UCHWAŁA NR VI/21/07

RADY GMINY BOĆKI

z dnia 27 kwietnia 2007 r 

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;  z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1475; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U.  Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381), uchwala sie, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu za 2006 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w zycie z dniem powzięcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Bazylewski 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Kordian Michalski

Wprowadzający: Kordian Michalski

Data wprowadzenia: 2007-05-04

Modyfikujący: Kordian Michalski

Data modyfikacji: 2007-05-04

Opublikował: Kordian Michalski

Data publikacji: 2007-05-04