UCHWAŁA NR VIII/28/07

Uchwała nr viii/28/07
Rady Gminy Boćki
 
z dnia  08 października 2007 roku
 
w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Boćki
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591; z 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974) w związku z przejściem na emeryturę na wniosek Wójta uchwala się, co następuje:
§ 1. Odwołuje się Panią Marię Zalewską ze stanowiska Skarbnika Gminy Boćki z dniem 16 października 2007 roku.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 16 października 2007 roku.
 
Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Bazylewski
                                                                                                                                                                                            

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Kordian Michalski

Wprowadzający: Kordian Michalski

Data wprowadzenia: 2007-11-21

Modyfikujący: Kordian Michalski

Data modyfikacji: 2007-11-21

Opublikował: Kordian Michalski

Data publikacji: 2007-11-21