z pomocy społecznej określone w § 1 podlegają zwrotowi od świadczeniobiorców w części w zależności od wysokości dochodu na osobę w rodzinie, zgodnie z następującymi zasadami:.

Dochód na osobę w rodzinie w stosunku do dochodu określonego w art. 8 ust. 1 wyrażony w %
Część wydatków na świadczenia podlegająca zwrotowi wyrażona w %
101 – 150
50
151 – 170
75
171 – 200
90
 
3. Świadczenie w formie gorącego posiłku przysługuje bezpłatnie świadczeniobiorcy, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy.
4. W przypadku, gdy dochód na osobę w rodzinie świadczeniobiorcy przekracza kryterium dochodowe określone w ust. 3, wydatki poniesione na przyznany posiłek podlegają zwrotowi od świadczeniobiorcy w części lub w całości w zależności od wysokości dochodu na osobę w rodzinie, zgodnie z następującymi zasadami:
 
Dochód na osobę w rodzinie w stosunku do dochodu określonego w art. 8 ust. 1 wyrażony w %
Część wydatków na świadczenia podlegające zwrotowi wyrażona w %
151 – 180
30
181 – 200
50
201 i powyżej
100
 
5. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone świadczenie w całości lub części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielonej pomocy, właściwy organ na wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej może odstąpić od żądania takiego zwrotu.
§ 3. 1. Zwrot wydatków na świadczenia może dokonywać się poprzez jednorazową wpłatę należności lub ratalnie.
2. Okres spłaty oraz wysokość poszczególnych rat określa Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boćkach na podstawie wywiadu środowiskowego i wniosku pracownika socjalnego.
§ 4. 1. Zwrot wydatków rozpoczyna się po 2 miesiącach od daty przyznania pomocy.
2. Okres spłaty nie może być dłuższy niż 10 miesięcy.
3. Za dzień spłaty należności uważa się dzień wpłaty tej należności w kasie Urzędu Gminy w Boćkach lub dzień obciążenia rachunku bankowego zobowiązanego.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boćki.
§ 6. Traci moc uchwała Nr XXII/116/97 Rady Gminy w Boćkach z dnia 10 kwietnia 1997 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
 
Krzysztof Bazylewski
 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Kordian Michalski

Data wytworzenia: 2007-11-21

Wprowadzający: Kordian Michalski

Data wprowadzenia: 2007-11-21

Modyfikujący: Kordian Michalski

Data modyfikacji: 2007-11-21

Opublikował: Kordian Michalski

Data publikacji: 2007-11-21